Radim Bělohrad: Lidské identity, lidské hodnoty

Universitas - revue Masarykovy univerzity

Abstrakt

Ve své knize se Radim Bělohrad pohybuje na pomezí dvou velkých fi lozofi ckých disciplín, metafyziky a praktické fi - lozofi e (etiky). Jde mu o to, zda pro řešení etických otázek potřebujeme mít defi nici (lidské) identity. K otázkám tohoto typu řadí Bělohrad egoistický zájem, zodpovědnost, kompenzaci, přežití, anticipaci, víru v posmrtný život, pýchu, stud a lítost a sebeidentifi kaci i identifi kaci druhých osob.

Plný Text: