Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice

Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček

Abstrakt

Studie se zabývá komparací současných kurikulárních dokumentů (zejména vzdělávacích programů) tělesné výchovy pro primární vzdělávání v České republice, Irsku a Nizozemsku. Studie nejprve uvádí čtenáře do širšího kontextu řešené problematiky. Následuje přehledová kapitola, ve které jsou specifikovány výzkumné cíle. Na tomto podkladě je dále popsána metodika srovnávání kurikulárních dokumentů. Následující část nabízí klíčové výsledky provedeného šetření, které byly interpretovány z pohledu revizí kurikula v České republice. Za zásadní pokládají autoři skutečnost, že české kurikulum nemá dostatečně provázané vzdělávací cíle a vzdělávací obsah a dále že cíle tělesné výchovy nejsou srozumitelně definované. Na základě těchto zjištění jsou nastíněna doporučení pro příští revize rámcových vzdělávacích programů.

Bibliografická citace

Habrdlová, M., Lupač, M., & Vlček, P. (2017). Srovnání obsahu vybraných kurikulárních dokumentů tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku, Nizozemsku a České republice. Pedagogická orientace, 27(3), 449–472.

Klíčová slova

kurikulum; kurikulární dokumenty; vzdělávací programy; tělesná výchova; srovnání; komparace; Irsko; Nizozemsko; Česká republika

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Annerstedt, C. (2008). Physical education in Scandinavia with a focus on Sweden: A comparative perspective. Journal Physical Education and Sport Pedagogy, 13(4), 303–318. https://doi.org/10.1080/17408980802353347

Bereday, G. (1964). Comparative method in education. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Dvořák, D. (2012). Od osnov k vzdělávacím standardům. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.

Dvořák, D., Starý, K., & Urbánek, P. (2015). Malá škola po pěti letech: proměny školy v době reformy. Pedagogická orientace, 25(1), 9–31. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-1-9

Glaser, B. G. (2004). Remodeling grounded theory. Forum: Qualitative Social Research, 5(2), Article 4.

Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The discovery of grounded theory: Strategies for qualitative research. Chicago: Aldine.

Habrdlová, M. (2014). Projektované kurikulum tělesné výchovy pro primární vzdělávání v Irsku (Diplomová práce). Brno: Masarykova univerzita.

Holmes, B. (1981). Comparative education: Some consideration of method. London: Allen and Unwin.

Horváthová, M. (2015). Review study OECD Dutch curriculum: „#onderwijs2032“. Dostupné z http://onsonderwijs2032.nl/wp-content/uploads/2015/09/OECD-Paper-4-BASICPRINCIPLES-FOR-CURRICULUM-REDESIGN.pdf

Janík, T. (2013). Od reformy kurikula k produktivní kultuře vyučování a učení. Pedagogická orientace, 23(5), 634–663. https://doi.org/10.5817/PedOr2013-5-634

Janík, T., Maňák, J., Knecht, P., & Němec, J. (2010). Proměny kurikula současné české školy: vize a realita. Orbis scholae, 4(3), 9–35. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.109

Janík, T., Najvar, P., & Solnička, D. (2011). Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií. Orbis scholae, 5(3), 63–85. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.79

Jin, A. (2013). Physical education curriculum reform in China: A perspective from physical education teachers. Physical Education and Sport Pedagogy, 18(1), 15–27. https://doi.org/10.1080/17408989.2011.623231

Kougioumtzis, K. (2014). The experienced physical education curriculum: A comparative study of primary and lower secondary school pupils in Sweden and South Africa. Göteborg: University of Gothenburg.

Kuhn, J. (2011). Kurikulární reforma v poločase. Pedagogická orientace, 21(4), 480–486.

Kuřina, F. (2014). Kompetence a školní praxe. Rozpaky oborového didaktika nad kurikulární reformou. Pedagogická orientace, 24(3), 433–442. https://doi.org/10.5817/PedOr2014-3-433

Lupač, M. (2016). Obsahová analýza kurikulárních dokumentů tělesné výchovy v Nizozemsku z hlediska vybraných faktorů kvality projektovaného kurikula: komparace s RVP ZV. Studia sportiva, 10(1), 15–32. https://doi.org/10.5817/StS2016-1-2

Manzon, M. (2007). Comparing places. In M. Bray, B. Adamson, & M. Mason (Eds.), Comparative education research: Approaches and methods (s. 85–123). Hong Kong: Comparative Education Research Centre, The University of Hong Kong.

