Pedagogická láska a prosociálnost

Roč.21,č.3(2011)

Abstrakt

Studie se zabývá pedagogickou láskou ve vztahu k prosociálnosti ve výchově. Z jednostranně scientně zaměřených odborných pedagogických textů se vytrácí slovo láska. Avšak významní pedagogičtí myslitelé minulosti i současnosti pokládají lásku za základ každé edukace. Zatímco prosociálnost postihuje především behaviorální stránku lidských vztahů, láska míří do úrovně niterné. Velké pravdy o hloubce antropologického fenoménu láska nutno hledat ve filosofii. Filosofické názory na lásku v životě člověka, v jeho individuálním a sociálním bytí, názory myslitelů od antiky po současnost jsou pro pedagogiku východiskem rozumění lásce ve světě edukace.


Klíčová slova:
mezilidské vztahy; láska a etické hodnoty; etické sebeutváření člověka; transcedence; výchova srdcem; ordo amoris; láska jako umění; ens amans; radikální etické postoje
Metriky

608

Views

454

PDF views