O časopisu

Zaměření a záběr

Sociální studia, založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie). Vítány jsou studie, které nabízejí nové cesty k porozumění společenským otázkám, či originální kritické komentáře k aktuálně probíhajícím debatám v sociologii a sociálních vědách. Časopis je otevřený příspěvkům, které reflektují nově se vynořující a provokativní otázky substantivního, konceptuálního, teoretického nebo metodologického charakteru. Současně podporuje texty, které se soustředí na oblast střední Evropy nebo napomáhají zprostředkovat mezi děním v tomto regionu a mezinárodními odbornými debatami.

Žánrový rozsah časopisu je široký – zahrnuje jak původní teoretické a teoreticky zakotvené empirické výzkumné statě, tak recenzní eseje, recenze, kratší poznámky, diskusní komentáře či zprávy z konferencí.  Příležitostně také publikujeme monotematická čísla (či bloky) věnované dílčím tématům a editované hostujícími badateli a badatelkami.

Časopis vychází 2x ročně.

Recenzní řízení

Odborné studie a recenzní stati procházejí standardním recenzním řízením. Každý text je posuzován dvěma nezávislými recenzenty. Na základě výsledku recenzního řízení rozhodně redakce o přijetí textu, jeho vrácení k úpravám či přepracování, nebo o jeho zamítnutí. Konečné rozhodnutí leží plně v kompetenci redakce časopisu. O výsledku recenzního řízení je autor/ka textu informován/a emailem v termínu stanoveném redakcí časopisu.

Ostatní typy textů (recenze, zprávy, informace, rozhovory, medailóny) neprocházejí recenzním řízením a o jejich publikaci rozhoduje redakce.

Standardní doba trvání recenzního řízení je 8-9 týdnů od potvrzení přijetí rukopisu redakcí. Redakce dbá na dodržení dané lhůty; za případná zdržení způsobené na straně posuzovatelů však nepřebírá odpovědnost.

Publikování v časopise Sociální studia / Social Studies je bezplatné a vydavatel nepožaduje od autorů žádné poplatky.

Publikační etika

Redakce předpokládá, že nabízený rukopis je původním dílem a v dané podobě nebyl dosud publikován. Nabídnout rukopis jinému časopisu, zatímco je posuzován naším časopisem, považujeme za neetické.

Nabídkou rukopisu autor potvrzuje, že je výhradním držitelem autorských práv k rukopisu. Obsahuje-li rukopis prvky, k nimž má autorská práva třetí strana, garantuje autor, že má k jejich užití pro publikaci v časopise Sociální studia svolení daného držitele. V opačném případě bude přijetí rukopisu automaticky zamítnuto.

Nabídka textů

Redakce přijímá odborné studie a recenzní stati (5000-8000 slov), recenze (do 2000 slov), zprávy a informace (do 1000 slov), rozhovory a kratší eseje.

V případě studií a recenzních statí musí zaslaný rukopis vedle vlastního textu a abecedně řazeného seznamu literatury obsahovat také anglický název, český i anglický abstrakt (cca 150 slov), 3-7 klíčových slov v českém a anglickém jazyce a krátkou informaci o autorovi/autorce (max. 7 řádků).

V případě recenzí nesmějí být recenzent a autor recenzovaného textu zaměstnanci téhož pracoviště.

Přijímáme texty v českém a slovenském jazyce (česká čísla) a v anglickém jazyce (anglická čísla). Příspěvky zpracované v jiných jazycích je třeba přeložit do jednoho z výše uvedených jazyků.

Rukopisy textů zasílejte na e-mailovou adresu: socstudfss.muni.cz. V průvodním dopise uveďte svou kontaktní adresu, telefonní číslo a aktuálně užívanou e-mailovou adresu. O přijetí rukopisu redakcí budete informováni e-mailem.

Publikování v časopise Sociální studia / Social Studies je bezplatné a vydavatel nepožaduje od autorů žádné poplatky.

Redakce

Šéfredaktorem časopisu je Pavel Pospěch (pospech@fss.muni.cz). Výkonnou redaktorkou je Barbora Hubatková (socstud@fss.muni.cz).

Mezinárodní vědecká rada časopisu

Jeffrey Alexander (Yale University, USA)

Rowland Atkinson (University of Sheffield, UK)

Andrea Brighenti (Trento University, Italy)

Elisabete Figueiredo (University of Aveiro, Portugal)

Paul Higgs (University College London, UK)

Mervyn Horgan (University of Guelph, Canada)

Hubert Knoblauch (Technische Universität Berlin, Germany)

Laszlo Kulcsar (Penn State University, USA)

Dmitry Kurakin (National Research University Higher School of Economics, Russia)

Monika Mynarska (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Poland)

Nina Peršak (University of Ljubljana, Institute for Criminal Law Ethics and Criminology, Slovenia)

Philip Smith (Yale University, USA)

Simon Susen (City, University of London, UK)

Agnieszka Kościańska (University of Warsaw, Poland)

Ediční a redakční rada časopisu

Jan Balon (Univerzita Karlova, Praha)

Pavel Barša (Univerzita Karlova, Praha)

Andrea Baršová (Úřad vlády ČR, Praha)

Michael Buchowski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań)

Martin Bútora (Institut pre verejné otázky, Bratislava)

Hana Červinková (Dolnośląska Szkoła Wyżsa, Wroclaw)

Slavomíra Ferenčuhová (Sociologický ústav AV ČR, Praha)

Andrej Findor (Univerzita Komenského, Bratislava)

Ivan Chorvát (Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica)

Zuzana Kusá (Slovenská akadémia vied, Bratislava)

Kateřina Lišková (Masarykova univerzita, Brno)

Radim Marada (Masarykova univerzita, Brno)

Miroslav Marcelli (Univerzita Komenského, Bratislava)

Petr Mareš (Masarykova univerzita, Brno)

Ladislav Rabušic (Masarykova univerzita, Brno)

Maxmilián Strmiska (Univerzita Hradec Králové)

Jaroslav Střítecký (Masarykova univerzita, Brno)

Dana Sýkorová (Univerzita Palackého, Olomouc)

Csaba Szaló (Masarykova univerzita, Brno)

Václav Štětka (Loughborough University, Loughborough)

Jan Váně (Západočeská univerzita, Plzeň)

Roman Vido (Ostravská univerzita, Ostrava)