K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Rukopis ani jeho souvislejší pasáže nebyly publikovány a nejsou odevzdány jinde k publikování (např. v jiném časopisu, sborníku nebo monografii).
 • Text nabízeného rukopisu a použitý obrazový materiál (fotografie, obrázky, schémata, grafy, tabulky apod.) jsou originálním dílem autora/autorů. Pokud tomu tak není, jsou autoři povinni k rukopisu přiložit souhlas majitelů autorských práv k opětovnému publikování převzatého (příp. přeloženého) textového i obrazového materiálu v tištěné i digitální podobě v PedOr. Více viz zde.
 • Soubor obsahuje jméno a adresu pracoviště autora/autorů.
 • Soubor obsahuje název rukopisu v českém i anglickém jazyce.
 • Rukopis je zpracován v souladu s Pokyny pro úpravu příspěvků. Stručný checklist je k dispozici zde.
 • V případě, že zasílám studii, potrvrzuji, že soubor obsahuje strukturovaný abstrakt studie v českém i anglickém jazyce a klíčová slova v českém i anglickém jazyce.

Pokyny pro autory

Podrobné návody pro práci s redakčním systémem OJS jsou zde.

V časopise jsou uveřejňovány pouze původní práce, které nebyly dosud nikde publikovány a nejsou postoupeny k publikování v jiném časopise, sborníku nebo monografii.

Abstrakt (v rozsahu 800–1500 znaků včetně mezer) poskytuje základní informaci o strukturování textu studie a stručně a jasně seznamuje s pojednávaným problémem, přístupem k jeho řešení a hlavními závěry. Abstrakty studií jsou členěny do následujících oddílů: cíl sdělení – strukturace výkladu – zjištění – závěry (anglicky purpose – design/structure – findings – conclusions).

V případě empirických studií abstrakt obsahuje také stručný popis zkoumaného souboru, použité metodologie/metodiky a hlavní výzkumné nálezy.

Viz příklad:
Cíl sdělení: Cílem empirické/přehledové/teoretické/metodologické studie je… Strukturace výkladu: V první části… Druhá část příspěvku… Třetí část je věnována… Zjištění: Ukázalo se/studie naznačuje, že… Závěry: Z uvedeného vyplývá…


Požadavky na formální úpravu příspěvků se řídí doporučeními APA (American Psychological Association, Sixth Edition) s drobnými odchylkami zohledňujícími některé specifické prvky českého jazyka, která jsou návodem pro efektivní a srozumitelnou podobu odborných příspěvků.


Prosíme autory, aby respektovali maximální přípustný rozsah příspěvků.  

 • studie:   45 000 znaků vč. mezer
 • diskuse:   27 000 znaků vč. mezer
 • recenzní stať:   27 000 znaků vč. mezer
 • recenze:   9 000 znaků vč. mezer
 • zprávy:   9 000  znaků vč. mezer 

Pozn. Rukopisy studií schválené redakcí mohou mít dle dohody vyšší rozsah (až 60 000 znaků). Rozsáhlejší příspěvky jsou autorům zpravidla zasílány zpět ke zkrácení.

Podrobné požadavky na formální úpravu příspěvků jsou k dispozici zde. Pro finální kontrolu formální úpravy příspevků je možné využít tento checklist.

 


Studie

Oboustranně anonymnímu recenznímu řízení podléhají pouze příspěvky určené pro rubriku „studie“. Ostatní typy příspěvků posuzuje jen redakce. Do rubriky studie jsou zařazovány následující typy příspěvků, eventuálně jejich smysluplné kombinace:

 • Teoretické studie představují/rozbírají různé teoretické přístupy k problémům z vybrané tematické oblasti. Autor teoretické studie by měl prokázat vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a schopnost „vertikálně orientovaného“ vhledu. Obecně platné členění textu teoretické studie neexistuje – řídí se obsahovými hledisky vyplývajícími z pojednávaného tématu.
 • Přehledové studie podávají komplexní přehled a kritickou analýzu o podstatě a vývojových/historických proměnách jevu, konceptu nebo teorie, které jsou předmětem studie. Předpokladem zpracování přehledové studie je analyticky proniknout k jádru pojednávané problematiky a přehlédnout ji v horizontálně rozprostřeném pohledu z různých aspektů a se syntetizujícím nadhledem.
 • Metodologické studie analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich silné a slabé stránky. Předpokladem zpracování metodologické studie je uvedení vlastností nové nebo adaptované techniky (reliabilita, validita apod.), popř. parametrů standardizace.
 • Empirické studie přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami. Prezentovaná zjištění mají vyplývat z realizovaného empirického šetření. Součástí empirické studie by měly být informace, které tato zjištění dokladují. Empirická studie má být zřetelně členěna na následující části: formulace problému, přehled relevantní literatury, použité výzkumné metody a postupy, způsoby vyhodnocení empirických dat, výsledky a jejich interpretace, diskuse, závěry. Kvalitu empirické studie určuje míra objektivity, reliability a validity prezentovaných výsledků a jejich zpětná ověřitelnost.

Diskuse

Do rubriky diskuse jsou zařazovány příspěvky, které podněcují odbornou diskusi k pedagogickým problémům. Přepokládá se, že diskusní příspěvky budou kultivované a argumentované, tj. doložené a zdůvodněné historickými, empirickými nebo teoretickými důkazy. V případě rukopisů spadajících do rubriky diskuse doporučujeme, aby autoři konzultovali témata nabídnutého rukopisu s redakcí.

Recenze

Do rubriky recenze jsou zařazovány příspěvky, jejichž cílem je kriticky posoudit aktuální a důležité publikace v oboru (zpravidla se jedná o publikace vydané maximálně dva roky zpětně od otištění recenze). Redakce upřednostňuje recenze na aktuální domácí a zahraniční tituly, které jsou v oboru relativně významné (renomovaní autoři, témata s širším dosahem, vyšší náklad tisku). Název recenze je citací recenzované publikace dle normy APA. Recenze by měla mít zřetelný kriticko-analytický rámec – nejedná se pouze o popis cílů, obsahu a struktury publikace, autor mimo uvedeného vnáší do recenze vlastní kritické postřehy, názory a připomínky, rozebírá silné a slabé stránky publikace, hodnotí její přínos pro obor. Čistě informativní, popisné a výčtové recenze jsou zpravidla odmítány. V recenzi by měly být dodrženy formální a stylistické náležitosti odborného textu (seznam použitých zdrojů dle normy APA). Autor dodá také anglický název recenzované publikace. Vítány jsou recenzní stati (tj. obsáhlejší rozbory jedné či více publikací, které zasazují recenzované publikace do širšího kontextu a umožňují autorům volnější a kritičtější rozvinutí obsažených myšlenek).

Zprávy

Do rubriky zprávy jsou zařazovány příspěvky informativního charakteru, které stručně a výstižně referují o aktuálním dění v odborné komunitě. Redakce upřednostňuje zprávy s širším dosahem (národním a evropským) a medailony o významných osobnostech. Z názvu zprávy má být zřejmý název akce, jedná-li se o medailon, pak má být z názvu patrné, komu je medailon věnován. Zpráva má mít analytický charakter – neměla by být pouze výčtová či deskriptivní (tj. obsahovat pouze výčet příspěvků prezentovaných na konferenci apod.). Autor by měl kriticky pracovat s kontextem problematiky, argumenty může opřít o další zdroje. Ve zprávě by měly být dodrženy formální a stylistické náležitosti odborného textu (seznam použitých zdrojů dle normy APA). Autor dodá také anglický název zprávy.