Archiv časopisů

 • Časopis Annales Psychologici (dříve Klinická psychologie a osobnost), který číslem 2/2015 přestal vycházet, vydával studie z oblasti základního i aplikovaného výzkumu, přehledové práce, příspěvky z konferencí a teoretické i názorové texty ze všech oblastí psychologie. Příležitostně byly zveřejněny také aktuality z dění na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, recenze nových psychologických publikací a aktuální informace z oboru.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
  Výkonný redaktor doc. Mgr. Anton Heretik, Ph.D., Mgr. Helena Klimusová, Ph.D.
  Vychází od roku 2014
  Periodicita
  Jazyk Čeština, Angličtina, Němčina, Slovenština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  MK ČR E 21755
 • Základní periodikum pro všechny, kteří chtějí prostřednictvím němčiny jako cizího jazyka pracovat ve vědecké sféře, přes různé aspekty její činnosti a zároveň se učit základy didaktických, kulturních nebo literárních dovedností.

  Základní informace

  Šéfredaktor doc. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Pavel Váňa, Ph.D.
  Vychází od roku 2008
  Periodicita
  Jazyk Němčina
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  ISSN 2695-1614 (online), 1803-4411 (tištěné)
  MK ČR E 18369
 • Central European Journal of Management je vědecký recenzovaný časopis vycházející pololetně od roku 2014 na Masarykově Univerzitě v Brně.
  Zveřejňuje teoretické práce, výsledky realizovaných výzkumných aktivit a praktických aplikací, recenze a konzultace. Publikace jsou zaměřeny zejména na problematiku všeobecného managementu, behaviorálních poznatků managementu a kvantitativních aplikací v managementu. Teritoriálně je časopis orientován na prostředí Střední Evropy.

  Základní informace

  Šéfredaktor Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  Výkonný redaktor Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  Vychází od roku 2014
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Ekonomicko-správní fakulta
  ISSN 2336-4890 (online), 2336-2693 (tištěné)
  MK ČR E 21497
 • Základní informace

  Šéfredaktor Mgr. Zuzana Jayasundera
  Výkonný redaktor Mgr. Zuzana Jayasundera
  Vychází od roku 2011
  Periodicita
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Filozofická fakulta
  ISSN 1805-2606 (online)
 • Recenzovaný vědecký časopis, jehož cílem je přinést nové poznatky v oblasti finančních trhů, bankovnictví, pojišťovnictví, účetnictví a právního rámce. Časopis uveřejňuje původní vědecké práce v angličtině.

  Základní informace

  Šéfredaktor Ing. Petr Valouch, Ph.D.
  Výkonný redaktor Ing. Veronika Kajurová
  Vychází od roku 2010
  Periodicita
  Jazyk Angličtina
  Pracoviště Ekonomické-správní fakulta
  Databáze ERIH+, DOAJ
  ISSN 1804-509X (online), 1804-5081 (tištěné)
  MK ČR E 199277
 • PsychoLogOn je internetový časopis zaměřený na popularizaci vědeckých informací z psychologie a příbuzných oborů.

  Základní informace

  ISSN 1805-7160 (online)
 • Časopis publikuje nejnovější výsledky bádání v oblasti dějin středověku a novověku, didaktiky dějepisu a křesťanské výchovy.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.
  Výkonný redaktor Mgr. Lukáš Kratochvíl
  Vychází od roku 1959
  Periodicita
  Jazyk Angličtina, Čeština, Ruština, Slovenština
  Pracoviště Pedagogická fakulta
  Databáze ERIH+
  ISSN 2571-0427 (online), 1211-6068 (tištěné)
  MK ČR E 19943
 • Středoevropské politické studie jsou recenzovaným vědeckým on-line časopisem nabízejícím odbornou platformu pro publikaci textů z široce pojaté oblasti politických věd. Časopis vychází nepřetržitě od roku 1999.

  Základní informace

  Šéfredaktor prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D., Mgr. Pavel Dufek, Ph.D.
  Výkonný redaktor Mgr. Petr Spáč, Ph.D., Mgr. Tomáš šmid, Ph.D.
  Vychází od roku 1999
  Periodicita 4x
  Jazyk Angličtina, Čeština, Slovenština
  Pracoviště Fakulta sociálních studií
  Databáze EBSCO, DOAJ, ERIH PLUS, PROQUEST, CEEOL
  ISSN 1212-7817 (online)
 • Revue Universitas začala svou existenci v roce 1968 (1. číslo je datováno do března) a ukončila v roce 2017 (poslední číslo vyšlo v dubnu). Její vznik je spjat mj. se jménem prof. (tehdy ještě doc.) Lubomíra Nového, který se podílel na přípravě její koncepce. Opravňovalo ho k tomu i to, že byl v letech 1958-1967 předsedou redakční rady časopisu "U". Úkolem Universitas podle záměru redakce mělo být informovat o nejdůležitějších událostech na univerzitě, o publikační činnosti, důležitých konferencích, kontaktech se zahraničím aj. Vedle tohoto informačního cíle měla Universitas věnovat důležitou část každého čísla teoretickým studiím, které mají vztah k interdisciplinárním a metavědeckým problémům a k sociologii a dějinám vědy. (Výtah ze shrnutí programového článku 1968/1).

  Základní informace

  Šéfredaktor Doc. PhDr. Ivana Holzbachová, CSc.
  Vychází od roku 1968
  Periodicita 4x
  Jazyk Čeština
  Pracoviště Nakladatelství Masarykovy univerzity
  ISSN 1212-8139 (online), 1211-3387 (tištěné)
  MK ČR E 19582