Mezi Bohem a církví - pluralizace náboženské zkušenosti v římskokatolické církvi

Michaela Bartošová

Abstrakt

Výsledky realizovaného kvalitativního výzkumu, který využil metody zakotvené teorie, ukazují privatizaci náboženské zkušenosti uvnitř církevních organizací, zvláště na příkladu případové studie osmi mladých lidí, kteří se považují za aktivní členy římskokatolické církve. Všichni respondenti žili v čase realizace výzkumu v podobných podmínkách: byli finančně soběstační, stále nesezdaní a žijící sami, bez partnera. Z hloubkových rozhovorů s nimi vzešly tři ideální typy věřících, jež se zakládají na postojích dotyčných respondentů k církevní organizaci na straně jedné a jejich subjektivní víře na straně druhé. V prvním případě se jedná o subjektivní, intimní a individualizovanou náboženskou zkušenost, která předurčuje postoj věřícího k církvi, včetně jejích rituálů a pravidel. Ve druhém případě jsou subjektivní víra a členství v církvi neoddělitelně propojené. Do třetice se pak osobní náboženská zkušenost jeví být takřka zcela výsledkem internalizovaných náboženských norem a účasti na církevních obřadech.

Klíčová slova

individualizace; privatizace náboženství; římskokatolická církev; nesezdaní

Plný Text: