FAQ

FAQ – Odpovědi na často kladené otázky 

(Náměty na další často kladené otázky zasílejte na adresu redakce PedOr)

 

 

 


 

 

1. Proč bych měl/a publikovat v právě v časopisu PedOr?

PedOr je časopis s dlouholetou tradicí, vychází v nákladu 400 tištěných výtisků a je volně dostupný na internetu. Časopis disponuje širokou základnou předplatitelů, je distribuován všem členům České pedagogické společnosti i dalším odběratelům včetně knihoven. Časopis je také zařazen do několika bibliografických databází, např. ERIH+, EBSCO, PROQUEST, DOAJ.

 

2. Jaký příspěvek mohu v PedOr publikovat?

V Pedagogické orientaci jsou pravidelně vedeny rubriky studie, diskuse, zprávy, recenze. Podrobnější informace o jednotlivých typech příspěvků a jejich obsahových náležitostech jsou uvedeny v pokynech pro autory.

 

3. Právě jsem obhájil/a disertaci. Mohu publikovat disertační výzkum v podobě studie v PedOr?

PedOr poskytuje příležitost autorům publikovat výsledky disertačních výzkumů. Tím je vytvořen prostor k oslovení širšího okruhu čtenářů, kteří by se s disertační prací za běžných okolností neseznámili. Na studie vycházející z disertačních výzkumů jsou kladeny stejné požadavky jako na běžné typy studií. Jakkoliv se to na první pohled nezdá, může být obtížné „překlopit“ teze disertace do podoby svébytné časopisecké studie. Zpravidla není možné zkopírovat vybrané pasáže disertační práce nebo autoreferát a nabídnout ho k publikování v PedOr. Z redakčních zkušeností dovozujeme, že největší problém je dán snahou obsáhnout na 20 stranách studie vše, co bylo napsáno na 200 stranách disertace. Pro účely časopisecké studie doporučujeme rozvolnit vazbu studie na zdrojovou disertační práci a zaměřit se na relativně ostře vymezený aspekt zkoumané problematiky. Při přípravě časopisecké studie doporučujeme využít zejména výzkumnou část disertační práce, teoretická část zpravidla jde příliš do šíře – z té doporučujeme vybrat pouze to, co by fungovalo "ve službách" části výzkumné.

 

4. Jak přesně funguje recenzní řízení?

Recenznímu řízení podléhají v PedOr studie, texty ostatních rubrik posuzuje redakce. Smyslem recenzního řízení je zajistit, aby v časopise byly uveřejněny pouze texty splňující obsahové a metodologické požadavky vymezené redakcí časopisu a neformálně spoluutvářené ostatními autory a také čtenáři. Recenzní řízení se realizuje nejčastěji formou posudků, případně formou postranních komentářů vložených přímo do textu rukopisu. Cílem je zajistit, aby autoři rukopisů obdrželi od několika recenzentů zpětnou vazbu využitelnou v zájmu zvýšení kvality jejich textů. Náročnost recenzního řízení často rozhoduje o tom, zda je časopis považován za kvalitní či nikoliv. Redakce usiluje, aby byly v PedOr publikovány pouze kvalitní studie, tedy takové, které prošly náročným recenzním řízením. Průběh redakčního zpracování rukopisů studií vč. přibližného časového harmonogramu je graficky znázorněn zde.

 

5. Kdo je recenzent?

Recenzentem bývá zpravidla uznávaný odborník na problematiku, jíž se rukopis zabývá. Ten posuzuje vědeckou, logickou a metodologickou úroveň posuzované studie ve vztahu k poznatkům a postupům, které jsou v oboru uznávány. K posouzení studií vybírá vedoucí redaktor na základě projednání se členy redakce/redakční rady zpravidla dva recenzenty mimo pracoviště autorů (typicky katedru nebo ústav). Redakce se snaží nezasílat studie k posouzení osobám, které jsou s autory rukopisů pracovně nebo osobně spjaty.

 

6. Je v pořádku, že mi recenzent doporučuje v rukopisu odkazovat na určité práce?

Recenzenti v některých případech upozorňují, že v posuzovaném rukopisu chybějí odkazy na práce, které považují vzhledem k tématu za přínosné. Zpravidla se jedná o publikace zásadního významu, které autoři opomněli zmínit, nebo naopak o publikace obtížně dohledatelné (např. s mezioborovým přesahem, nízkým nákladem nebo starším datem vydání). Recenzenti tím nenutí autory odkazovat na určité práce, ale spíše je orientují v pojednávané problematice. Tím, že se autoři rukopisů odvolávají na určité (stěžejní) domácí i zahraniční práce, ukazují, že tyto práce znají, a že si jsou vědomi návaznosti. Tím zároveň autoři rukopisů orientují čtenáře v obecnějších souvislostech řešené problematiky a informují ho o kontextu, ve kterém chtějí být „čteni“ (rozuměni).

