Vol 5, No 3-4

Posvátno


Naším cílem bylo předložit čtenářům monotematické číslo, které by vrhalo světlo na rozmanité podoby toho, co obvykle označujeme širokým a v řadě ohledů problematickým termínem „náboženství“, a to v podmínkách současného světa pozdní modernity. Při hledání zastřešujícího pojmu, který by dokázal danou tematiku vhodně pokrýt a současně by i zdařile plnil „marketingovou“ funkci, se nám do zorného pole dostal právě pojem posvátno. Hlavní výhodu této volby spatřujeme v jeho širším záběru v porovnání s „náboženstvím“, čímž je umožněno zahrnout do úvah i ty fenomény, které nebývají obvykle jako „náboženství“ označovány a v jejichž případě se preferuje např. termín „spiritualita“. A současně věnovat pozornost i (s ohledem na tradiční, substantivní definice náboženství) zcela „ne-náboženským“ prvkům života ve společnosti, jakými jsou sport, konzum, umění, sexualita apod., jež v sobě mohou obsahovat určitý „posvátný“ či „zposvátňující“ moment. Zvolený pojem rovněž podněcuje reflexi nad způsobem stanovování hranic mezi „posvátným“ a „profánním“ (či „náboženským“ a „ne-náboženským“) v závislosti na kontextu a působících praktických zájmech.

Obsah

Editorial

Posvátno v čase pozdně moderních
Roman Vido, Michaela Ondrašinová

Studie

Pavel Hošek
Roman Vido
Tatiana Podolinská
Michaela Bartošová
Hana Doležalová
David Václavík
Milan Fujda

Studenti píší

Tina Gyárfášová
Ela Klementová

Polemika

Bohuslav Binka

Recenze

Peter Beyer: Religions in Global Society
Michaela Ondrašinová
David Václavík: Sociologie nových náboženských hnutí
Milan Fujda