Maňák, J., & Janík, T. (2009). Kurikulum. In J. Průcha (Ed.), Pedagogická encyklopedie (s. 117–122). Praha: Portál.

MŠMT. (2013). Standardy pro základní vzdělávání. Tělesná výchova (zdravotní tělesná výchova).

Dostupné z http://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=67504&view=9832 MŠMT. (2016). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: MŠMT.

Naul, R. (2003). Koncepce školní tělesné výchovy v Evropě. Česká kinantropologie, 7(1), 39–53.

Naul, R. (2011). Conceptual diversity and future directions of physical education in the global context. Japanese Journal of Sport Education Studies, 30(2), 39–50. https://doi.org/10.7219/jjses.30.2_39

NCCA. (1999a). Physical education primary school curriculum. Dostupné z http://www. curriculumonline.ie/getmedia/ca8a385c-5455-42b6-9f1c-88390be91afc/PSEC05_Physical-Education_Curriculum.pdf

NCCA. (1999b). Physical education teacher guideliness. Dostupné z http://www.curriculumonline.ie/getmedia/2ca06265-2e75-4cc1-8174-661a877728d4/PE_Guidelines_english.pdf

OCW. (2016). Ons onderwijs2032 Eindadvies. Dostupné z http://onsonderwijs2032.nl/wpcontent/uploads/2016/01/Ons-Onderwijs2032-Eindadvies-januari-2016.pdf

Píšová, M., Kostková, K., Janík, T., Doulík, P., Hajdušková, L., Knecht, P., … & Vlček, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. Výzkumná zpráva. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.

Průcha, J. (2015). Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2001). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Richter, C. (2006). Konzepte für den Schulsport in Europa: Bewegung, Sport und Gesundheit (Disertační práce). Aachen: Mayer & Mayer.

Rossi, T., Tinning, R., McCuaig, L., Sirna, K., & Hunter, L. (2009). With the best of intentions: A critical discourse analysis of physical education curriculum materials. Journal of Teaching in Physical Education, 28(1), 75–89. https://doi.org/10.1123/jtpe.28.1.75

SLO. (2006). Kerndoelen Primair Onderwijs. Dostupné z http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/download

SLO. (2011). Basis dolment Bewegingsonderwijsvoorhet Basisonderwijs. Den Haag: Delta Hage.

Squires, D. (2012). Curriculum alignment research suggests that alignment can improve studentachievement. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 85(4), 129–135.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Šíp, R. (2014). Problematické aspekty současné pedagogiky z pohledu pedagogické filozofie: vztah praxe a teorie a potlačení somatické dimenze pedagogických procesů (Habilitační práce). Brno: Masarykova Univerzita.

Štech, S. (2009). Zřetel k učivu jako problém dvou modelů kurikula. Pedagogika, 59(2), 105–116.

Švaříček, R., & Šeďová, K., et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Vašíčková, J. (2016). Pohybová gramotnost v České republice. Olomouc: Univerzita Palackého.

Vlček, P. (2015). Srovnávací výzkum v pedagogice: některé úvahy o metodologii problémového přístupu. Pedagogická orientace, 25(3), 394–412. https://doi.org/10.5817/PedOr2015-3-394

Vlček, P., & Janík, T. (2010). Školské reformy a tvorba kurikula tělesné výchovy v České republice, Spolkové republice Německo a Spojených státech amerických: pedagogický výzkum v teorii a praxi. Brno: Paido.

Vlček, P., & Mužík, V. (2012). Soulad mezi projektovaným a realizovaným kurikulem jako faktor kvality vzdělávání v tělesné výchově. Česká kinantropologie, 16(1), 31–46.

Walterová, E. (2006). Srovnávací pedagogika: vývoj a proměny v globálním kontextu. Praha: Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.

Young, M. (2010). Alternative educational futures for a knowledge society. European Educational Research Journal, 9(1), 1–12. https://doi.org/10.2304/eerj.2010.9.1.1

Zhu, X., Ennis, C. D., & Chen, A. (2011). Implementation challenges for a constructivist physical education curriculum. Physical Education and Sport Pedagogy, 16(1), 83–99. https://doi.org/10.1080/17408981003712802

https://doi.org/10.5817/PedOr2017-3-449


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Analysis of the Swedish PE curricula: A comparison with the Czech curricula documents
Michal Lupač
Tělesná kultura  ročník: 41,  číslo: 1,  první strana: 25,  rok: 2018  
https://doi.org/10.5507/tk.2018.003Copyright (c) 2017 Martina Habrdlová, Michal Lupač, Petr Vlček

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.