O časopisu

Zaměření a záběr

Revue pro právo a technologie je specializovaným odborným recenzovaným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce a další.

Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Příspěvky je možno zasílat do 28. 2. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 31. 8. do zimního čísla (vychází 31. 12.).

 

Čestný předseda redakční rady:

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Složení redakční rady:

JUDr. Zuzana Adamová, Ph.D.

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnavě

prof. JUDr. Michael Bogdan, B.A. LL.M.

Lund University

JUDr. Marie Brejchová, LL.M.

Pražská energetika, a.s.

JUDr. Jiří Čermák

Baker & McKenzie, v.o.s., advokátní kancelář

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Právnická fakulta UK

doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Zdeněk Kučera, Ph.D.

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář / Fakulta informačních technologií ČVUT

Mgr. Zbyněk Loebl, LL.M.

PRK Partners

JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D.

Fakulta informatiky MU

doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Právnická fakulta MU

Mgr. Antonín Panák

EY Česká republika

Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D.,

Vašíček a partneři, advokátní kancelář

prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Právnická fakulta MU

JUDr. Danuše Spáčilová

Právnická fakulta MU (emeritus)

JUDr. Eduard Szattler, Ph.D.

Advokátská kancelária Vojčík & Partners, s.r.o.

JUDr. Tomáš Ščerba, Ph.D.

Advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP

Recenzní řízení

Revue pro právo a technologie je recenzovaný vědecký časopis. Zaslané rukopisy jsou anonymně posuzovány minimálně dvěma nezávislými recenzenty a konečné rozhodnutí o publikaci je v kompetenci redakční rady. Editační a publikační systém je blíže popsán v sekci O časopisu / Jiné / O tomto publikačním systému

Orientační doba pro jedno kolo recenzí je jeden měsíc. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout publikaci příspěvků, které neobdrží kladné hodnocení of alespoň dvou nezávislých recenzentů ani po třetím kole recenzí s nejméně dvěma nezávislými recenzenty.

 Pravidla otevřeného přístupu

Časopis Revue pro právo a technologie (dále jen "RPT") přijímá k vydání pouze a výhradně původní, jinde nepublikované příspěvky ("Ingelfinger rule"). Časopis RPT se hlásí k politice Open Access a jedná se o tzv. "zlatý" časopis, který zvěřejňuje příspěvky v režimu "Libre Open Access", tedy pod mezinárodní verzí licence Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, jejiž plný text licenčních podmínek je dostupný na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode (dále jen "CC BY-SA 4.0"). (Více informací o licencích Creative Commons a důsledcích jejich používání viz níže v oddíle "Praktické důsledky politiky Open Access" a zde: http://creativecommons.org/about). Provedením a potvrzením autorských korektur vysázeného příspěvku po recenzích autorem, souhlasí autor s tím a bere na vědomí, že jeho příspěvek bude, v případě přijetí k publikaci, zveřejněn pod licencí CC BY-SA 4.0, tedy že bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy k příspěvku ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně známé licenční podmínky CC BY-SA 4.0, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode. Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl k příspěvku podávat návrh na uzavření licenční smlouvy za těchto licenčních podmínek. Autor si je vědom toho, že odpovídá za újmu, která by porušením této povinnosti mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu RPT.

Praktické důsledky politiky Open Access

Open Access znamená otevřený přístup a jeho smyslem, cílem a účelem je produktivní výměna názorů a také dřívější a vyšší citovanost publikovaného příspěvku. Open Access znamená otevřenost i v právním smyslu. Publikováním díla pod licencemi CC BY-SA 4.0 pak má tyto autorskoprávní důsledky: Kdokoliv může příspěvek užít, tedy mj. rozmnožovat, sdílet, upravovat a vytvářet z něj odvozená díla (např. překládat), a to i pro komerční účely. Upravená díla ale musí být sdílena pod stejnou licencí (tady za podmínek CC BY-SA 4.0). Vždy ale musí být zachováno autorství (autor musí být jmenován), uveden zdroj (Revue pro právo a technologie), jakož i odkaz na plné znění veřejných licenčních podmínek CC BY-SA 4.0. Autor pak může k příspěvku poskytovat další nevýhradní licence (například publikovat příspěvek v knize nebo sborníku) s tím, že musí přiznat první publikaci v RPT a uvést odkaz na zdroj. Příspěvek je možno ukládat do oborových a institucionálních repozitářů a to ve formě tzv. "publisher's edition".

Zásady publikační etiky

Cílem těchto zásadje zabránit případným nezákonným či neetickým procesům v každém stupni publikačního procesu v rámci Revue pro právo a technologie.

Zasláním příspěvku autor potvrzuje, že jeho text je originálním dílem, které dosud nebylo publikováno nikde jinde. Jakkékoliv plagiátorství, zaslání shodného či již publikovaného příspěvku či úmyslné uvedení nepravdivých údajů je považováno za nepřijatelné a neetické. Neoriginální díla a díla, která jsou výsledkem plagiátorství nebudou publikována.

Tyto principy jsou založeny na následujících zdrojích Komise pro publikační etiku (COPE):

V případě, že nastane situace, která není přímo regulována v rámci těchto zásad, výše uvedené zdroje z dílny COPE budou přiměřeně aplikovány.

