K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut k publikování jinde (Ingelfinger rule).
 • Veškerá díla užitá v příspěvku jsou užita v souladu s účinnou právní úpravou, tedy zejména adekvátně citována nebo užita se souhlasem příslušného vykonavatele autorských práv.
 • V případě přijetí k publikaci bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
 • Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl být k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy, jejíž obsah je určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
 • Autor odpovídá za újmu, která by porušením výše uvedených povinností a nepravdivostí výše uvedených prohlášení mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu Revue pro právo a technologie.
 • Příspěvek prosíme vkládejte v editovatelném formátu (např. .docx).

Pokyny pro autory

Příspěvky je možno zasílat do 28. 2. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 31. 8. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

Informace o typech přijímaných příspěvků a jejich doporučený rozsah naleznete níže pod informacemi o formátu citací.

Zásady publikační etiky, ke kterým se Revue pro právo a technologie hlásí naleznete v sekci O časopisu / Zásady publikační etiky.

Citační standard: ČSN ISO-690, metoda průběžných poznámek

Příklady:

(1) Kniha - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel, rok. citovaná strana.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 15.

(1) Kniha - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, citovaná strana.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 25.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, rozsah stran. ISSN.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19-49. ISSN: 1804-5383.

(3) Online zdroje

U citací všech kategorií získaných online je nutné uvádět [online], [cit. datum citace] a plný odkaz na příslušnou webovou stránku, příp. DOI (u příspěvků v odborném periodiku postačí odkaz uvádět pouze v seznamu zdrojů).

(3a) Online příspěvek v odborném periodiku - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. [online] Rok, ročník, číslo  [datum citace], citovaná strana.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, [cit. 1. 1. 2020], s. 42.

(3a) Online příspěvek v odborném periodiku - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. [online] Rok, ročník, číslo, rozsah stran. [datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12563

příp.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. DOI:10.5817/RPT2019-2-2.

(3b) Příspěvek na webové stránce - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(3b) Příspěvek na webové stránce - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(4) Judikatura českých soudů - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací, citovaný bod/odstavec rozhodnutí (pokud možno).

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04.

(4) Judikatura českých soudů - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV.ÚS 412/04.

(5) Judikatura SDEU - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, citovaný bod rozhodnutí.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, body 27-31.

(4) Judikatura SDEU - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, ECLI.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, ECLI: EU:C:2012:8.

Podrobný způsob citování a další praktické příklady jsou dostupné v interpretacích této normy.


Diskuze

Příspěvky do sekce "Diskuze" by měly pojednávat aktuální témata, či vybrané partikulární otázky práva a technologií.

Struktura příspěvku:

 • Název
 • Jméno autora
 • Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 • Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 • Klíčová slova v češtině a angličtině
 • Text
 • Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 15—30 normostran.


Anotace

Sekce "Anotace" je nerecenzovaná sekce pro krátká shrnutí nedávných relevantních rozhodnutí či komentované anotace rozhodnutí, které si zasluhují zvláštní pozornost.

Struktura příspěvku:

 • Jméno autora anotace
 • Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 • Označení soudu
 • Datum vydání
 • Číslo jednací
 • Dostupnost (např. vydáno ve Sbírce, na stránkách soudu, publikováno apod.)
 • Text anotace, event. komentované vybrané pasáže z rozhodnutí, 

Doporučený rozsah příspěvku: 2—10 normostran.


Essays

Sekce "Essays" je nerecenzovaná sekce pro anglicky psané krátké eseje na aktuální témata. Sekce primárně cílí na publikaci kvalitních studentských příspěvků formou odborné eseje zaměřené na partikulární otázky práva a technologií. Kvalita prací se posuzována členy redakce, přičemž rozhodující hlas má šéfredaktor.
 
Struktura příspěvku:

 • Název
 • Jméno autora
 • Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 • Klíčová slova v češtině a angličtině
 • Text
 • Seznam použitých zdrojů


Doporučený rozsah příspěvku: 5—10 normostran.


Recenze závěrečných prací

Sekce "Recenze závěrečných prací" je nerecenzovaná sekce pro krátké recenze kvalitních závěrečných prací na aktuální témata. Cílem sekce je zpřístupnit čtenářům informace o kvalitních diplomových pracích studentů právnických fakult z oblasti práva ICT formou odborné recenze zahrnující odkaz na repozitář plného znění práce, představující přínos, kvalitu, limity a další výzkumný potenciál práce. Autorem recenze nesmí být autor práce, předpokládá se, že autorem recenze bude zpravidla oponent, konzultant, příp. vedoucí práce. Zařazení recenze závěrečné práce do čísla je na rozhodnutí redakce, přičemž rozhodující hlas má šéfredaktor.
 
Struktura příspěvku:

Plná bibliografická citace recenzovaného díla podle ISO 690
Jméno recenzenta
Informace o recenzentovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
Text recenze

Doporučený rozsah příspěvku: 2—5 normostran.


Recenze

Sekce "Recenze" je nerecenzovanou sekcí, která je věnována představení významných publikací z oblasti práva a technologií.

Struktura příspěvku:

 • Plná bibliografická citace recenzovaného díla podle ISO 690
 • Jméno recenzenta
 • Informace o recenzentovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 • Text

Doporučený rozsah příspěvku: 2—5 normostran.


Téma

Příspěvky v sekci "Téma" by měly komplexně a rozsáhle analyzovat vybranou problematiku.

Struktura příspěvku:

 • Název
 • Jméno autora
 • Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 • Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 • Klíčová slova v češtině a angličtině
 • Text
 • Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 30—50 normostran.