Vol 3, No 2

Město


Titul tohoto čísla Sociálních studií je jednoduchý a zároveň obsáhlý. Jeho stručnost a všeobecnost poskytuje mimo jiné zajímavou možnost poznat různé způsoby nazírání na město jako předmět zkoumání v současných pracích (zejména) mladých sociálních vědců a vědkyň v (především) českém prostředí. Práce, které se v čísle objevily, propojují tři základní pohledy na město. První z nich se zaobírá specifickým městským způsobem života, kriticky navazuje na klasické sociologické koncepce popisující moderní společnost, a zároveň vztahuje jejich témata k současnému městu. Druhý pohled reflektuje charakter města jako entity záměrně a plánovitě utvářené v historicky se měnících společenských podmínkách, jako místa i způsobu života ovlivněného administrativními rozhodnutími (a případně jejich nečekanými důsledky) a expertními představami o ideálním městě a jeho „vhodných“ obyvatelích. Třetí přístup nahlíží na město jako na hmotné, vizuální i auditivní prostředí, které je nositelem (nestálých a proměnlivých) významů pro své uživatele. Tento přístup tak současně poznává „fyzické“ prostředí města a to, jak ho vnímají a prožívají jeho uživatelé.

Obsah

Editorial

MESTO: Zaciatok urbánných študií v Čechách?
Slavomíra Ferenčuhová, Michaela Šuleřová, Barbora Vacková

Studie

Dušan Janák
Walter Benjamin
Jaroslav Střítecký
Michaela Šuleřová
Roman Vido
Richard Sennett
Barbora Vacková
Michal Růžička
Slavomíra Ferenčuhová
Tomáš Řiháček
Blanka Altová

Esej

Jan Krása

Recenze

Anthony Widler: Warped Space. Art, Architecture, and Anxiety in Modern Culture
Michal Šimůnek

Zprávy

Věk města aneb kterak pozitivista ku kvalitativnímu vědění přišel
Lucie Vidovićová