 

7. Je vždy nutné v citacích a odkazech uvádět čísla stran?

V případě, že autoři odkazují na celé dílo, neuvádí se čísla stran. Pokud autoři citují nebo parafrázují konkrétní myšlenky nebo textové pasáže z rozsáhlejších děl (např. monografií nebo časopiseckých studií), uvádí se čísla stran, na nichž lze citované myšlenky nebo textové pasáže nalézt. To umožňuje čtenářům i recenzentům dohledat zdrojové texty, ověřit, zda jsou citace nebo parafráze korektní, a případně je dále interpretovat a rozvíjet.

 

8. Není recenzní řízení pouhou hrou se slovy?

Vědecké poznání je poznáním vyjednaným a argumentovaným. Odborný text je prostředkem komunikace mezi odborníky daného oboru. Recenzenti často odmítají texty, které se vymykají funkčnímu stylu odbornému, anebo jejichž jazykové podání je příliš komplikované. Autor by měl být schopen srozumitelně vysvětlit, k jakým závěrům a na základě čeho ve své práci dospěl. K tomu je nezbytné používat relativně přesně definované a ustálené termíny/pojmy, které umožňují porozumět popisovaným jevům. Disciplinovanost při užívání odborných termínů umožňuje kumulativní rozvoj poznání. Pokud se na různých místech v textu operuje s různými termíny, aniž by byly významově odlišeny, může dojít k mylné interpretaci výzkumných zjištění. Recenzenti mají také oprávněné kritické výhrady k argumentaci opřené o prameny, jejichž vědecká hodnota je sporná, případně o prameny, které vznikly v jiném než vědeckém diskursu (např. denní tisk, popularizační texty apod.).

 

9. Musím zapracovat všechny připomínky recenzentů?

Dodržení úprav vyplývajících z posudků posuzuje redakce, popř. ve spolupráci s recenzenty. Není ovšem povinností autorů rukopisů akceptovat veškeré připomínky a doporučení vyplývající posudků. V případě, že autoři nejsou ztotožněni s některými připomínkami, příp. je odmítají z jiných důvodů akceptovat, redakce zpravidla považuje za dostačující, pokud autoři předloží relevantní protiargumenty v průvodním dopise redakci. Předpokládá se nicméně, že autoři rukopisů většinu připomínek recenzentů zohlední. Redakce autory rukopisů proto žádá o vyznačení realizovaných úprav přímo v rukopisu (zvýrazněním, nebo v režimu změn). Redakce také uvítá vyhotovení tabulky pro redakci, v níž budou v levém sloupci uvedeny jednotlivé připomínky recenzentů a v pravém sloupci bude uvedeno, příp. vysvětleno, jak byly jednotlivé připomínky reflektovány, vypořádány a v rukopisu zapracovány. V tabulce je možné také vypořádat připomínky recenzentů, které nejsou akceptovatelné, příp. je není možné zapracovat přímo do rukopisu.

 

10. Jak dlouho trvá, než je můj rukopis otištěn v PedOr?

Časový interval mezi zasláním první verze rukopisu a jeho otištěním se většinou pohybuje v rozmezí 3–9 měsíců a souvisí s průběhem redakčních procedur, zejména recenzního řízení. Průběh redakčního zpracování rukopisů studií vč. přibližného časového harmonogramu je graficky znázorněn zde. Požadavky recenzentů mohou být v závislosti na kvalitě posuzovaného rukopisu různě náročné. V řadě případů se stává, že recenzent redakci požádá o zpětnou kontrolu revidovaného (tj. již jednou posouzeného a autorem upraveného) rukopisu připojí další požadavky na úpravy. V případě diskusí, zpráv a recenzí časový interval závisí na množství rukopisů, které má redakce k dispozici. Může se stát, že zaslaná diskuse, zpráva nebo recenze bude muset „stát ve frontě“ před dříve zaslanými.

