Individuální a kolektivní uvnitř spirituality New Age: terapeutické praktiky, tělesnost a intersubjektivita

Hana Doležalová

Abstrakt

Text čerpá z případové studie založené na etnografickém výzkumu New Age praktik v jednom terapeutickém centru v Brně. Pozornost je zaměřena na dichotomii mezi individuálním a kolektivním, nebo privatizovaným a sdíleným v rámci New Age religiozity. New Age je často popisováno jako na já (self) orientovaná spiritualita. Tento článek se zabývá otázkami, jak je já pojímáno, jaký typ subjektivity a intersubjektivity je New Age praktikami konstruován a jaký druh "žitého těla" je utvářen zapojováním sebe-kultivačních technik. Zkoumán je proces rekonstrukce identity a převyprávování narativa o sobě samém. Tato nová identita se ustavuje ve společenství, jelikož musí být stvrzena ostatními. Pozornost je věnována také sociálním důsledkům modelu těla, na němž se zmíněné praktiky zakládají.

Klíčová slova

New Age; terapie; tělo; subjektivita; intersubjektivita; individualizované náboženství

Plný Text: