Studia sportiva

Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).

STUDIA SPORTIVA

informují odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejích vědních přesazích (společenskovědních, kinesiologických).

STUDIA SPORTIVA

reflektují aktuální témata v oboru, prezentují nadějné studentské aktivity.

STUDIA SPORTIVA

uveřejňují příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Úprava příspěvků se řídí citační normou APA.

STUDIA SPORTIVA

mají uzávěrku příštího čísla 15. června 2018.

STUDIA SPORTIVA

se těší na Váš čtenářský zájem i autorskou spolupráci.