Příležitosti k rozvíjení řečových dovedností ve výuce anglického jazyka: samostatně anebo v integraci

Roč.21,č.3(2011)

Abstrakt

Současné pojetí cizojazyčného vzdělávání vychází z komunikačního přístupu a jeho cíle v podobě komunikační kompetence. Otázkou je, do jaké míry se cíle cizojazy čného vzdělávání promítají do reálné výuky. Cílem předkládané empirické studie bylo zjistit, do jaké míry poskytuje výuka anglického jazyka na 2. stupni základních škol příležitosti k rozvíjení řečových dovedností poslechu, mluvení, čtení a psaní a jaká je míra integrovanosti těchto příležitostí. Výzkumné šetření bylo realizováno formou videostudie. Výzkumným nástrojem byl kategoriální systém vytvořený na základě konceptu řečových dovedností. Výsledky poukázaly na dominantní zastoupení recepce nad produkcí řeči žáky. Nejvíce zastoupenými řečovými dovednostmi bylo čtení a poslech, relativně méně měli žáci příležitosti k mluvení a psaní. Pokud jde o integraci řečových dovedností, bylo zjištěno, že receptivní řečové dovednosti (poslech a čtení) se ve výuce častěji než dovednosti produktivní (mluvení a psaní) uplatňují samostatně. Převážná část učebních aktivit zahrnovala integraci dvou řečových dovedností; komplexnější učební aktivity integrující tři nebo čtyři řečové dovednosti byly ve výuce relativně méně zastoupeny


Klíčová slova:
anglický jazyk; kategoriální systém; komunikační kompetence; komunikační přístup; mateřský jazyk; procesy vyučování a učení; příležitosti k učení; řečové dovednosti; videostudie
Metriky

1156

Views

623

PDF views