Zaslat příspěvek

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Revue pro právo a technologie?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Revue pro právo a technologie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

Příspěvky je možno zasílat do 31. 3. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 30. 9. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

 

Pokyny pro autory

 

Informace o typech přijímaných příspěvků, jejich doporučený rozsah, jakož i Zásady publikační etiky, ke kterým se Revue pro právo a technologie hlásí naleznete v sekci O časopisu / Pravidla.

Citační standard: ČSN ISO-690, metoda průběžných poznámek

Příklady:

(1) Kniha - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel, rok. citovaná strana.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 15.

(1) Kniha - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, citovaná strana.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 25.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, rozsah stran. ISSN.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19-49. ISSN: 1804-5383.

(3) Online zdroje

U citací všech kategorií získaných online je nutné uvádět [online], [cit. datum citace] a plný odkaz na příslušnou webovou stránku, příp. DOI.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12563

příp.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. DOI:10.5817/RPT2019-2-2.

(3) Příspěvek na webové stránce - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI.

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(3) Příspěvek na webové stránce - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI.

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(4) Judikatura českých soudů - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací, citovaný bod/odstavec rozhodnutí (pokud možno).

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04.

(4) Judikatura českých soudů - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV.ÚS 412/04.

(5) Judikatura SDEU - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, citovaný bod rozhodnutí.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, body 27-31.

(4) Judikatura SDEU - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, ECLI.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, ECLI: EU:C:2012:8.

Podrobný způsob citování a další praktické příklady jsou dostupné v interpretacích této normy.

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

  1. Příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut k publikování jinde (Ingelfinger rule).
  2. Veškerá díla užitá v příspěvku jsou užita v souladu s účinnou právní úpravou, tedy zejména adekvátně citována nebo užita se souhlasem příslušného vykonavatele autorských práv.
  3. V případě přijetí k publikaci bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky reative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
  4. Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl být k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy, jejíž obsah je určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
  5. Autor odpovídá za újmu, která by porušením výše uvedených povinností a nepravdivostí výše uvedených prohlášení mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu Revue pro právo a technologie.
 

Informace o autorských právech

Časopis Revue pro právo a technologie (dále jen "RPT") přijímá k vydání pouze a výhradně původní, jinde nepublikované příspěvky ("Ingelfinger rule"). Časopis RPT se hlásí k politice Open Access a jedná se o tzv. "zlatý" časopis, který od čísla 10/2014 zvěřejňuje příspěvky v režimu "Libre Open Access", tedy pod mezinárodní verzí licence Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, jejiž plný text licenčních podmínek je dostupný na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-SA 4.0"). (Více informací o licencích Creative Commons zde: http://creativecommons.org/about).

Provedením a odsouhlasením autorských korektur, autor souhlasí s tím a bere na vědomí, že jeho příspěvek bude, v případě přijetí k publikaci, zveřejněn pod licencí CC BY-SA 4.0, tedy že bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy k příspěvku ve smyslu § 2373 zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky CC BY-SA 4.0, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.

Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl k příspěvku podávat návrh na uzavření licenční smlouvy za výše uvedených licenčních podmínek. Autor si je vědom toho, že odpovídá za újmu, která by porušením této povinnosti mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu RPT.