Jak zní město? Zvukové prostředí města z hlediska konceptu sonosféry

Tomáš Řiháček

Abstrakt

Snaha o rehabilitaci významu zvuku jako nejen fyzikálního, ale především sociálního a kulturního fenoménu vedla na konci šedesátých let 20. století k formování nového, od počátku interdisciplinárně konstituovaného oboru akustické ekologie, který dal posléze vzniknout oblasti dnes souhrnně označované jako soundscape studies. Předkládaný příspěvek vychází z této myšlenkové a výzkumné tradice a hledá odpovědi na otázky „Jaké je zvukové prostředí současného města?“ a „Jak je toto zvukové prostředí prožíváno jeho obyvateli?“.

Klíčová slova

zvuková ekologie; hluk; zvuková preference; akustická zkušenost; sonosféra

Plný Text: