Vol 5, No 3-4

Posvátno


Naším cílem bylo předložit čtenářům monotematické číslo, které by vrhalo světlo na rozmanité podoby toho, co obvykle označujeme širokým a v řadě ohledů problematickým termínem „náboženství“, a to v podmínkách současného světa pozdní modernity. Při hledání zastřešujícího pojmu, který by dokázal danou tematiku vhodně pokrýt a současně by i zdařile plnil „marketingovou“ funkci, se nám do zorného pole dostal právě pojem posvátno. Hlavní výhodu této volby spatřujeme v jeho širším záběru v porovnání s „náboženstvím“, čímž je umožněno zahrnout do úvah i ty fenomény, které nebývají obvykle jako „náboženství“ označovány a v jejichž případě se preferuje např. termín „spiritualita“. A současně věnovat pozornost i (s ohledem na tradiční, substantivní definice náboženství) zcela „ne-náboženským“ prvkům života ve společnosti, jakými jsou sport, konzum, umění, sexualita apod., jež v sobě mohou obsahovat určitý „posvátný“ či „zposvátňující“ moment. Zvolený pojem rovněž podněcuje reflexi nad způsobem stanovování hranic mezi „posvátným“ a „profánním“ (či „náboženským“ a „ne-náboženským“) v závislosti na kontextu a působících praktických zájmech.

Obsah

Editorial

Posvátno v čase pozdně moderních
Roman Vido, Michaela Ondrašinová
7–11

Studie

Pavel Hošek
15–26
Roman Vido
27–51
Tatiana Podolinská
53–86
Michaela Bartošová
89–106
Hana Doležalová
107–123
David Václavík
125–135
Milan Fujda
137–152

Studenti píší

Tina Gyárfášová
179–192
Ela Klementová
193–209

Polemika

Bohuslav Binka
155–176

Recenze

Peter Beyer: Religions in Global Society
Michaela Ondrašinová
213–217
David Václavík: Sociologie nových náboženských hnutí
Milan Fujda
219–224