Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku

Časopis Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (GVMS) je rozhodnutím Content Selection & Advisory Board (CSAB) zařazen do databáze SCOPUS od roku 2017, je recenzovaným periodikem zařazeným do národní databáze pro vědu a výzkum a publikované články jsou uznávaným vědeckým výstupem.

Význam časopisu „Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku“ spočívá v publikaci dobře zpracovaných faktů a základních dat nejen z regionu střední Evropy.

Od 9. ročníku (2002) vydáváme i internetovou podobu časopisu. K elektronické verzi článku můžeme připojovat doplňkové datové soubory, příp. i další kvalitní důležité dokumentační fotografie opatřené vlastním nezávislým vysvětlujícím textem. 

Roč.30,č.1-2(2023)

Obsah

Issue Description

Redakční rada:

Katarína Adameková, Ústav geologických věd, PřF MU
Roman Aubrecht, KGP UK Bratislava
Aleš Bajer, Ústav geologie a pedologie, LDF, MENDELU
David Buriánek, Česká geologická služba
Jiří Faimon, Ústav geologických věd, PřF MU
Milan Geršl, ÚZPET AF, MENDELU
Helena Gilíková, Česká geologická služba
Radomír Grygar, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU
Mathias Harzhauser, Naturhistorisches Museum Wien
Martin Ivanov, Ústav geologických věd, PřF MU
Václav Kachlík, Ústav geologie a paleontologie, PřF UK
Karel Kirchner, Ústav geoniky AV ČR
Martin Knížek, Ústav geologických věd, PřF MU
Zdeněk Losos, Ústav geologických věd, PřF MU
Martin Netoušek, Kamenolomy ČR
Marek Slobodník, Ústav geologických věd, PřF MU
Pavla Tomanová Petrová, Česká geologická služba


Editoři článků (executive editors):
Katarína Adameková, Aleš Bajer, David Buriánek, Jiří Faimon, Martin Ivanov, Zdeněk Losos, Marek Slobodník, Pavla Tomanová Petrová

Sazba a technická redakce:

Pavel Klímek, Helena Gilíková, Martin Knížek

Jazyková úprava:

Eva Žáčková

Na vydání čísla 29. ročníku se podíleli, včetně finanční podpory:
Ústav geologických věd PřF, Masarykova univerzita
Česká geologická služba
RNDr. Karel Martyčák – www.mikroskopy-prodej.cz
Českomoravský štěrk, a.s.

Toto číslo vychází 20. 12. 2023