Doc. PhDr. Ivan Seidl, CSc. * 1. 4. 1947 – † 15. 2. 2000

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Docent Ivan Seidl patří ke generačním osobnostem české romanistiky a italianistiky. Takřka celá jeho životní dráha se pojila k brněnské fi lozofi cké fakultě. Sem přichází roku 1965 studovat, zde absolvuje obor francouzština–čeština (1971), rozšířený později o italštinu (1977), zde získává titul PhDr. (1972) a sem se vrací po ročním působení na gymnáziu v Bučovicích jako asistent (1972), odborný asistent (1975) a docent (1987). Roku 1990 se stává vedoucím Ústavu románských jazyků a literatur, od 1. 1. 1997 je proděkanem fi lozofi cké fakulty pro vědu a výzkum, od 1. 11. 1998 děkanem – až do své náhlé a nečekané smrti. Tolik jeho cursus honorum.

Plný Text: