Masarykova univerzita patří k největším vydavatelům vědeckých a odborných časopisů v České republice. Ročně vydává 57 titulů v tištěné i elektronické podobě, téměř všechny vycházejí v režimu Open Access. Většina časopisů je zařazena ve významných zahraničních indexačních a citačních databázích jako WoS, SCOPUS, ERIH+, DOAJ a další.

Od roku 2011, kdy se Masarykova univerzita jako první v ČR zapojila do světové databáze Crossref, využívají redakce kódy DOI pro zpřístupnění obsahu článků širšímu publiku a usnadnění šíření vědeckých poznatků.

Stránka journals.muni.cz zjednodušuje orientaci v nabídce časopisů vydávaných Masarykovou univerzitou a díky celouniverzitnímu redakčnímu systému (OJS) usnadňuje práci redakcím, autorům i recenzentům.

Filtrovat časopisy

  

 • Anthropologia integra je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, eseje, recenze a zprávy z oblasti obecné (biologicko-socio-kulturní) antropologie a příbuzných disciplín. Časopis vychází od roku 2010 s periodicitou dvě čísla ročně. Anthropologia integra je zařazena v následujících databázích:  Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR,  ERIH  PLUS,  EBSCO.

  Základní informace

  Šéfredaktor Prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. 
  Výkonný redaktor Mgr. Tomáš Mořkovský
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina
  Pracoviště Přírodovědecká fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 1804-6665 (online), 1804-6657 (tištěné)
  MK ČR E 19852
 • Archaeologia historica je prestižní recenzovaný odborný časopis zveřejňující původní studie zaměřené na archeologii středověku a spolupracující obory. V oddílech Zprávy a Kronika stručně informuje o aktuálních edičních, konferenčních či výstavních počinech a významných osobnostech. U zrodu časopisu, původně periodického sborníku příspěvků z celostátních a mezinárodních konferencí archeologie středověku, stála v roce 1975 Muzejní a vlastivědná společnost v Brně.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Miroslava Pluháčková, PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina, Francouzština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4386 (online), 0231-5823 (tištěné)
  MK ČR E 19435
 • Archivum mathematicum  je matematický časopis, který publikuje exkluzivní vědecko-matematické články. Časopis vychází od roku 1965 a je publikován Katedrou matematiky a statistiky na Přírodovědecké fakultě.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc.
  Výkonný redaktor prof. RNDr. Radan Kučera, DrSc.
  Vychází od roku 1965
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Přírodovědecká fakulta
  Databáze SCOPUS, WoS (ESCI)
  ISSN 1212-5059 (online), 0044-8753 (tištěné)
  MK ČR E 21204
 • Art East Central je mezinárodní online recenzovaný open access časopis, jehož cílem je propagovat výzkum umění a architektury východní a střední Evropy od roku 1800 a zároveň šířit práci vědců ze států střední a východní Evropy u mezinárodního publika.

  Základní informace

  Šéfredaktor Matthew Rampley, B.A., Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jana Hájková
  Vychází od roku 2021
  Periodicita
  Jazyk English
  Pracoviště Faculty of Arts
  ISSN 2695-1428 (online)
 • Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky a příbuzných disciplín. Vychází od roku 2009 a je pokračováním periodika Bohemica litteraria = Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada literárněvědná bohemistická (V), které vycházelo v letech 1998-2008, a řada literárněvědná (D), ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Hana Bočková, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Luisa Nováková, Ph.D.
  Vychází od roku 1965
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze CEEOL, Scopus
  ISSN 2336-4394 (online), 1213-2144 (tištěné)
  MK ČR E 18707
 • Brno Studies in English (BSE) je recenzovaný mezinárodní časopis publikující články z oblasti anglistiky a amerikanistiky. Publikované příspěvky zahrnují následující oblasti: jazykověda (funkční syntax, sociolinguistika, pragmatika, analýza diskurzu); literatura (anglofonní literatury); kulturní studia (témata vztahující se k Velké Británii, USA a zemím Commonwealthu) a překlad a teorie překladu (zaměření na překlad z a do angličtiny).

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, EBSCO
  ISSN 1805-0867 (online), 0524-6881 (tištěné)
  MK ČR E 18716
 • Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti germanistické, nederlandistické a nordistické lingvistiky, literární vědy a interkulturních studií. Uveřejňuje příspěvky v němčině, angličtině, nizozemštině a severských jazycích. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. BBGN navazuje na stejnojmenné periodikum založené v roce 1977, jehož první číslo vyšlo v rámci edice Spisy Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, poté vycházelo v rámci Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řady germanisticko-anglistické (K) (1979-1994) a dále jako Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada germanistická (R), ISSN 1211-4979 (1996-2008).

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Finština, Němčina, Dánština, Norština, Švédština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 2336-4408 (online), 1803-7380 (tištěné)
  MK ČR E 18715
 • CASALC Review je odborný recenzovaný časopis České a slovenské asociace učitelů jazykových center na vysokých školách. Jeho posláním je přispívat ke zvyšování kvality jazykové výuky poskytované univerzitními jazykovými centry, a to  vytvořením prostoru pro kvalitní akademickou diskusi, kritickou analýzu a výměnu informací, jakož i propojení výzkumu a výuky cizích jazyků v interdisciplinární perspektivě.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Ludmila Koláčková, Ph.D.
  Výkonný redaktor PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
  Vychází od roku 2011
  Periodicita
  Jazyk Multijazyčný časopis
  Pracoviště Centrum jazykového vzdělávání
  ISSN 2694-9288 (online), 1804-9435 (tištěné)
  MK ČR E 20207
 • Convivium: Exchanges and Interactions in the Arts of Medieval Europe, Byzantium, and the Mediterranean (Seminarium Kondakovianum Series Nova), ISSN 2336–3452, je mezinárodní recenzovaný odborný časopis vydávaný ve spolupráci tří institucí: Centra raně středověkých studií (při Semináři dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity), Akademie věd České republiky a Université de Lausanne. Jeho ediční a organizační rada zahrnuje české, italské, švýcarské a americké vědce. -- Časopis Convivium přináší původní články z oblasti dějin umění středověku. Jeho cílem je vdechnout život zájmům, které spojují východní a západní Evropu a jejich kulturní kořeny, které jsou jim skrze Středomořský prostor společné. Convivium pokrývá rozsáhlé chronologické rozpětí, od raně křesťanského období až do konce středověku. Velmi bohatá je i paleta témat, jichž se Convivium dotýká. I když jeho centrálním zájmem zůstávají dějiny umění, zahrnuje i mnohé obory, které jsou na historii umění těsně navázány: antropologii, liturgii, archeologii, historiografii a samozřejmě historii samotnou. -- Časopis vychází dvakrát ročně, všechny články prochází anonymním recenzním řízením. První číslo v roce je vždy tematické, druhé je volné. Každé číslo obsahuje pět až patnáct článků (ve francouzštině, angličtině, italštině nebo němčině). -- Convivium je publikováno v papírové i digitální verzi a distribuováno prestižním belgickým vydavatelstvím Brepols. -- Convivium navazuje na slavné Seminarium Kondakovianum, časopis institutu založeného v Praze na památku Nikodima Kondakova v roce 1927.

  Základní informace

  Šéfredaktor Ivan Folleti, M.A., Ph.D.
  Výkonný redaktor Ivan Folleti, M.A., Ph.D.
  Vychází od roku 2014
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Italština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, WoS (ESCI), SCOPUS
  ISSN 2336-808X (online), 2336-3452 (tištěné)
  MK ČR E 21592
 • Recenzovaný online časopis zabývající se sociálně-vědním pohledem na kyberprostor: publikuje empirické i teoretické články reflektující psychosociální dopady internetu na jednotlivce a společnost. Časopis publikuje výhradně v angličtině a je interdisciplinární - obsahuje články nejen z oboru psychologie, ale i mediálních studií, sociologie, politologie a dalších disciplín.

  Základní informace

  Šéfredaktor Prof. David Smahel, M.Sc. et Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Lenka Dedkova, Ph.D.
  Vychází od roku 2007
  Periodicita 2× + speciál
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Fakulta sociálních studii
  Databáze ERIH+, SCOPUS, WoS, DOAJ, EBSCO
  ISSN 1802-7962 (online)
 • Časopis nabízí reprezentativní platformu pro prezentaci výsledků původního politologického výzkumu, a tím se významně podílí na konstituování politologie jako vědecké disciplíny a na jejím etablování v rámci ostatních sociálních věd. Časopis přináší studie, články, recenzní stati, diskusní příspěvky, recenze a informace o dění v politologické obci. Texty jsou přijímány pouze v anglickém jazyce.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Martin Jirušek, Ph.D.
  Vychází od roku 1994
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Fakulta sociálních studii
  Databáze ERIH+, SCOPUS, WoS (ESCI), CEEOL, EBSCO
  ISSN 1805-9503 (online), 1211-3247 (tištěné)
  MK ČR E 7130
 • Vědecký časopis publikující především recenzované vědecké práce a studie, které vycházejí z teoretických poznatků a vlastního výzkumu autorů, zaměřený na cestovní ruch s ohledem na jeho interdisciplinární charakter. Věnuje se zejména ekonomické, environmentální, etické, kognitivní, manažerské, politické a prostorové stránce cestovního ruchu.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
  Výkonný redaktor Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  Vychází od roku 2012
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Ekonomické-správní fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 1805-9767 (online)
  MK ČR E 20679
 • Rezencovaný odborný česko-polský historicko-pedagogický časopis. Posláním časopisu je přispívat k poznání dějin a kultury dvou sousedních zemí – Polska a České republiky.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  Databáze ERIH+, WoS (ESCI)
  ISSN 2336-1654 (online)
  MK ČR E 19444
 • Czech Polar Reports je mezinárodní recenzovaný časopis publikující výsledky vědeckého výzkumu, originální metody, technické zprávy o měřících přístrojích, recenze knih z oblasti výzkumu polárních oblastí, a to zejména těchto disciplin: paleontologie, geologie, geochemie, geomorfologie, glaciologie, klimatologie, hydrologie, pedologie, biochemie, ekologie, mikrobiologie, a všechny podobory polární botaniky a zoologie.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. Ing. Miloš Barták, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Josef Hájek, CSc.
  Vychází od roku 2011
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Přírodovědecká fakulta
  Databáze SCOPUS, WoS, EBSCO
  ISSN 1805-0697 (online), 1805-0689 (tištěné)
  MK ČR E 20406
 • Časopis pro právní vědu a praxi vydává Právnická fakulta Masarykovy univerzity od roku 1993. Je recenzovaným odborným právnickým časopisem, který se zaměřuje na publikaci původních vědeckých statí z oblasti práva a právní vědy (rubrika články), praktičtěji orientovaných příspěvků (rubrika Aktuality pro právní praxi), jakož i informací z vědeckého života a recenzí. Jeho cílem je zařadit se mezi prestižní všeobecné právnické časopisy v ČR a přinášet kvalitní původní publikace, které prošly recenzním řízením a následným posouzením redakční radou.

  Základní informace

  Šéfredaktor Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jana Kledusová
  Vychází od roku 1993
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Právnická fakulta
  Databáze ERIH+, Scopus, CEEOL, EBSCO, DOAJ
  ISSN 1805-2789 (online), 1210-9126 (tištěné)
  MK ČR E 6667
 • Recenzovaný odborný časopis Dějiny a dějepis je zaměřen zejména na historii a didaktiku dějepisu. Časopis navazuje na periodikum Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada společenských věd (pod tímto názvem vycházelo do roku 2021). Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo bylo vydáno v roce 1959. Časopis vydává katedra historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Periodikum je zařazeno do databáze ERIH PLUS. Časopis je od transformace provedené v roce 2022 vydáván ve formátu A5.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jan Egerle
  Vychází od roku 2022
  Periodicita
  Jazyk čeština
  Pracoviště Faculty of Education
  ISSN 2788-113X (online), 2788-1121 (tištěné)
  MK ČR E 19943
 • Discourse and Interaction je recenzovaný mezinárodní lingvistický časopis založený v roce 2008. Vychází v angličtině a přináší výsledky výzkumu v oblasti analýzy anglického diskurzu z hlediska sémantického, stylistického a socio-pragmatického. Studium diskurzu a interakce je chápáno jako výzkum jazyka s ohledem na problémy skutečného světa s cílem odhalovat stylistickou rozmanitost a sociálně-pragmatické variety jazyka, které by se měly odrážet ve výuce angličtiny v akademickém prostředí.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. Mgr. Dontcheva-Navratilová, Ph.D., doc. PhDr. Renata Povolná, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Renata Jančaříková, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, CEEOL, EBSCO
  ISSN 1805-952X (online), 1802-9930 (tištěné)
  MK ČR E 17986
 • Časopis vznikl na platformě Medium jako EDTECH KISK

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2570-9364 (online)
 • Études romanes de Brno ( ERB ) je recenzovaný mezinárodní vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti románských jazyků a literatur.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
  Vychází od roku 1965
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Italština, Portugalština, Španělština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, WoS (ESCI), SCOPUS
  ISSN 2336-4416 (online), 1803-7399 (tištěné)
  MK ČR E 18714
 • Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazen do databáze SCOPUS od roku 2017, je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Martin Knížek, Ph.D.
  Vychází od roku 1994
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Přírodovědecká fakulta
  Databáze SCOPUS
  ISSN 2336-4378 (online), 1212-6209 (tištěné)
  MK ČR E 19837
 • Časopis Graeco-Latina Brunensia je pokračováním Řady klasické (N) Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), která vycházela samostatně od roku 1996 a jejíž podtitul byl shodný se současným názvem, tj. Graeco-Latina Brunensia . Řada klasická (N) potom v roce 1996 navázala na Řadu archeologicko-klasickou (E) SPFFBU, která vycházela od roku 1956.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. Mgr. Katarina Petrovičová, Ph.D.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4424 (online), 1803-7402 (tištěné)
  MK ČR E 18713
 • InFlow je e-zin studentů oboru Informační studia a knihovnictví Masarykovy univerzity. Místo se seriózními články, blogovací platforma, prostor pro vaše fotky a neseriózní názory. Slova, fotky, slova.

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1802-9736 (online)
 • Dvojjazyčný zpravodaj INTERFACE vydává Centrum pro transfer technologií Masarykovy univerzity už od roku 2007. INTERFACE přináší témata z oblasti transferu znalostí a technologií, uplatňování výsledků výzkumu v praxi či úspěšného akademického podnikání. Každé číslo obsahuje rozhovory s vědci, představiteli MU a zástupci firem spolupracujících s univerzitou.

  Základní informace

  Šéfredaktor RNDr. Eva Janoušková, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Iveta Zieglová
  Vychází od roku 2007
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Centrum pro transfer technologií
  ISSN 2694-9857 (online), 1803-5248 (tištěné)
  MK ČR E 18490

  • Journal of Service Design and Thinking is a diamond open access, online, peer-reviewed scholarly journal published by Masaryk University. The journal focuses on service science and the theoretical and practical implications of service science, particularly Service Design and Thinking. The journal is interdisciplinary and open to any relevant topic focused on the innovation of Services and applying Service Science principles in theory and practice. The journal is available to publish original works from ICT,  cybersecurity, management, public sector, marketing, social studies and other relevant disciplines or their value-added combination. The journal accepts original research articles, theoretical studies, and meta-analyses. The journal is open to publishing special issues focused on a particular domain of application of Service Science (for example, ICT, marketing, Smart Cities, Industry 4 and 5) or linked to significant events in the Service Science domain (like conferences, workshops, etc.)

  Základní informace

  Šéfredaktor Leonard Walletzký
  Výkonný redaktor Zuzana Schwarzová
  Vychází od roku 2024
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Fakulta informatiky
 • Časopis Komenský přináší odborné články zprostředkovávající výsledky pedagogických výzkumů, zkušenosti a náměty z praxe, reportáže (nejen) ze škol, návrhy alterací autentických výukových situací, recenze českých i zahraničních publikací a řadu dalších postřehů a glos souvisejících s edukační realitou. Časopis tak poskytuje prostor pro prezentaci kvalitních odborných příspěvků, podporuje výměnu zkušeností mezi učiteli z praxe a vytváří platformu k diskusi široké veřejnosti k současným problémům české školy.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Veronika Rodová, Ph.D.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., doc. PhDr. Anna Tomková, Ph.D.
  Vychází od roku 1873
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  ISSN 0323-0449 (tištěné)
  MK ČR E 1591
 • Časopis se orientuje na oblast obecné lingvistiky. Časopis vychází dvakrát ročně. První číslo je tématicky zaměřeno na otázky obecně lingvistické a indoeuropeistické (vč. etymologie, glotochronologie aj.), druhé číslo je tématicky zaměřeno na slovanský jazykový areál z pohledu systémového a obecně lingvistického.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Marcin Wągiel, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4440 (online), 1803-7410 (tištěné)
  MK ČR E 18712
 • Časopis publikuje články zabývající se všemi aspekty lingvistiky.

  Základní informace

  Šéfredaktor Paul Rastall
  Výkonný redaktor PhDr. Aleš Bičan, Ph.D.
  Vychází od roku 2005
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1801-5336 (online)
 • Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. David Povolný
  Výkonný redaktor Mgr. Martina Fojtů
  Vychází od roku 2004
  Periodicita 12×
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Rektorát
  ISSN 1801-0814 (online), 1801-0806 (tištěné)
  MK ČR E 15641
 • Základní informace

  ISSN 1801-5964 (online)
 • Recenzovaný časopis Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se věnuje problematice práva ve všech směrech

  Základní informace

  Šéfredaktor JUDr. Jakub Harašta, Ph.D.
  Výkonný redaktor JUDr. Jan Zibner
  Vychází od roku 2007
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Právnická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, CEEOL, EBSCO
  ISSN 1802-5951 (online), 1802-5943 (tištěné)
  MK ČR E 17653
 • MUSICOLOGICA je internetový časopis Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity založený v roce 2012. Jeho náplní jsou studie, recenze, fejetony, eseje a rozhovory týkající se kulturního dění se zaměřením na město Brno. ISSN 1805-370X

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Lukáš Pavlica
  Výkonný redaktor Bc. Petra Švandová
  Vychází od roku 2012
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1805-370X (online)
 • Museologica Brunensia je vědecký recenzovaný časopis publikující původní vědecké práce z oblasti muzeologie a muzejnictví z prostředí střední Evropy, ale i jiných oblastí. Součástí časopisu jsou recenze výstav, informace k aktivitám v oboru, atd. Cílem je prezentovat muzeologii jako moderní vědeckou disciplínu s aplikací do muzejnictví.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Lucie Jagošová, Dis.
  Vychází od roku 2012
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2464-5362 (online), 1805-4722 (tištěné)
  MK ČR E 20739
 • Musicologica Brunensia, ISSN 1212-0391, je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti hudební vědy a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada hudebněvědná (H), ISSN 0231-522X a ISSN 1212-0391, které vycházelo v letech 1966-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Petr Macek, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ, WoS (ESCI)
  ISSN 2336-436X (online), 1212-0391 (tištěné)
  MK ČR E 18711
 • Národohospodářský obzor je recenzovaný vědecký časopis schválený Radou pro výzkum a vývoj, jehož cílem je přinášet nové poznatky z oblasti ekonomie, hospodářské politiky a ekonometrie. Časopis vycházející od roku 2001 na Masarykově univerzitě volně navazuje na tradici Obzoru národohospodářského, jehož první číslo vyšlo v roce 1896. V časopise jsou publikovány původní vědecké stati a přehledy v anglickém jazyce, které prošly oboustranně anonymním recenzním řízením.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  Výkonný redaktor Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  Vychází od roku 2001
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Ekonomické-správní fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, WoS (ESCI), DOAJ, EBSCO
  ISSN 1804-1663 (online), 1213-2446 (tištěné)
  MK ČR E 10882
 • Základní informace

  ISSN 2694-913X (online), 1803-6414 (tištěné)
 • Международный журнал современной филологической и ареальной русистики odborný rusistický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti filologické a areálové rusistiky. Vydává Česká asociace slavistů. Patří k recenzovaným odborným časopisům. ISSN 1803-4950 Vychází 2x ročně

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor PaedDr. Lenka Odehnalová, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, CEEOL
  ISSN 2336-4564 (online), 1803-4950 (tištěné)
  MK ČR E 18201
 • Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc., doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc.
  Vychází od roku 1991
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4459 (online), 1211-7676 (tištěné)
  MK ČR E 11418
 • Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Michaela Šeferisová Loudová, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Francouzština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4467 (online), 1211-7390 (tištěné)
  MK ČR E 19263
 • Pedagogická orientace  (ISSN 1211-4669  print; ISSN 1805-9511 on-line; reg. č. MK ČR E 20166) je vědeckým recenzovaným časopisem, který se zaměřuje na obecnější, aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školního vzdělávání, pedagogického výzkumu, vzdělávací politiky a vzdělávání učitelů. Cílem časopisu je podporovat rozvoj pedagogického myšlení.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Mgr. Tomáš Janík, Ph.D., M. Ed.
  Výkonný redaktor Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.
  Vychází od roku 1990
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  Databáze ERIH+, DOAJ, EBSCO
  ISSN 1805-9511 (online), 1211-4669 (tištěné)
  MK ČR E 20166
 • Elektronický časopis, který publikuje příspěvky z oblasti filozofie. Čtenáři zde naleznou texty, stati, rozhovory, recenze, anotace, upozornění a zprávy. Časopis zveřejňuje odborné studie i příspěvky vhodné pro výuku filozofie.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Bc. Ivo Pezlar, Ph.D.
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ
  ISSN 1212-9097 (online)
 • Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd. Je primárně určen autorům a čtenářům, kteří se touto problematikou zabývají na odborné úrovni. Vychází výhradně v elektronické verzi.

  Základní informace

  Šéfredaktor PhDr. Michal Lorenz, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Jana Procházková
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 1804-2406 (online)
 • Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

  Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha psychoterapeutických teorií a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná mezinárodní psychoterapeutická sympozia, na jejichž pořádání se časopis Psychoterapie podílí.

  Základní informace

  Šéfredaktor PhDr. Roman Hytych, PhD.
  Vychází od roku 2007
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Fakulta sociálních studií
  Databáze Scopus
  ISSN 2695-0200 (online)
  MK ČR E 18868
 • Religio: Revue pro religionistiku je mezinárodní recenzovaný religionistický časopis vydávaný Českou společností pro religionistiku ve spolupráci s  Ústavem religionistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity . Jedná se o nejstarší religionistické periodikum v ČR; vychází bez přerušení od roku 1993, vždy ve dvou číslech ročně. V časopise publikovaly mnohé významné postavy světové religionistiky, například Peter Antes, Martin Baumann, Luther H. Martin, Hubert Seiwert, Kocku von Stuckrad, Jacques Waardenburg, Donald Wiebe či Harvey Whitehouse.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.
  Výkonný redaktor RNDr. Kamila Klingorová, Ph.D., PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D.
  Vychází od roku 1993
  Periodicita
  Jazyk angličtina, čeština, němčina, slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS
  ISSN 2336-4475 (online), 1210-3640 (tištěné)
  MK ČR E 6236
 • Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj. Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na  Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR  a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

  Základní informace

  Šéfredaktor JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  Výkonný redaktor Ing. Mgr. František Kasl
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Právnická fakulta
  Databáze ERIH+, CEEOL, EBSCO
  ISSN 1805-2797 (online), 1804-5383 (tištěné)
  MK ČR E 19707
 • Sacra je recenzovaný odborný religionistický časopis vydávaný Občanským sdružením Sacra ve spolupráci s Ústavem religionistiky FF MU.Hlavním cílem časopisu je poskytnout prostor pro publikování studií, rozhledů, polemik, rozhovorů, recenzí a zpráv studentům magisterského, doktorského, ale i bakalářského studia z oblasti akademického studia náboženství. Výsledkem aktivit Sacra je šíření povědomí o kvalitních či perspektivních studentských vědeckých počinech na poli současné české, slovenské i světové religionistiky. Sacra vychází od roku 2003. Jsou vydávána dvě čísla ročně.

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Aleš Hodes
  Výkonný redaktor Mgr. Matouš Mokrý
  Vychází od roku 2003
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4483 (online), 1214-5351 (tištěné)
  MK ČR E 14825
 • SLAVICA LITTERARIA je tištěný recenzovaný vědecký časopis, který vznikl v roce 2008 a navázal na předchozí tradici příslušné oborové řady Sborníku prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Časopis uveřejňuje odborné příspěvky z oblasti literárněvědné slavistiky, literární komparatistiky a areálových studií se slavistickým zaměřením

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. PaedDr. Anna Zelenková, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Bulharština, Čeština, Němčina, Polština, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4491 (online), 1212-1509 (tištěné)
  MK ČR E 18716
 • Sociální studia , založená roku 2004, jsou odborným recenzovaném periodikem vydávaným čtvrtletně Masarykovou univerzitou. Jeho zaměření je primárně sociologické, avšak přijímáme také sociologicky poučené a sociologicky relevantní příspěvky z jiných sociálněvědních a humanitních oborů (antropologie, etnologie, historie, filozofie, politologie).

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D.
  Výkonný redaktor PhDr. Roman Vido, Ph.D., Mgr. Barbora Hubatková
  Vychází od roku 2004
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština
  Pracoviště Fakulta sociálních studii
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ
  ISSN 1803-6104 (online), 1214-813X (tištěné)
  MK ČR E 15090
 • Vědecký časopis vydávaný na Filozofické fakultě MU. ISSN 1805-918X. Studia archaeologica Brunensia je recenzovaný vědecký časopis, který od roku 2013 vydává Masarykova univerzita a který uveřejňuje příspěvky z oblasti archeologie a příbuzných vědních disciplín. Vychází dvakrát ročně a je evidován MK ČR pod č. E 21237.

  Základní informace

  Šéfredaktor Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
  Výkonný redaktor PhDr. Jan Jílek, Ph.D.
  Vychází od roku 2013
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Němčina, Polština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2336-4505 (online), 1805-918X (tištěné)
  MK ČR E 21237
 • Scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. ISSN 1803-7429. STUDIA HISTORICA BRUNENSIA is published twice a year. It welcomes contributions in the field of history and related disciplines. The journal has been published under its new title (STUDIA HISTORICA BRUNENSIA) and with a new ISSN (1803-7429) since 2009. It is a continuation of Series historica (C) of Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, published 1954-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D., doc. PhDr. Pavel Boček, CSc.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Francouzština, Němčina, Ruština, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 2336-4513 (online), 1803-7429 (tištěné)
  MK ČR E 18710
 • Studia paedagogica přinášejí původní příspěvky týkající se vzdělávání, výchovy a učení ve všech sférách života společnosti. Jde o stati teoretického, ale především empirického charakteru – cílem časopisu je publikovat výsledky výzkumů realizovaných na českých i zahraničních vědeckých pracovištích.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
  Výkonný redaktor doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, DOAJ
  ISSN 2336-4521 (online)
  MK ČR E 18709
 • Časopis Studia philosophica, ISSN 1803-7445, je recenzovaný odborný časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti filozofie a příbuzných disciplín. Vychází od r. 2009 dvakrát ročně. Navazuje na periodikum Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řadu filosofickou (B), ISSN 0231-7664, která vycházela v letech 1953-2008.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jan Zouhar, CSc.
  Výkonný redaktor PhDr. Josef Petrželka, Ph.D.
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Francouzština, Němčina, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, EBSCO
  ISSN 2336-453X (online), 1803-7445 (tištěné)
  MK ČR E 18708
 • Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences ).