Na začátku každé spolupráce seznámí redakce Revue pro právo a technologie autory, editory i recenzenty s těmito zásadami a jejich aplikací. Autoři, editoři a recenzenti budou také upozorněni na výše uvedené dokumenty COPE a jejich aplikovatelnost.

 

Autoři, redakce a recenzenti jsou vázáni následujícími pravidly:

Povinnosti autora/autorů

 • zaručit, že zaslaný příspěvek je jeho/její původní dílo,
 • dodržet formální požadavky stanovené v sekci Pro autory / Pokyny pro autory, včetně pravidel sekcí a požadavků na citační standard,
 • označit všechny spoluautory, kteří se na příspěvku podíleli a neoznačit za spoluautory osoby, které se na příspěvku nepodílely,
 • zaručit, že stejný příspěvek nebyl současně předložet ke zvážení publikace do jiného časopisu, konferenčního sborníku či jako monografie,
 • zaručit, že příspěvek dosud nebyl nikde publikován,
 • dodržet pravidla citační etiky a označit všechny zdroje, které byly při tvorbě díla použity, včetně řádného odkazu na druhotné citace,
 • seznámit redakci s jakýmikoliv pochybnostmi ohledně originality díla či jeho/její autorství zaslaného díla.

Povinnosti redakce

 • být odpovědný za udržení kvality obsahu časopisu, jeho odborné zaměření a rozmanitost publikovaných příspěvků,
 • respektovat požadavek na původnost příspěvků,
 • respektovat a zachovávat utajení informací poskytnutých redakci, zvláště v zájmu zachování anonymního posouzení dvěma nezávislými recenzenty jako standardu recenzního řízení,
 • zabránit možnému střetu zájmů autorů, editorů a recenzentů,
 • doporučit redakční radě stanoviska ohledně publikace příspěvků v souladu se stanovisky recenzetů v případě příspěvků do recenzovaných sekcí,
 • zajistit, aby rozhodnutí o přijetí příspěvku k publikaci byla založena výhradně na jeho akademické kvalitě, bez ohlednu na to, zda se jedná o příspěvek do recenzované či nerecenzované sekce,
 • nepřijmout k publikaci do Revue pro právo a technologie příspěvek, u kterého jsou pochybnosti o jeho původnosti a/nebo je výsledkem plagiátorství.

Povinnosti recenzenta/recenzentů

 • jednat nestranně a hodnotit příspěvky konstruktivně s využitím věcných a objektivných argumentů a vyhnout se jakýmkoliv osobním útokům na autora/autory
 • přispět svou recenzní činností k informovanému rozhodnutí redakční rady a ke zlepšení příspěvků tak, aby pokud možno dosáhly kvality požadované pro příspěvky publikované v Revue pro právo a technologie,
 • dodržet pokyny a instrukce udělené redakcí,
 • dodržet anonymitu v rámci posouzení dvěma nezávislými recenzenty a respektovat důvěrnou povahu recenzního řízení,
 • dodržet termíny pro recenze stanovené redakcí a potvrzené recenzentem,
 • vyvarovat se vědomému střetu zájmů, a pokud vhodné, informovat redakci o možném střetu zájmů,
 • vždy se zaměřit na původnost předloženého příspěvku a vždy upozornit redakci na jakkékoliv podezření z plagiátorství.


Více informací je k dispozici na požádání skrze redakci na adrese: revue@law.muni.cz.

Spolupracovník

Vydávání časopisu Revue pro právo a technologie bylo a je podporováno následujícími projekty:

Od 1. 6. 2009
CZ.1.07/2.2.00/07.0471
Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií

 
Od 1. 1.2 013
MUNI/A/0864/2012
Právo a technologie
 
Od 1. 1. 2014
MUNI/A/0918/2013
Právo a technologie II
 
Od 1. 1. 2015
MUNI/A/1320/2014
Právo a technologie III

Od 1. 1. 2016
MUNI/A/0974/2015
Právo a technologie IV

Od 1. 1. 2017
MUNI/A/1191/2016
Právo a technologie V 

Od 1. 1. 2018
MUNI/A/1015/2017
Právo a technologie VI

Od 1. 1. 2019
MUNI/A/1006/2018
Právo a technologie VII

Od 1. 1. 2020
MUNI/A/0989/2019
Právo a technologie VIII

Od 1. 1. 2021
MUNI/A/1292/2020
Právo a technologie IX

Od 1. 1. 2022
MUNI/A/1484/2021
Právo a technologie X

Od 1. 1. 2023
MUNI/A/1293/2022
Právo a technologie XI

Historie časopisu

Revue pro právo a technologie, jejíž první číslo vyšlo 1. 11. 2010, je recenzovaným odborným časopisem, který je zaměřen na technologické obory práva a právní vědy. Dominantními obory tak jsou právo informačních a komunikačních technologií, právní informatika a dále pak speciální obory technologického práva jako energetické právo, právo specifické produkce aj.

Časopis je od 1. 1. 2015 zařazen na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR a od 24. 6. 2015 byl zařazen do databáze ERIH PLUS.

Příspěvky je možno zasílat do 28. 2. do letního čísla (vychází 30. 6.) a do 31. 8. do zimního čísla (vychází 31. 12.).