Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe

Jozef Andraško

Abstrakt

Autor sa v predkladanom príspevku venuje otázke bezpečnosti informačných systémov verejnej správy v zmysle novej legislatívy, ktorá významným spôsobom pozmenila právnu úpravu bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. Autor sa v prvom rade zameral na novoprijatý zákon o informačných technológiách verejnej správy, ktorý upravuje problematiku bezpečnosti informačných technológií verejnej správy. Autor príspevku v druhom rade upriamuje pozornosť na bezpečnosť informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti, podľa ktorého sú informačné systémy verejnej správy zaradené medzi základné služby. V závere autor upriami pozornosť na prepojenie a rozdiely v otázkach bezpečnosti informačných systémov verejnej správy v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Autor skúma danú problematiku z pohľadu právneho poriadku Slovenskej republiky.

Bibliografická citace

ANDRAŠKO, Jozef. Bezpečnosť informačných systémov verejnej správy vo svetle zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o informačných technológiách vo verejnej správe. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2019, č. 20, s. 3-40. [cit. 2020-08-06]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12536

Klíčová slova

informačné systémy verejnej správy; informačné technológie; kybernetická bezpečnosť

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

[1] ANDRAŠKO, J. a kol. Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o. 2018, s. 544 s.

[2] ANDRAŠKO, J., MESARČÍK, M.: Problematika GDPR v kontexte nariadenia eIDAS. In Digitalizácia, zmeny vonkajšieho prostredia a spoločnosť budúcnosti. Bratislava, Právnická fakulta UK, 2018, s. 8-21.

[3] BAYUK, L. a kol.: Cyber security policy guidebook. Wiley, 2012, 270 s. https://doi.org/10.1002/9781118241530

[4] BERTHOTY, Jakub a kol. : Všeobecné nariadenie na ochranu údajov. 1. vydanie. Praha : C.H. Beck, 2018.

[5] HAMELINK, C. J. The ethics of cyberspace. Sage, 2001, 224 s.

[6] KALOUCH, J., BAŠTA, P. a kol. CyberSecurity. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o, 2019. s. 556 s.

[7] OLEJÁR, Daniel a kol.: Manažment informačnej bezpečnosti a základy PKI. Bratislava, 2015, 175 s.

[8] OLEJÁR, Daniel a kol.: Informačná bezpečnosť. Bratislava, 2013. 246 s.

[9] POLČÁK, R. Informace a data v právu. Revue pro právo a technologie 7, 2016, s. 67–91.

[10] POLČÁK, R. a kol. Právo informačních technológií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, s 656 s.

[11] POLČÁK, R. Kybernetická bezpečnost jako aktuální fenomén českého práva. Revue pro právo a technologie, 2015, č. 11, s. 95-149. [on-line]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/2980.

[12] POŽÁR, J. Informační bezpečnost. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2005, 309 s.

[13] TODOROV, D. Mechanics of Users Identification and Authentication. Fundamentals of Identity Management. USA: Auerbach Publications, 2007, 756 s. ISBN 978-1-4200-5219-0

[14] VAN DER HOF, Simone a kol.: Framing Citizen’s Identities: The construction of personal identities in new modes of government in the Netherlands. Nijmegen: Wolf Legal Publishers, 2010, 258 s.

[15] von Solms, R. a van Niekerk, J. From information security to cyber security. In Computers & Security, 2013, roč. 38, s. 97-102. https://doi.org/10.1016/j.cose.2013.04.004

[16] WHITMAN, M, E. a MATTORD, H, J.: Principles of Information security. Boston: Course Technology, 2012, 617 s.

[17] WONG, H. Cyber Security: Law and Guidance. Bloomsbury Professional, 2018, 792 s.

[18] nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

[19] smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii

[20] zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[21] zákon č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)

[22] zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[23] zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

[24] vyhláška NBÚ č. 164/2018 z. Z., ktorou sa určujú identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby).

[25] vyhláška NBÚ č. 165/2018 Z. z. ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov

[26] vyhláška NBÚ č. 362/2018 Z. z. ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení

[27] ISO/IEC 27001:2013 INFORMATION TECHNOLOGY -- SECURITY TECHNIQUES -- INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEMS – REQUIREMENTS

[28] ISO/IEC 27002:2013 INFORMATION TECHNOLOGY -- SECURITY TECHNIQUES -- CODE OF PRACTICE FOR INFORMATION SECURITY CONTROLS

[29] ISO/IEC 27032:2012 Information technology -- Security techniques -- Guidelines for cybersecurity

https://doi.org/10.5817/RPT2019-2-1


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of Police Culture through Use of OCAI Model
Monika Pajpachová, Iveta Nováková
SOCRATES. Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes elektroniskais juridisko zinātnisko rakstu žurnāls / SOCRATES. Rīga Stradiņš University Faculty of Law Electronic Scientific Journal of Law  ročník: 3,  číslo: 6,  první strana: 18,  rok: 2016  
https://doi.org/10.25143/socr.06.2016.3.18-32Copyright (c) 2019 Jozef Andraško

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.