  Základní informace

  Šéfredaktor PhDr. Jan Cacek, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Katarína Šimková
  Vychází od roku 2007
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Fakulta sportovních studií
  Databáze Scopus
  ISSN 2570-8783 (online)
  MK ČR E 17728
 • Internetový časopis jako publikační platforma primárně určená pro výsledky vědecké činnosti studentů doktorských studií, jejich tutorů a dalších odborníků.

  Základní informace

  Šéfredaktor Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D.
  Vychází od roku 2004
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  ISSN 1803-1331 (online)
 • The Central European journal of Canadian studies (Revue d'études canadiennes en Europe centrale) is an international, peer-reviewed scholarly journal published regularly by the Central European Association for Canadian Studies (CEACS); the first issue appeared in 2001.

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 2336-4556 (online), 1213-7715 (tištěné)
 • Theatralia, the Revue of Contemporary Thought on Theatre Culture (ISSN 1803-845X) is peer-reviewed scholarly journal issued by the Department of Theatre Studies, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno. The aim of the journal is to map theatre in its varied language and generic forms regardless of time and territory. A new issue is out twice a year

  Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
  Výkonný redaktor Svitlana Shurma, M.A., Ph.D., MgA. Eliška Raiterová
  Vychází od roku 2009
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  Databáze ERIH+, SCOPUS, EBSCO
  ISSN 2336-4548 (online), 1803-845X (tištěné)
  MK ČR E 18717
 • TESTFÓRUM je recenzovaný odborný časopis vydávaný od roku 2010 pracovní skupinou při Českomoravské psychologické společnosti a Katedrou psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (ISSN 1805-9147). V současnosti vychází dvakrát ročně. Věnuje se exluzivně teorii a praxi psychodiagnostiky, otázkám kvality testů a dotazníků, teoretickým i praktickým otázkám psychometriky a i širším odborným debatám na tato témata. Každé číslo časopisu je vždy věnované konkrétní skupině testových nebo dotazníkových metod. Jádro čísla časopisu je tvořeno několika recenzemi metod, které budou doprovázeny články obecnějšího charakteru věnujícími se širším souvislostem používání diskutovaných metod. Odborné příspěvky jsou v anonymním procesu recenzované dvěma nezávislými recenzenty, diskuzní příspěvky procházejí pouze interním recenzním řízením. Veškerý obsah Testfóra je bezplatný a je určený zejména odborné veřejnosti z řad psychologů, psychoterapeutů a všech dalších, kteří v různém rozsahu využívají psychodiagnostické metody, nebo se jimi záměrně zabývají.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Hynek Cígler
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Fakulta sociálních studii
  Databáze ERIH+
  ISSN 1805-9147 (online)
 • Theory and Practice in English Studies (THEPES), ISSN 1805-0859, is a peer-reviewed scholarly journal, publishing scholarly articles in the fields of English lingugistics, Anglophone literatures and cultural studies, and translation studies. THEPES is published by the Department of English and American Studies of the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic. THEPES is an online journal, published biannually. Contributions are published in English. (The journal THEPES is a continuation of an eponymous series of conference proceedings published by the Department of English and American Studies, ISSN 1805-0840).

  Základní informace

  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1805-0859 (online)