Město a společnost. Kutná Hora v dlouhém 14. století

Blanka Altová

Abstrakt

V předložené stati autorka sleduje vazby mezi společenským a urbanistickým vývojem Kutné Hory v předhusitském období, tedy v „dlouhém 14. století“. Přesněji, vymezené období v sobě zahrnuje poslední desetiletí 13. století, kdy bylo zřejmé, že Kutná Hora aspiruje na to stát se královským městem, až do počátku 15. století, kdy se uzavírá velkorysá stavební aktivita městského patriciátu před vypuknutím husitských válek. Vychází z přístupu dějin umění k této problematice a pokouší se interpretovat strukturu půdorysu, rozvrh významných sakrálních staveb a obytné zástavby města jako zobrazení představ společenské skupiny, která město vytvářela a identifikovala se s ním. Taková interpretace může pomoci blíže charakterizovat onu skupinu a její cíle.

Klíčová slova

generace; dějiny umění; obraz města; Kutná Hora; městská společnost

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Altová, B.; Pospíšil, A. 2000. „Kutná Hora a umění.“ In H. Štroblová, B. Altová (eds.). Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 297–325.

Bažant, J. 2000. Umění českého středověku a antika. Praha: Koniasch Latin Press.

Brandi, C. 2000. Teorie restaurování. Kutná Hora: Tichá Byzanc [1977, Einaudi: Torino].

Burke, P. 1996. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta.

Čelakovský, J. 1916. „Klášter sedlecký, jeho statky a práva v době před válkami husitskými.“ Rozpravy, třída 1, číslo 58, Praha.

Halík, P. 1996. „Počátky a proměny současné urbanistické scény.“ In P. Halík, P. Kratochvíl, O. Nový Architektura a město. Praha: Academia.

Halík, P.; Kratochvíl, P.; Nový, O. 1996. Architektura a město. Praha: Academia.

Handiaková, E. 1958. Hlavní období urbanistického vývoje města Kutná Hora. Kutná Hora.

Herout, J. 1949. „Středověký půdorys a opevnění Kutné Hory.“ Zprávy památkové péče, 9: 49–67.

Hofman, G. 1984. Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Praha

Kořínek, J. 2000 [1675]. Staré paměti kutnohorské. A. Stich, R. Lunga (edice, komentář a interpretace). Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Kratochvíl, P. 1996. „Město jako kulturní fenomén.“ In P. Halík, P. Kratochvíl, O. Nový Architektura a město. Praha: Academia.

Kronika Zbraslavská, Chronicon Aulae Regiae. 1952. Z latiny přeložili F. Heřmanský, A. Paulů, R. Mertlík, historický komentář Z. Fiala. Praha.

Kruml, M. 1991. „O obrazu města na příkladu Kutné Hory“. Tradition und Zukunft, Band 4. Vídeň: Institut für Baukunst und Bauaufnahmen, Technische Universität Wien.

Leminger, E. 1924. „Hodiny na věži radniční.“ Kutnohorské příspěvky k dějinám vzdělanosti české, 2, sešit 2: 81–83.

Leminger, E. 1927. „Stavební vývoj staré Kutné Hory, její ulice a tržiště.“ Kutnohorské příspěvky ke vzdělanosti české, 3, sešit 1–4: 64–70.

Líbal, D.; Heroutová, M. 1961. Kutná Hora, průvodní zpráva ke stavebně-historickému průzkumu městského historického jádra. Praha: SÚRPMO.

Líbal, D.; Zahradník, P.; Macek, P. 1996. Kutná Hora, Chrám sv. P. Barbory, přípravná etapa průzkumů. Praha: MURUS (rukopis).

Lynch, K. 2004. Obraz města. Bova Polygon: Praha [1960 MIT and the President and Fellows of Harvard College].

Matějková, E. 1962. Kutná Hora. Praha: SNKLHU.

Matějková, E. 1969. „Sankturinovský dům, historický význam a dnešní využití.“ Krásné město, číslo 2: 11–12; 3: 13–14; 4: 9–12.

Muk, J.; Lancinger, L. 1985. Vlašský dvůr. Stavebně-historický průzkum. Praha: SÚRPMO (strojopis).

Norberg-Schulz, Ch.1994. Genius loci. Praha: Odeon.

Nový biblický slovník. 1996. Návrat domů: Praha. Přeloženo z anglického originálu New Bible

Dictionary. Inter-Varsity Fellowship 1962, second revised edition 1982, s. 221, heslo „Eschatologie“.

Rossiaud, J. 1997. „Měšťan a život ve městě.“ In Le Goff (ed.) Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.

Sokol, J. 2004. Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Praha: Portál.

Štroblová, H.; Altová. B. (eds.). 2000. Kutná Hora. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.

Vavák, F. J. 1918 [1800]. Paměti, díl 3, Skopec, F. (ed.): Praha, s. 96–99.

Vinař, J. 2004. Kutná Hora: dlažby v historickém jádru. Průzkum historického stavu. MURUS (strojopis).

Zach, J. 1882. „Chrám Matky Boží na Náměti v Hoře Kutné.“ Roční zpráva c. k. vyšších reálných škol a reálného gymnasia v Hoře Kutné, s. 3–29.

https://doi.org/10.5817/SOC2006-2-173