 

11. Proč vychází pouze jedno číslo PedOr v roce v anglickém jazyce?

PedOr se profiluje jako vědecký časopis orientovaný především problémy pedagogické teorie a praxe vázané především na česko-slovenský pedagogický diskurs. S tímto diskursem jsou spojena jazyková, kulturní, historická aj. specifika, o kterých se obtížně pojednává v jiných jazycích, např. v angličtině. Cílovými čtenáři PedOr jsou odborníci zabývající se pedagogickou teorií a praxí, vzděláváním učitelů, vzdělávací politikou a pedagogickým výzkumem působící v České republice a na Slovensku. Anglické číslo je od roku 2013 vydáváno jednou v roce s cílem prezentovat výstupy z aktivit ČPdS (resp. jejích členů) pro mezinárodní odbornou komunitu.

 

12. Proč PedOr používá citační normu APA?

Doporučení APA (American Psychological Association) jsou mezinárodně uznávaným návodem pro efektivní a srozumitelnou tvorbu odborných textů. Doporučení APA nesjednocují pouze úpravu citačních odkazů, ale předepisují také vizuální provedení textů. Pedagogická orientace používá normu APA s drobnými odchylkami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka. S normou APA je synchronizována většina citačních programů (EndNote, Zotero, RefWorks aj.) i citačních databází (CrossRef).

 

13. Našel jsem v PedOr tiskovou chybu. Je vhodné na ni upozornit?

Ačkoliv redakce PedOr usiluje o bezchybnost sazby, výjimečně se stává, že se v sazbě přesto vyskytnou různé chyby. Jejich původcem může být autor, pracovník redakce nebo sazeč. Příčinou může být nepozornost, přehlédnutí či nedorozumění v komunikaci apod. Uvítáme, pokud autoři i čtenáři redakci PedOr na vzniklé chyby upozorní. V případě, že chyby porušují smysl textu, nabízíme autorům možnost zveřejnění seznamu chyb (lat. errata – omyly) doplněného číslem stránky a uvedením správného znění v tištěné verzi časopisu. Errata i korektury drobnějších chyb, např. typografických (lat. corrigenda – nutné opravy), budou zapracovány přímo do textů v elektronické verzi časopisu.

 

14. Mohu v PedOr publikovat jako studii text, který jsem publikoval již dříve např. jako kapitolu v knize či příspěvek ve sborníku?

Již publikovaný rukopis lze v PedOr uveřejnit pouze ve zcela výjimečných případech (např. pokud se jedná o zásadní text z již rozebrané knihy) – vždy podléhá posouzení redakce. 

 

15. Co mám dělat v případě, že chci svoji studii publikovanou v PedOr uveřejnit např. v odborné knize?

Autor článku postoupeného časopisu Pedagogická orientace se zavazuje, že „příspěvek ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nebyly odevzdány k publikování v jiném časopise, sborníku nebo monografii“ a že „v případě jeho otištění v časopisu Pedagogická orientace nebude příspěvek znovu publikován bez souhlasu Hlavního výboru České pedagogické společnosti“. V odůvodněných případech lze zaslat vedoucímu redaktorovi Pedagogické orientace (e-mailem) žádost o uvolnění studie nebo jejích částí k opětovnému uveřejnění. Podmínkou udělení souhlasu je uvedení odkazu na původní publikaci v PedOr.

 

16. V jakých bibliografických databázích je PedOr zaregistrována?

Pedagogická orientace je zařazena mimo jiné v následujících databázích:

 

17. Lze v PedOr uveřejnit inzerát?

Inzerátem uveřejněným v PedOr podporujete vydávání časopisu. Cena inzerce je 6 000 Kč / tisková strana. Dle dohody je možné publikovat inzerci o menším či větším rozsahu. V těchto případech cena odpovídá rozsahu inzerce.

 

18. Chci si předplatit PedOr, co mám udělat?

Členové České pedagogické společnosti (www.cpds.cz) dostávají časopis po zaplacení členského příspěvku automaticky poštou. Další zájemci si jej mohou předplatit prostřednictvím webového formuláře. Cena ročního předplatného činí 460 Kč vč. poštovného.

 

19. Kde je možné zakoupit časopis PedOr?

Pedagogická orientace je časopis s otevřeným přístupem (angl. open access journal), jehož obsah je volně dostupný na internetu (www.ped.muni.cz/pedor). Tištěné výtisky PedOr je možné zakoupit v distribuční síti nakladatelství Masarykovy univerzity, příp. objednat v redakci.

 

20. Mám zájem o jedno ze starších čísel PedOr, co mám udělat?

Starší výtisky PedOr je možné objednat v redakci zdarma, případně za poštovní poplatek, přesáhne-li 50 Kč.