Postholokaustová židovská identita

Ela Klementová

Abstrakt

Židé, kteří stojí v centru pozornosti tohoto článku, zastávají sekulární životní přístup a vykazují známky plné integrace do většinové společnosti. Článek předkládá hypotézu, že židovství, které je danou skupinou vnímáno a absorbováno jako aspekt jejich sebedefinice, z velké části koření v tzv. dědictví holocaustu. Soustředí se na sociální mechanismy kolektivní identity a kolektivní paměti, které usnadňují mezigenerační přenos zkušenosti holocaustu.

Klíčová slova

kolektivní identita; generace; kolektivní paměť; symbolické reprezentace; kolektivní trauma

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALEXANDER, Jeffrey C. Cultural trauma and collective identity. 1. vyd. Berkeley : University of California Press, 2004. 304 s. ISBN 0-52023-595-9.ALEXANDER, Jeffrey C. The civil sphere. Oxford, New York : University Press, 2006. 816 s. ISBN 0-19536-930-0.

ALEXANDER, Samuel. Obnovovanie kontinuity? In Židia v interakcii II. [zborník z konferencie]. Bratislava : Road, 1998, s. 29–34.

ANTALOVÁ, Ingrid. Videli sme holocaust. Bratislava : Nadácia Milana Šimečku, 2002. 129 s. ISBN 80-8900-813-5.

ASSMANN, Jan. Kultura a paměť: písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. 1. vyd. Praha : Prostor. 2001. 317 s. ISBN 80-7260-051-6.

BAUMAN, Zygmunt. Modernita a holocaust. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 331 s. ISBN 80-8642-923-7.

BOJARIN, Jonathan. Storm from paradise: the politics of jewish memory. Minneapolis : University of Minnesota Press, 1992. 161 s. ISBN 0-81662-095-4.

EPSTEINOVÁ, Helena. Děti Holocaustu. Praha : Volvox globator, 1994. 235 s. ISBN 80-8576-927-1.

GÁL, Fedor. O jinakosti. 1. vyd. Praha : G plus G, 1998. 173 s. ISBN 80-8610-309-9.

GIESEN, Bernard. V různem čase, různem rytmu a s rozdílnou pamětí. Sociální Studia, 2007, č. 1–2, s. 67–78. Brno : Masarykova univerzita, 2004. ISSN 1214-813X.

GOFFMAN, Erving. Stigma: poznámky k problému zvládání narušené identity. 1. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003. 167 s. ISBN 80-8642-921-0.

GRUBER, Ruth, E. Tradícia, renesancia alebo niečo medzi tým? Európske židovstvo sa znovu definuje. In Židia dnes [zborník z konferencie]. Bratislava : Road 1999, 2003, s. 31–38.

HAMAR, Eleonóra. Menšinový jazyk jako obyvatelné místo. Vymístěný svět Imre Kertésze. Sociální studia, 2004, č. 2, s. 57–70. ISSN 1214-813X.

HAMAR, Eleonóra. Vyprávěná židovství : o narativní konstrukci druhogeneračních židovských identit [rukopis]. Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Katedra sociologie, 2003.

HAMAR, Eleonóra. Židovské identity ve světle diskursivních změn. Sociální studia, 2003, č. 9, s. 108–120. ISSN 1214-813X.

HAMAR, Eleonóra. Nalézání a vynalézání sebe v příběhu: O narativní konstrukci židovských identit. Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, 2002, č. 9. s. 29–49. ISSN 1211-5770.

HAMAR, Eleonóra. O holocaustu a formování identit. Biograf : časopis pro biografickou a reflexivní sociologii, 2002, č. 9. s. 61–65. ISSN 1211-5770.

HEITLINGER, Alena. Česko/slovenská identita povojnovej generácie. Židia dnes. [zborník z konferencie]. Bratislava : Road, 2003. s. 51–90.

HEITLINGER, Alena. Ve stínu holocaustu a komunismu : Čeští a slovenští židé po roce 1945. 1. vyd. Praha : G plus G, 2007. 274 s. ISBN 978-80-86103-97-6.

Jak se vyrovnáváme s holocaustem: výbor z textů ze seminářů „ Prix Irene.“ Overcoming holocaust?: anthology of the „Prix Irene“ 2003–2005 seminars. 1. vyd. Praha : Rafael Centrum, G plus G, 2006. 263 s. ISBN 80-86103-93-5.

LaCAPRA, Dominick. History and memory after Auschwitz. New York : Cornell University Press, 1998. 214 s. ISBN 0-80148-496-0.

LaCAPRA, Dominick. Writing history, writing trauma. 1. vyd. Baltimore : Johns Hopkins University Press, 2001. 248 s. ISBN 0-80186-496-8.

MANNHEIM, Karl. Problém generací. Sociální Studia, 2007, č. 1–2. s. 11–44. ISSN 1214-813X.

MARADA, Radim. Paměť, trauma, generace. Sociální Studia, 2007, č. 1–2. s. 79–98. ISBN 1214-813X.

NOVOTNÁ, Hedvika. Identita a paměť: období 1945–1948 v židovských memoárech. In SALNER , P. Židovská komunita po roku 1945. Bratislava : Zing Print, 2006, s. 31–50. ISBN 80-88997-33.

NOVICK, Peter. The holocaust and collective memory: the American experience. London : Bloomsbury, 2001. 384 s. ISBN 0-74755-255-X.

SALNER, Peter. Cesty k identite. Bratislava : Zing print, 2005. 237 s. ISBN 80-8899-727-5.

SALNER, Peter. Prežili holokaust. Bratislava : Veda, vydavatelstvo Slovenskej akademie vied a Ústav etnologie SAV, 1997. 684 s. ISBN 80-2240-507-8.

SALNER, Peter (ed.). Židovská komunita po roku 1945. Bratislava : Zing Print, 2006. 184 s. ISBN 80-88997-33.

SIDON, Karol E. Červená kráva: Rozhovory s Karlem Hvížďalou. 1. vyd. Praha : Dokořán, 2002. 136 s. ISBN 80-8656-930-6.

SINGEROVÁ, Silvia. Obraz povojnovej reality Židov slovenskej spoločnosti z hľadiska identity (na príklade Košíc). In SALNER, P.(ed.) Židovská komunita po roku 1945. s. 51–66. Bratislava : Zing Print. 2006. ISBN 80-88997-33.

SZALÓ, Csaba ; HAMAR, Eleonóra. Váš Trianon, náš holocaust: Segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim (ed.) Etnická různost a občanská jednota. 1. vyd. Brno : CDK, 2006, s. 117–142. ISBN 80-7325-111-6.

ŠPITZER, Juraj. Nechcel som byť žid. 1. vyd. Bratislava : Kalligram, 1994. 303 s. ISBN 80-7149-047-4.

ZERUBAVEL, Eviatar. Time maps: collective memory and the social shape of the past. Chicago : University of Chicago Press, 2003. 180 s. ISBN 0-22698-153-3.

ZERUBAVEL, Yael. Recovered roots : collective memory and the making of Israeli national tradition. Chicago : University of Chicago Press, 1995. 340 s. ISBN 0-22698-157-6.