Zásady zachování soukromí

Informace o Zpracování a ochraně osobních údajů 

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení) informuje Masarykova univerzita (dále jen „MU“) o okolnostech, za jakých jsou zpracovávány osobní údaje, které jsou subjekty – autory a spoluautory textů – poskytovány prostřednictvím webového formuláře https://journals.muni.cz/gvms v souvislosti s podílením se na tvorbě obsahu odborného recenzovaného periodika Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (dále jen „GVMS“).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů subjektů údajů, tedy tím, kdo určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj, je  

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno,  
IČO: 00216224, DIČ: CZ00216224,  
ID schránky: 9tmj9e4.

Informace o zpracování osobních údajů na Masarykově univerzitě jsou k dispozici na úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů MU je Iva Zlatušková, e-mailová adresa: poverenec@muni.cz, telefonní čísla: +420 549 49 1030, +420 603 289 580. 

Na pověřence se můžete obrátit v případě, že budete mít jakékoliv dotazy či požadavky ke zpracování a ochraně osobních údajů nebo k uplatnění svých práv. 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje MU zpracovává za účelem přijetí a zveřejnění rukopisů článků a jiných textů a prací v odborném recenzovaném periodiku GVMS. 

Veškeré osobní údaje, které redakční tým odborného časopisu GVMS obdrží, jsou použity pouze pro účely související se zpracováním a případným zveřejněním rukopisů.    

 Základní zásady zpracování osobních údajů 

Při zpracovávání osobních údajů MU dodržuje veškeré zásady pro zpracování osobních údajů dle obecného nařízení. Přístup k osobním údajům má pouze redakční tým GVMS a redakce vydavatele MU.  

Zásady a pravidla při zpracování osobních údajů na MU upravuje směrnice MU č. 1/2018 Ochrana a zpracování osobních údajů

Kategorie osob, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány 

Masarykova univerzita zpracovává osobní údaje autorů a spoluautorů textů zaslaných redakčnímu týmu časopisu GVMS. 

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Masarykova univerzita v rámci přípravy a tvorby obsahu časopisu GVMS shromažďuje a používá osobní údaje, které jsou nezbytné pro zpracování a zveřejnění zaslaných autorských a spoluautorských textů. Tyto údaje mohou zahrnovat jména, příjmení, institucionální afiliace a kontaktní údaje, včetně e-mailových kontaktů a poštovních adres.    

Pokud je zaslaný materiál přijat k publikaci, jsou jména autorů, jejich institucionální afiliace a korespondenční a e-mailové adresy korespondujících autorů zveřejněny na webových stránkách https://journals.muni.cz/gvms.

Právní důvody pro zpracování osobních údajů

Právním titulem zpracování osobních údajů je zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1) písm. b) obecného nařízení, a to konkrétně licenční smlouvy (uzavírané mezi autory, resp. spoluautory textů a MU). 

Předávání osobních údajů

Masarykova univerzita nepředává zpracovávané osobní údaje třetím osobám, do zahraničí či mezinárodním organizacím. 

Masarykova univerzita jako správce osobních údajů nesděluje, nešíří, ani neprodává osobní údaje třetím stranám, pokud jí to neuloží zákon, nebo pokud k tomu neposkytne subjekt údajů předchozí souhlas.  

Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány nejdéle po dobu, která je nezbytná pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány.    

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů právo 

Uplatnění práv subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva vyplývající z obecného nařízení vůči MU, a to buď

Informace pro subjekty údajů k uplatnění jejich práv jsou k dispozici na úřední desce na adrese https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/uplatneni-prav-subjektu-udaju

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Subjekt údajů má právo podat žádost, stížnost či podnět ke zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je  

Úřad pro ochranu osobních údajů,
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,  
ID datové schránky: qkbaa2n, 
telefonní číslo +420 234 665 111, webové stránky www.uoou.cz, elektronická adresa posta@uoou.cz