Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v slovenskom patentovom práve

Renáta Bačárová

Abstrakt

Článok sa venuje zmenám v úprave zamestnaneckých vynálezov po prijatí veľkej novely slovenského patentového zákona. Zaoberá sa právnou povahou vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Poukazuje na zmeny týkajúce sa upovedomenia zamestnanca o vytvorení zamestnaneckého vynálezu ako aj uplatnenia práva na riešenie v prípade podania patentovej prihlášky. Opisuje zavedenie informačnej povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k určeniu výšky dodatočného vyrovnania. Diskutuje o nových lehotách pre uplatnenie majetkových práv pôvodcu a lehotách na plnenie odmeny zo strany zamestnávateľa.

Bibliografická citace

BAČÁROVÁ, Renáta. Tvorivosť zamestnancov a ich odmeňovanie z pohľadu zmien v slovenskom patentovom práve. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. s. 3-23. [cit. 2020-01-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8439

Klíčová slova

zamestnanecký vynález; patentový zákon; odmeňovanie; primeraná odmena; dodatočné vyrovnanie

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-1


Copyright (c) 2017 Renáta Bačárová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.