Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Sociální studia / Social Studies?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Sociální studia / Social Studies?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Zasílání textů do časopisu

Do zprovoznění redakčního systému zasílejte příspěvky na emailovou adresu časopisu socstud@fss.muni.cz.

Formální náležitosti rukopisu

Snaha o sjednocení formální stránky textů již na autorské úrovni významně přispívá ke zvýšení kvality i hladkosti průběhu redakční práce. Proto vás prosíme o dodržování níže uvedených požadavků. Redakce si současně vyhrazuje právo na formální a jazykové úpravy textu.

Redakce přijímá odborné studie a recenzní stati (5000-8000 slov), recenze (do 2000 slov), zprávy a informace (do 1000 slov), rozhovory a kratší eseje.

V případě studií a recenzních statí musí zaslaný rukopis vedle vlastního textu a abecedně řazeného seznamu literatury obsahovat také anglický název, český i anglický abstrakt (cca 150 slov), 3-7 klíčových slov v českém a anglickém jazyce a krátkou informaci o autorovi/autorce (max. 7 řádků).

Přijímáme texty v českém a slovenském jazyce (česká čísla) a v anglickém jazyce (anglická čísla). Příspěvky zpracované v jiných jazycích je třeba přeložit do jednoho z výše uvedených jazyků.

Formát textu

Text rukopisu odevzdávejte v následujícím formátu:

Písmo: Times New Roman; velikost 12 bodů; řádkování: 1,5; okraje: nahoře, dole, vlevo i vpravo 2,5 cm. Stránky textu nezapomeňte očíslovat. Rukopis zasílejte elektronicky ve formátu MS Word nebo RTF. Obrázky, grafy a diagramy zašlete v samostatných souborech (viz níže).

Poznámky

Poznámky vkládejte průběžně, nikoliv na konec textu (pomocí nástroje Wordu "Vložit poznámku pod čarou"). Poznámky se číslují arabskými číslicemi. 

Tabulky

Umístění tabulky naznačte poznámkou ve formě samostatného odstavce "Přibližně zde vložit tabulku XY". Tabulku, průběžně číslovanou, opatřenou záhlavím a poznámkami, pak v textu umístěte na samostatnou stránku (nejlépe vložením konce strany).

Obrázky, grafy, diagramy

Umístění těchto prvků naznačte poznámkou ve formě samostatného odstavce "Přibližně zde vložit obrázek XY". Jednotlivé prvky, včetně průběžně číslovaného názvu (Obrázek XY apod.) a poznámek, zasílejte v samostatných souborech formátů programu Excel, TIFF, EPS, AI apod.

Typografické zásady

Při zpracovávání textu rukopisu dbejte na dodržování základních typografických zásad (mezery, interpunkce, čísla atd.).

Tvorba bibliografických odkazů a citací

Tvorba bibliografických odkazů se řídí tzv. author-date-system, v rámci kterého jsou zdroje citovány přímo v textu formou stručného údaje o citovaném zdroji (příjmení autora + rok vydání v kulatých závorkách) odkazujícího na úplnou bibliografickou citaci v závěrečném seznamu literatury.

Jméno autora v textu:

    Foucault (1987)

    Foucault (1987, 1989, 1994)

Jméno autora mimo vlastní text:

    (Bourdieu 1984)

    (Bourdieu 1984, 1990)

    (Bourdieu 1984; Dimaggio 1987; Lamont 1988)

Výše uvedené s čísly stran:

    Berger (1966: 122)

    Schutz a Luckmann (1973: 82-83)

    (Beck 2002: 31-32)

Citace se uvádí ve dvojitých uvozovkách ("citace"), prostým textem (nikoli kurzívou). Jednoduché uvozovky (‘citace’) se používají pouze při uvozování v rámci textu uvedeného ve dvojitých uvozovkách. Citace delší než na 4 řádky se umisťují do samostatného odstavce, neohraničeného uvozovkami a z obou stran odsazeného jedním řádkem.

Veškeré zdroje, na něž je odkazováno v textu, musejí být uvedeny v seznamu literatury. A na všechny zdroje, které jsou uvedeny v seznamu literatury, musí být odkazováno v textu.

Při tvorbě bibliografických citací se časopis řídí citační normou ASA Style – blíže viz přiložený dokument 

 

Informace o autorských právech

Časopis podporuje myšlenku Otevřeného přístupu např. v Berlínské deklaraci a jedná se o tzv. “zlatý” časopis, který zveřejňuje příspěvky v režimu "Gratis Open Access". Příspěvky jsou tak dostupné za podmínek tzv. “veřejné licence” pod mezinárodní verzí licence Creative Commons 4.0 Attribution International.

Autor je oprávněn text uveřejněný v časopise Sociální studia bezplatně otisknout v publikacích, u nichž je autorem či editorem v souladu s licencí CC BY 4.0.

 

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

Autoři si ponechávají autorská práva a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons Attribution licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.

Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.

Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili svou práci online (například na svých webových stránkách) před a v průběhu redakčního řízení jejich příspěvku, protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).