Universitas - revue Masarykovy univerzity

Revue Universitas začala svou existenci v roce 1968 (1. číslo je datováno do března) a ukončila v roce 2017 (poslední číslo vyšlo v dubnu). Její vznik je spjat mj. se jménem prof. (tehdy ještě doc.) Lubomíra Nového, který se podílel na přípravě její koncepce. Opravňovalo ho k tomu i to, že byl v letech 1958-1967 předsedou redakční rady časopisu "U". Úkolem Universitas podle záměru redakce mělo být informovat o nejdůležitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas věnovat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. (Výtah ze shrnutí programového článku 1968/1).

Předsedou redakční rady nového časopisu se stal doc. dr. Milan Kopecký, L. Nový byl jedním z členů redakční rady. Ta byla, stejně jako dnes, tvořena zástupci jednotlivých fakult.

Se změnou politické situace se změnilo i složení redakční rady, jejím předsedou se stal doc. dr. Ivan Dorovský. Universitas se tehdy dostala pod tentýž ideologický vliv jako všechny ostatní časopisy v tehdejší ČSSR. I za této situace se ovšem snažila, alespoň v přírodovědeckých oborech, přinášet relevantní informace z vědeckého života. V této době se počet ročních čísel zvětšil z původních 4 na 6.

V roce 1990 se Universitas přihlásila k programu z doby svého založení. Byla změněna její redakční rada, do jejíhož čela se dostala doc. dr. Ivana Holzbachová. Z velké části se změnilo i složení redakční rady, ale pravidlo, že by měly být zastoupeny všechny fakulty, se zachovává dodnes (nepovedlo se to však u Fakulty informatiky). Formální struktura příspěvků do Universitas se výrazněji změnila až v roce 1993, kdy se obnovila čtvrtletní periodicita časopisu, a v souvislosti se vznikem Univerzitních novin byla vypuštěna část týkající se aktuálního zpravodajství, lépe zajišťována právě Univerzitními novinami a později Muni.cz, které vycházejí častěji.

Universitas zachovává pravidlo, že většinu jeho prostoru zabírají odborné statě, které informují o vědeckých výzkumech v jednotlivých oborech. Vedle toho seznamuje s dějinami univerzity, ať připomínáním výročí jejích významných pracovníků, tak ve spolupráci s Archivem MU statěmi o jejích dějinách a v neposlední řadě zařazováním vzpomínek na minulost univerzity. Obsahuje také část recenzní věnovanou publikacím pedagogických a vědeckých pracovníků MU. Snaží se zařazovat diskuse k aktuálním otázkám vědeckého a společenského života (klonování, masové sdělovací, prostředky, hodnocení vědecké práce, čeština ve studentských pracích aj.), případně poukazovat na některé problémové oblasti v rubrice "Jak to vidím já".

Oznámení

 

Aktuality: Poslední číslo revue Masarykovy univerzity

 

Vážení čtenáři,

 

předkládáme Vám nové číslo časopisu Universitas, revue Masarykovy univerzity, které je zároveň číslem posledním.

Masarykova univerzita získala spolu s dalšími VŠ z Ministerstva školství projekt na stejnojmenný elektronický časopis, jehož obsah i podoba budou jiné. Nový časopis Universitas, magazín vysokých škol, naleznete na adrese www.universitas.cz.

Děkujeme za přízeň a přejeme Vám vše dobré.

 

Redakce Universitas, revue Masarykovy univerzity

Publikováno: 2017-05-05
 

Aktuality: Zpřístupnění posledního čísla Universitas 2017 on-line

 
Dnes bylo zpřístupněno poslední mimořádné číslo Universitas - revue Masarykovy univerzity 2017 on-line. Prohlédnout si jej můžete v části Aktuální, resp. Archiv.
Publikováno: 2017-05-05
 

Aktuality: Zpřístupnění čísla 4/2016 on-line

 
Dnes bylo zpřístupněno další číslo Universitas - revue Masarykovy univerzity 4/2016 on-line. Prohlédnout si je můžete v části Aktuální, resp. Archiv.
Publikováno: 2017-01-25
 
Více oznámení...