Studia sportiva

Vědecký recenzovaný časopis vydává Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity od roku 2007. Časopis je veden v seznamu recenzovaných neimpaktovaných časopisů vydávaných v ČR a evropské databázi ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and Social Sciences).
Obrázek domácí stránky časopisu

STUDIA SPORTIVA

- informují odbornou veřejnost o vědecko-výzkumných poznatcích a odborných studiích v kinantropologii a v jejích vědních přesazích (společenskovědních, kinesiologických).

- reflektují aktuální témata v oboru, prezentují nadějné studentské aktivity.

- uveřejňují příspěvky v češtině, slovenštině a angličtině. Úprava příspěvků se řídí citační normou APA.

- mají UZÁVĚRKU příštího čísla 15. června 2018.

- se těší na Váš čtenářský zájem i autorskou spolupráci.

- publikační etika časopisu Studia sportiva vychází z Etického kodexu Výboru pro publikační etiku (COPE).

je zařazena v databázi ERIH PLUS a je součásti seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR