Doma v přírodě a doma ve městě

Jan Krása

Abstrakt

V této eseji se autor snaží prostřednictvím metafory domu a města ukázat, že sociální identita městské populace je dvojitě zaobalená. Pokouší se najít analogie mezi utvářením města a domu a mezi utvářením lidské duše, která je obývá. Ohniště je stanoveno jako střed lidského způsobu sociálního života, jeho limitem je práh.

Klíčová slova

městské struktury; dům; metafora; polarita příroda-město; původní ohniště

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Avens, R. 2003. Imagination Is Reality. Putnam: Spring Publications.

Bateson, G. 1979. Mind and Nature: A Necessary Unity. New York: Dutton.

Berndt, R. M.; Berndt, C. H. 1999. The World of the First Australians. Canberra: Aboriginal studies press.

Bor, D. Ž. 1993. Abeceda stvoření. Praha: Trigon.

Borecký, V. 2003. Porozumění symbolu. Praha: Triton.

Bouzek, J. 1979. Objevy ve Středomoří. Praha: Odeon.

Bouzek, J. 2005. Pravěk českých zemí v evropském kontextu. Praha: Triton.

Buchvaldek, M. a kol. 1985. Dějiny pravěké Evropy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Burckhardt, T. 1987. Mirror of the Intelect. New York: State University of New York Press.

Campbell, J. 1977. The Masks of God: Creative Mythology. New York: Penguin Books.

Cílek, V. 2002. Krajiny vnitřní a vnější. Praha: Dokořán.

Corbin, H. 2000. „Mundus Imaginalis: Or the Imaginary and the Imaginal.“ In B. Sells (ed.) Working with Images: The Theoretical Base of Archetypal Psychology. Woodstock (Connecticut): Spring Publications, s. 71–89.

Corbin, H. 1989. Spiritual Body and Celestial Earth. Princeton (NJ): Princeton University Press.

Czumalo, V. 2005. „Zanikání a smrt v krajině.“ In Symposion 2004: Město, venkov, krajina. Sborník textů. Praha: Gymnázium Jana Keplera, s. 37–47.

Čarek, J. 1985. Městské znaky v českých zemích. Praha: Academia.

Düerr, H. S. 1997. Sedna aneb láska k životu. Brno: Horus.

Durand, G. 1999. The Anthropological Structures of the Imaginary. Brisbane: Boombana Publications.

Eco, U. 2001. Hledání dokonalého jazyka. Praha: Lidové noviny.

Eco, U. 2002. O zrcadlech a jiné eseje. Praha: Mladá fronta.

Flusser, V. 2005. Jazyk a skutečnost. Praha: Triáda.

Fulcanelli. 1992. Tajemství katedrál. Praha: Trigon.

Fulcanelli. 1996. Příbytky fi losofů II. Praha: Trigon.

Gadamer, H. G. 1999. Člověk a řeč. Praha: OIKOYMENH.

Guénon, R. 2001a. The Symbolism of the Cross. Hillsdale, NY: Sophia Perennis.

Guénon, R. 2001b. The Great Triad. Hillsdale, NY: Sophia Perennis.

Guénon, R. 2002. Symbols of Sacred Science. Hillsdale, NY: Sophia Perennis.

Hillman, J. 1992. Blue Fire. New York: HarperCollins Publishers.

Hillman, J. 2004. Archetypal Psychology: Uniform Edition 1. Putnam, Connecticut: Spring Publications.

Hornung, E. 1999. The Ancient Egyptian Books of the Afterlife. London: Cornell University Press.

Hruška, B. a kol. 1977. Mýty staré Mezopotámie: Sumerská, akkadská a chetitská literatura na klínopisných tabulkách. Praha: Odeon.

Hubík, S. 1994. K postmodernismu obratem k jazyku. Boskovice: Albert.

Jung, C. G. 1999. Výbor z díla III.: Osobnost a přenos. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Kast, V. 1999. Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál.

Kerényi, K. 1996. Mytologie Řeků I. Praha: OIKOYMENH.

Kozák, J. 2001. Kořeny indoevropské duchovní tradice. Praha: Bibliotheca Gnostica.

Krása, J. (v tisku). „Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu.“ In I. Čermák, M. Miovský, V. Řehan (eds.). Umění ve vědě. Praha: Grada.

Lakoff, G.; Johnson, M. 2002. Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Matouš, L. 1958. Epos o Gilgamešovi. Praha: SNKLHU.

Neubauer, Z. 2004. O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Praha: Malvern.

Pechar, J. 1992. Prostor imaginace. Praha: J. Kocourek.

Podborský, V. a kol. 1993. Vlastivěda moravská: Pravěké dějiny Moravy. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.

Redford, D. B. 2002. The Ancient Gods Speaks: A Guide to Egyptian Religion. Oxford: Oxford University Press.

Roger, B. 2005. Objevování alchymie. Praha: Malvern.

Schwaller de Lubicz, R. A. 1981. The Temple in Man. Rochester: Inner Traditions.

Spender, D. 1985. Man Made Language. London: Routledge & Kegan Paul.

Svoboda, L. a kol. 1974. Encyklopedie antiky. Praha: Academia.

Vernant, J.-P. 2004. Hestia a Hermés. Praha: OIKOYMENH.

Viewegh, J. 1986. Fantazie: Teoretická studie. Praha: Academia.

Vygotskij, L. S. 1976. Myšlení a řeč. Praha: SPN.

Vygotskij, L. S. 1976b. Vývoj vyšších psychických funkcí. Praha: SPN.

Whorf, B. L. 1971. Language, Thought and Reality. Cambridge, Massachusetts: M.I.T. Press.

Wilkinson, R. H. 2000. The Complete Temples of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson.