Vol 21, No 3 (2011)

Obsah

Editorial

Edukační ideály v době pozdní moderny a globalizace
Radim Šíp
255-256

Studie

J. Maňák
257–271
L. Ries
284–304
A. Dudová, M. Kaplánek, R. Macků
284–304
J. Nehyba
305–321
S. Šebestová, P. Najvar, T. Janík
322–357

Zprávy

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
349-357
Pozvánka na konferenci ČPdS 2011
Pedagogická Orientace
Výzva pro autory k předkládání abstraktů příspěvků do monotematického čísla Vztah teorie a praxe v pedagogice
Pedagogická Orientace
Konference Evropské asociace pro výzkum učení a vyučování (EARLI) 2011
Kateřina Vlčková
John Dewey (1859–1952) na Pedagogické fakultě MU
Josef Maňák

Recenze

Plný text sekce
Pedagogická Orientace
358-370
Průcha, J. (2011). Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky
Petr Najvar
Mužík, J. (2011). Řízení vzdělávacího procesu
Ludvík Eger
Vacek, P. (2011). Psychologie morálky a výchova charakteru žáků
Kamil Janiš ml.
Janík, T., Janko, T., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Pavlas, T., Solnička, D., & Vlčková, K. (2010). Kurikulární reforma na gymnáziích: výsledky dotazníkového šetření
Petr Vlček
Bednarkowa, W. (2010). O talentach w szkole czyli Siedmiu Wspaniałych. O talentech ve škole neboli O Sedmi statečných
Alois Suchánek