Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol

Roč.24,č.4(2014)

Abstrakt

Předložená studie přináší do odborného diskurzu o profesionalizaci učitelského povolání pohled na profesní myšlení učitelek mateřských škol s cílem zjistit, jak kvalitní je reflexe učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace. V úvodních kapitolách autorky rozvíjí úvahu o vztahu profesionality a kvalifikovanosti, která vyúsťuje do vymezení tří dimenzí profesního myšlení – dimenze poznatkové, reflektivní a subjektivní. V dalším textu se autorky zaměřují již jen na dimenzi reflektivní, která se stala ústředním bodem zkoumání povahy myšlení učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace (ISCED 3A a ISCED 5B). Představují modely reflexe (Eby, 2000; Korthagen, 2011; Píšová, 2005), které využily ve svém výzkumu. Zbývající část textu se věnuje metodice výzkumu a zjištěním, která z analýzy dat vyplynula. Výsledky ukazují, že některé pozitivní hodnotící výroky respondentek o jejich práci jsou v kontrastu s výsledky analýzy videonahrávek. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že učitelky, které se cílenou reflexí a realizací technik sebereflexe již zabývaly, využívají vyšších hladin kognitivního myšlení. Podpořily se tak úvahy autorek o profesním myšlení a jeho rozvoji v systematickém zavádění reflexe již v pregraduálním vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogických fakultách.


Klíčová slova:
cíle vzdělávání; profesní myšlení; dimenze myšlení; předškolní vzdělávání; přípravné vzdělávání; reflexe; sebereflexe; učitelka mateřské školy
Reference

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). The taxonomy of educational objectives. The classifications of educational goals, handbook I. New York: David McKay Company.

Burkovičová, R. (2009). Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV. Hradec Králové: PdF UHK. [CD-ROM].

Burkovičová, R. (2012). Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnejedukácii (s. 48–53). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Clark, C. M., & Peterson, P. L. (1986). Teachers’ thought processes. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 255–296). New York: MacMillan.

Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada.

Eby, M. A. (2000). Understanding professional development. In A. Brechin, H. Brown, & M. A. Eby (Eds.), Critical practice in health and social care (s. 48–70). London: Sage.

Evropská komise. (2011). Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti. Dostupné z http://www.romachildren.com/wp-content/uploads/2011/08/childhoodcom_cs.pdf

Finlay, L. (2008). Reflecting on „Reflective practice“. Practise-based profesional learning centre. Dostupné z http://www.open.ac.uk/cetl-workspace/cetlcontent/documents/4bf2b48887459.pdf

Fook, J., & Askeland, G. (2006). The ‘critical’ in critical reϐlection. In S. White, J. Fook, & F. Gardner (Eds.), Critical reflection in health and welfare (s. 16–31). Maidenhead: Open University Press.

Freidson, E. (1970). Profession of medicine. A study of the sociology of applied knowledge. New York: Harper & Row.

Frouzová, K. (2014). Praha podpoří firemní školky, jsou levnější než „klasické“ mateřinky. Dostupné z http://praha.idnes.cz/praha-podpori-ϐiremnni-skolky-deg-/praha-zpravy.aspx?c=A140205_2030557_praha-zpravy_bur

Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Oxford: Further Education Unit.

Helus, Z. (2012). Profesní rozvoj učitelů: lépe anebo jinak? In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 9–18). Praha: PdF UK.

Horká, H., Syslová, Z., & Grůzová, L. (2014). Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. ACORát, 3(1), 3–9.

Hornáčková, V., & Syslová, Z. (2014, v tisku). Reflexe jako součást profesního rozvoje učitele mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer.

Hornáčková, V., Syslová, Z., Hercíková, E., & Holubářová, E. (2014). The level of reϐlective skills of nursery school teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112(7), 853–860.

Hupková, M., & Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: Iris.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kasáčová, B. (2003). Učiteľská profesia a jej dimenzie. In Biodromálne premeny učiteľa – učiteľv premenách času (s. 23–41). Prešov: FFPU.

Katz, L. G. (1987). The nature of professions: Where is early childhood education? In L. Katz (Ed.), Current topics on early childhood education (s. 1–17). New Jersey: Ablex.

Kelley, P., & Camilli, G. (2007). The impact of teacher education on outcomes in center-based early childhood education programs: A meta-analysis. Dostupné z http://nieer.org/resources/research/TeacherEd.pdf

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reϔlective judgment. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Koťa, J. (2012). Diskurz o profesionalizaci učitelů v postmoderní době. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 293–298). Praha: PdF UK.

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185–196.

La Boskey, V. K. (1994). Development of reflective practice: A study of preservice teachers. New York: Columbia University.

Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, 55(3–4), 254–264.

Nehyba, J., Lazarová, B., Kolb, D. A., Korthagen, F. A. J., Boud, D., Jarvis, P., … & Valenta, J. (2014). Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak… Brno: Masarykova univerzita.

Litjens, I., & M. Taguma. (2010). Literature overview for the 7th meeting of the OECD network on early childhood education and care. Paris: OECD.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) and National Association of Child Care Resource & Referral Agencies (NACCRRA). (2011). Early childhood education professional development: Training and technical assistance glossary. Dostupné z http://www.naeyc.org/GlossaryTraining_TA.pdf

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farminghton Hills: Barbara Budrich.

Opravilová, E. (2010). Učení předškolního dítěte. In Z. Syslová (Ed.), Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Verlag Dashöfer. [CD ROM]

Píšová, M. (2005). Klinický rok: Procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová, D., & Tomková, A. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: PedF UK.

Píšová, M., & Janík, T. (2011). On the nature of expert teacher knowledge. Orbis scholae, 5(2), 95–116. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.103

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2006). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wpcontentet/uploads/2009/12/RVP PV-2004.pdf

Řehulka, E. (1997). Sebereflexe náročných životních a profesionálních situací u učitelek ZŠ. Pedagogická orientace, 9(4), 7–11.

Saracho, O. N., & Spodek, B. (2007). Early childhood teachers’ preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development and Care, 177(1), 77–91.

Shulman, L. B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schön, D. A. (1987). Educating the reϔlective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.

Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer.

Šmelová, E. (2004). Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV. Ústí nad Labem: UJEP. [CD-ROM]

Štech, S. (1998). Dilemata a ambivalence učitelského povolání. In Učitelské povolání z pohledu sociálních věd (s. 42–59). Praha: PF UK.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326–337.

Švec, V. (2006). Od znalostí k pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 91–102.

Švec, V. (2012). Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od teorie k praxi a zpět. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 99–110). Praha: PdF UK.

Vašutová, J. (Ed.). (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Zeichner, K., & Liston, D. (1987). Teaching student teachers to reflect. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j18v7162275t1w3w

Zeichner, K. & Liston, D. (1996) Reflective Teaching: an introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Metriky

0


2896

Views

1192

PDF views