K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Příspěvek nebyl publikován nebo nabídnut k publikování jinde (Ingelfinger rule).
 • Veškerá díla užitá v příspěvku jsou užita v souladu s účinnou právní úpravou, tedy zejména adekvátně citována nebo užita se souhlasem příslušného vykonavatele autorských práv.
 • V případě přijetí k publikaci bude k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 2373 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, směřující vůči neurčitému okruhu osob s tím, že obsah smlouvy bude určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
 • Autor je povinen opatřit a ošetřit si práva k příspěvku a případně dílům v něm užitým tak, aby mohl být k příspěvku podáván návrh na uzavření licenční smlouvy, jejíž obsah je určen odkazem na veřejně dostupné licenční podmínky Creative Commons 4.0 Attribution-ShareAlike International, které jsou dostupné na http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.
 • Autor odpovídá za újmu, která by porušením výše uvedených povinností a nepravdivostí výše uvedených prohlášení mohla vzniknout, včetně nákladů spojených s vedením případných soudních sporů a újmy vzniklé porušením dobrého jména vydavatele časopisu Revue pro právo a technologie.

Pokyny pro autory

 

Informace o typech přijímaných příspěvků, jejich doporučený rozsah, jakož i Zásady publikační etiky, ke kterým se Revue pro právo a technologie hlásí naleznete v sekci O časopisu / Pravidla.

Citační standard: ČSN ISO-690, metoda průběžných poznámek

Příklady:

(1) Kniha - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vydání. Místo: nakladatel, rok. citovaná strana.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, s. 15.

(1) Kniha - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Vedlejší názvy. Vydání. Další tvůrce. Místo: nakladatel, rok. Počet stran. Edice, číslo edice. ISBN.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, citovaná strana.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 25.

(2) Příspěvek v odborném periodiku - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. Rok, ročník, číslo, rozsah stran. ISSN.

ZIBNER, Jan. Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence. Revue
pro právo a technologie. 2018, roč. 9, č. 17, s. 19-49. ISSN: 1804-5383.

(3) Online zdroje

U citací všech kategorií získaných online je nutné uvádět [online], [cit. datum citace] a plný odkaz na příslušnou webovou stránku, příp. DOI (u příspěvků v odborném periodiku postačí odkaz uvádět pouze v seznamu zdrojů).

(3a) Online příspěvek v odborném periodiku - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. [online] Rok, ročník, číslo  [datum citace], citovaná strana.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, [cit. 1. 1. 2020], s. 42.

(3a) Online příspěvek v odborném periodiku - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název článku. Název časopisu. [online] Rok, ročník, číslo, rozsah stran. [datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/12563

příp.

POLČÁK, Radim. Legitimita automatizovaného zpracování judikatury. Revue pro právo a technologie. [online]. 2019, roč. 10 č. 20, s. 41-63. [cit. 1. 1. 2020]. DOI:10.5817/RPT2019-2-2.

(3b) Příspěvek na webové stránce - průběžná poznámka pod čarou

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(3b) Příspěvek na webové stránce - poznámka v seznamu zdrojů

PŘÍJMENÍ, Jméno. Název příspěvku. Další informace o příspěvku. In: Název webové stránky. [online]. Datum publikování. Datum aktualizace [cit. datum citace]. Dostupné z: adresa nebo DOI: kód DOI

BARLOW, John Perry. A Declaration of the Independence of Cyberspace.
In: Electronic Frontier Foundation [online]. 1996. [cit. 1. 1. 2020]. Dostupné z: https://www.eff.org/cyberspace-independence

(4) Judikatura českých soudů - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací, citovaný bod/odstavec rozhodnutí (pokud možno).

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04.

(4) Judikatura českých soudů - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí, spisová značka či číslo jednací.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV.ÚS 412/04.

(5) Judikatura SDEU - průběžná poznámka pod čarou

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, citovaný bod rozhodnutí.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, body 27-31.

(4) Judikatura SDEU - poznámka v seznamu zdrojů

Forma rozhodnutí Soud ze dne datum rozhodnutí ve věci spisová značka, název rozhodnutí v databázi curia.europa.eu, ECLI.

Rozsudek SDEU (třetího senátu) ze dne 16. 2. 2012 ve věci C-360/10, SABAM, ECLI: EU:C:2012:8.

Podrobný způsob citování a další praktické příklady jsou dostupné v interpretacích této normy.


Téma

Příspěvky v sekci "Téma" by měly komplexně a rozsáhle analyzovat vybranou problematiku.

Struktura příspěvku:

 1. Název
 2. Jméno autora
 3. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 5. Klíčová slova v češtině a angličtině
 6. Text
 7. Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 30—80 normostran.


Diskuze

Příspěvky do sekce "Diskuze" by měly pojednávat aktuální témata, či vybrané partikulární otázky práva a technologií.

Struktura příspěvku:

 1. Název
 2. Jméno autora
 3. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Stručný abstrakt v češtině a angličtině (1 odstavec)
 5. Klíčová slova v češtině a angličtině
 6. Text
 7. Seznam použitých zdrojů

Doporučený rozsah příspěvku: 5—30 normostran.


Anotace

Sekce "Anotace" je nerecenzovaná sekce pro krátká shrnutí nedávných relevantních rozhodnutí či komentované anotace rozhodnutí, které si zasluhují zvláštní pozornost.

Struktura příspěvku:

 1. Jméno autora anotace
 2. Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 3. Označení soudu
 4. Datum vydání
 5. Číslo jednací
 6. Dostupnost (např. vydáno ve Sbírce, na stránkách soudu, publikováno apod.)
 7. Text anotace, event. komentované vybrané pasáže z rozhodnutí, 

Doporučený rozsah příspěvku: 2—10 normostran.


Recenze

Sekce "Recenze" je nerecenzovanou sekcí, která je věnována představení významných publikací z oblasti práva a technologií.

Struktura příspěvku:

 1. Plná bibliografická citace recenzovaného díla podle ISO 690
 2. Jméno recenzenta
 3. Informace o recenzentovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
 4. Text

Doporučený rozsah příspěvku: 1—5 normostran.


Essays

Sekce "Essays" je nerecenzovaná sekce pro anglicky psané krátké eseje na aktuální témata. Sekce primárně cílí na publikaci kvalitních studentských příspěvků formou odborné eseje zaměřené na partikulární otázky práva a technologií. Kvalita prací se posuzována členy redakce, přičemž rozhodující hlas má šéfredaktor.
 
Struktura příspěvku:
 
Název
Jméno autora
Informace o autorovi (profesní působení autora a kontaktní e-mail)
Klíčová slova v češtině a angličtině
Text
Seznam použitých zdrojů
 
Doporučený rozsah příspěvku: 5—10 normostran.