Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Pedagogická orientace?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Pedagogická orientace?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Podrobné návody pro práci s redakčním systémem OJS jsou zde.

V časopise jsou uveřejňovány pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a nejsou postoupeny k publikování v jiném časopise, sborníku nebo monografii.

Abstrakt (v rozsahu 800–1500 znaků včetně mezer) poskytuje základní informaci o strukturování textu studie a stručně a jasně seznamuje s pojednávaným problémem, přístupem k jeho řešení a hlavními závěry. Abstrakty studií jsou členěny do následujících oddílů: cíl sdělení – strukturace výkladu – zjištění – závěry (anglicky purpose – design/structure – findings – conclusions).

V případě empirických studií abstrakt obsahuje také stručný popis zkoumaného souboru, použité metodologie/metodiky a hlavní výzkumné nálezy.

Viz příklad:
Cíl sdělení: Cílem empirické/přehledové/teoretické/metodologické studie je… Strukturace výkladu: V první části… Druhá část příspěvku… Třetí část je věnována… Zjištění: Ukázalo se/studie naznačuje, že… Závěry: Z uvedeného vyplývá…


Požadavky na formální úpravu příspěvků se řídí doporučeními APA (American Psychological Association, Sixth Edition) s drobnými odchylkami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka, která jsou návodem pro efektivní a srozumitelnou podobu odborných příspěvků.


Prosíme autory, aby respektovali maximální přípustný rozsah příspěvků.  

 • studie:   45 000 znaků vč. mezer
 • diskuse:   27 000 znaků vč. mezer
 • recenzní stať:   27 000 znaků vč. mezer
 • recenze:   9 000 znaků vč. mezer
 • zprávy:   9 000  znaků vč. mezer 

Pozn. Rukopisy studií schválené redakcí mohou mít dle dohody vyšší rozsah (až 60 000 znaků). Rozsáhlejší příspěvky jsou autorům zpravidla zasílány zpět ke zkrácení.

Podrobné požadavky na formální úpravu příspěvků jsou k dispozici zde. Pro finální kontrolu formální úpravy příspevků je možné využít tento checklist.

 

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Rukopis ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nejsou odevzdány jinde k publikování (např. v jiném časopisu, sborníku nebo monografii).
 2. Text nabízeného rukopisu a použitý obrazový materiál (fotografie, obrázky, schémata, grafy, tabulky apod.) jsou originálním dílem autora/autorů. Pokud tomu tak není, jsou autoři povinni k rukopisu přiložit souhlas majitelů autorských práv k opětovnému publikování převzatého (příp. přeloženého) textového i obrazového materiálu v tištěné i digitální podobě v PedOr. Více viz zde.
 3. Soubor obsahuje jméno a adresu pracoviště autora/autorů.
 4. Soubor obsahuje název rukopisu v českém i anglickém jazyce.
 5. Rukopis je zpracován v souladu s Pokyny pro úpravu příspěvků. Stručný checklist je k dispozici zde.
 6. V případě, že zasílám studii, potrvrzuji, že soubor obsahuje strukturovaný abstrakt studie v českém i anglickém jazyce a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.
 

Informace o autorských právech

Obsah webových stránek podléhá licenci Creative Commons.

 

Autoři, kteří publikují v tomto časopise, souhlasí s následujícími body:

 1. Rukopis ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nejsou odevzdány jinde k publikování (např. v jiném časopisu, sborníku nebo monografii).
 2. Text nabízeného rukopisu a použitý obrazový materiál (fotografie, obrázky, schémata, grafy, tabulky apod.) jsou originálním dílem autora/autorů. Pokud tomu tak není, jsou autoři povinni k rukopisu přiložit souhlas majitelů autorských práv k opětovnému publikování převzatého (příp. přeloženého) textového i obrazového materiálu v tištěné i digitální podobě v PedOr. Více viz zde.
 3. Autoři si ponechávají autorská práva a garantují časopisu právo prvního publikování, přitom je práce zároveň licencována pod Creative Commons licencí, která umožňuje ostatním sdílet tuto práci s tím, že přiznají jejího autora a první publikování v tomto časopisu.
 4. Autoři mohou vstupovat do dalších samostatných smluvních dohod pro neexkluzivní šíření práce ve verzi, ve které byla publikována v časopise (například publikovat ji v knize), avšak s tím, že přiznají její první publikování v tomto časopisu.
 5. Autorům je dovoleno a doporučováno, aby zpřístupnili publikované verze svých příspěvků online (například na svých webových stránkách, v univerzitních repozitářích apod.), protože takový postup může vést k produktivním výměnám názorů a také dřívější a vyšší citovanosti publikované práce (Viz Efekt otevřeného přístupu).