Publikační etika

Zásady publikační etiky

Cílem těchto Zásad publikační etiky v časopisu Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku (dále jen „Zásady“) je prevence před případnými protiprávními a neetickými postupy ve všech fázích publikačního procesu v časopisu Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku.

Zasláním rukopisu vydavateli autor potvrzuje, že jeho text je původním dílem, které doposud nebylo publikováno nebo zasláno k recenzi jinému vydavateli. Jakékoliv plagiátorství, předkládání totožných nebo již publikovaných rukopisů, uvádění nepřesných údajů a nepravdivých prohlášení o autorství a původnosti rukopisu, považuje vydavatel za neetické a nepřijatelné. Nepůvodní díla a díla, která jsou plagiátem, vydavatel nepublikuje.

Zásady publikační etiky vychází z pramenů COPE (Committee on Publication Ethics).

V případě, že některá otázka není výslovně upravena v těchto Zásadách, platí podpůrně výše uvedené prameny COPE.

Vydavatel před zahájením jakékoli spolupráce seznámí s těmito Zásadami autory, editory a recenzenty. Současně je informuje o existenci dokumentů COPE a jejich podpůrné aplikaci.

Z těchto Zásad vyplývají níže uvedené povinnosti autorům, redakci a recenzentům:

Povinnosti autorů

Autoři

 Povinnosti redakce

Redakce

 Povinnosti recenzentů

Recenzenti