Religiozita v dobe neskorej modernity. Prípad Slovensko

Tatiana Podolinská

Abstrakt

Článek se soustředí na výzkum aktuálních podob náboženských a spirituálních identit na Slovensku po roce 1989. Autorka nejprve připomíná nejnovější teoretické přístupy sociologie náboženství. Jádro článku se věnuje rozlišení mezi rurálními a urbánními náboženskými a spirituálními identitami. Autorka konstatuje, že rurální identity zůstávají nadále lokálními, zatímco urbánní identity jsou translokální. Další část studie se zaobírá translokálním a transtemporálním charakterem městských spirituálních identit. Autorka ukazuje, že současné sociologické přístupy znovupromýšlejí kategorie jako "církevnost", "vyznání" a "konverze". S ohledem na různé formy konverze a různé formy institucionální či privátní religiozity/spirituality je načrtnuta typologie, která pracuje s experimentální, vícevrstevná, paralelní, migrativní, kompozitní a konfúzní religiozitou. V závěru je diskutována teorie modernity A. Giddense a poté se pozornost přesouvá reflexi skutečnosti, že lidé žijící v odlišných prostředích (rurálním, urbánním) mohou na totožné procesy reagovat odlišně, čímž se do hry dostávají nejnovější teorie modernity R. Ingleharta, S. N. Eisenstadta a G. Davie.

Klíčová slova

pozdní modernita; lokální/rurální náboženské identity; religiozita; sociologie náboženství; translokální/urbánní duchovní identity

Plný Text: