Kvalita reflexe v profesním myšlení učitelek mateřských škol

Roč.24,č.4(2014)

Abstrakt

Předložená studie přináší do odborného diskurzu o profesionalizaci učitelského povolání pohled na profesní myšlení učitelek mateřských škol s cílem zjistit, jak kvalitní je reflexe učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace. V úvodních kapitolách autorky rozvíjí úvahu o vztahu profesionality a kvalifikovanosti, která vyúsťuje do vymezení tří dimenzí profesního myšlení – dimenze poznatkové, reflektivní a subjektivní. V dalším textu se autorky zaměřují již jen na dimenzi reflektivní, která se stala ústředním bodem zkoumání povahy myšlení učitelek mateřských škol s různou úrovní kvalifikace (ISCED 3A a ISCED 5B). Představují modely reflexe (Eby, 2000; Korthagen, 2011; Píšová, 2005), které využily ve svém výzkumu. Zbývající část textu se věnuje metodice výzkumu a zjištěním, která z analýzy dat vyplynula. Výsledky ukazují, že některé pozitivní hodnotící výroky respondentek o jejich práci jsou v kontrastu s výsledky analýzy videonahrávek. Výsledky výzkumného šetření ukázaly, že učitelky, které se cílenou reflexí a realizací technik sebereflexe již zabývaly, využívají vyšších hladin kognitivního myšlení. Podpořily se tak úvahy autorek o profesním myšlení a jeho rozvoji v systematickém zavádění reflexe již v pregraduálním vzdělávání učitelek mateřských škol na pedagogických fakultách.


Klíčová slova:
cíle vzdělávání, profesní myšlení, dimenze myšlení, předškolní vzdělávání, přípravné vzdělávání, reflexe, sebereflexe, učitelka mateřské školy
Reference

Bloom, B. S. (Ed.). (1956). The taxonomy of educational objectives. The classifications of educational goals, handbook I. New York: David McKay Company.

Burkovičová, R. (2009). Formulace cíle a pedagogické činnosti učitelky MŠ. In Český pedagogický výzkum v mezinárodním kontextu. Sborník příspěvků 16. konference ČAPV. Hradec Králové: PdF UHK. [CD-ROM].

Burkovičová, R. (2012). Reflektivní pedagogická praxe jako prostředek vytváření kompetencí budoucího učitele MŠ. In Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnejedukácii (s. 48–53). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove.

Clark, C. M., & Peterson, P. L. (1986). Teachers’ thought processes. In M. C. Wittrock (Ed.), Handbook of research on teaching (s. 255–296). New York: MacMillan.

Dytrtová, R., & Krhutová, M. (2009). Učitel: příprava na profesi. Praha: Grada.

Eby, M. A. (2000). Understanding professional development. In A. Brechin, H. Brown, & M. A. Eby (Eds.), Critical practice in health and social care (s. 48–70). London: Sage.

Evropská komise. (2011). Kvalitní systém předškolního vzdělávání a péče: nejlepší start do života pro všechny naše děti. Dostupné z http://www.romachildren.com/wp-content/uploads/2011/08/childhoodcom_cs.pdf

Finlay, L. (2008). Reflecting on „Reflective practice“. Practise-based profesional learning centre. Dostupné z http://www.open.ac.uk/cetl-workspace/cetlcontent/documents/4bf2b48887459.pdf

Fook, J., & Askeland, G. (2006). The ‘critical’ in critical reϐlection. In S. White, J. Fook, & F. Gardner (Eds.), Critical reflection in health and welfare (s. 16–31). Maidenhead: Open University Press.

Freidson, E. (1970). Profession of medicine. A study of the sociology of applied knowledge. New York: Harper & Row.

Frouzová, K. (2014). Praha podpoří firemní školky, jsou levnější než „klasické“ mateřinky. Dostupné z http://praha.idnes.cz/praha-podpori-ϐiremnni-skolky-deg-/praha-zpravy.aspx?c=A140205_2030557_praha-zpravy_bur

Gibbs, G. (1988). Learning by doing: A guide to teaching and learning methods. Oxford: Further Education Unit.

Helus, Z. (2012). Profesní rozvoj učitelů: lépe anebo jinak? In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 9–18). Praha: PdF UK.

Horká, H., Syslová, Z., & Grůzová, L. (2014). Reflexe zkušeností studentů v přípravném vzdělávání učitelů mateřských škol. ACORát, 3(1), 3–9.

Hornáčková, V., & Syslová, Z. (2014, v tisku). Reflexe jako součást profesního rozvoje učitele mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer.

Hornáčková, V., Syslová, Z., Hercíková, E., & Holubářová, E. (2014). The level of reϐlective skills of nursery school teachers. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 112(7), 853–860.

Hupková, M., & Petlák, E. (2004). Sebareflexia a kompetencie v práci učiteľa. Bratislava: Iris.

Janík, T. (2005). Znalost jako klíčová kategorie učitelského vzdělávání. Brno: Paido.

Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., … & Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.

Kasáčová, B. (2003). Učiteľská profesia a jej dimenzie. In Biodromálne premeny učiteľa – učiteľv premenách času (s. 23–41). Prešov: FFPU.

Katz, L. G. (1987). The nature of professions: Where is early childhood education? In L. Katz (Ed.), Current topics on early childhood education (s. 1–17). New Jersey: Ablex.

Kelley, P., & Camilli, G. (2007). The impact of teacher education on outcomes in center-based early childhood education programs: A meta-analysis. Dostupné z http://nieer.org/resources/research/TeacherEd.pdf

King, P. M., & Kitchener, K. S. (1994). Developing reϔlective judgment. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.

Kolb, D. A. (1984). Experiential learning: Experience as the source of learning and development. New Jersey: Prentice Hall.

Korthagen, F., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: Didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Koťa, J. (2012). Diskurz o profesionalizaci učitelů v postmoderní době. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 293–298). Praha: PdF UK.

Krykorková, H., & Chvál, M. (2001). Rozvoj metakognice – cesta k hodnotnějšímu poznání. Pedagogika, 51(2), 185–196.

La Boskey, V. K. (1994). Development of reflective practice: A study of preservice teachers. New York: Columbia University.

Lazarová, B. (2010). Mentoring jako forma kolegiální podpory a strategie dobré školy. Pedagogika, 55(3–4), 254–264.

Nehyba, J., Lazarová, B., Kolb, D. A., Korthagen, F. A. J., Boud, D., Jarvis, P., … & Valenta, J. (2014). Reflexe v procesu učení. Desetkrát stejně a přece jinak… Brno: Masarykova univerzita.

Litjens, I., & M. Taguma. (2010). Literature overview for the 7th meeting of the OECD network on early childhood education and care. Paris: OECD.

Minaříková, E., & Janík, T. (2012). Profesní vidění učitelů: od hledání pojmu k možnostem jeho uchopení. Pedagogická orientace, 22(2), 181–204. https://doi.org/10.5817/PedOr2012-2-181

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) and National Association of Child Care Resource & Referral Agencies (NACCRRA). (2011). Early childhood education professional development: Training and technical assistance glossary. Dostupné z http://www.naeyc.org/GlossaryTraining_TA.pdf

Oberhuemer, P., Schreyer, I., & Neuman, M. J. (2010). Professionals in early childhood education and care systems. European profiles and perspectives. Opladen & Farminghton Hills: Barbara Budrich.

Opravilová, E. (2010). Učení předškolního dítěte. In Z. Syslová (Ed.), Školní vzdělávací programy a evaluace v mateřské škole. Praha: Verlag Dashöfer. [CD ROM]

Píšová, M. (2005). Klinický rok: Procesy profesního rozvoje studentů učitelství a jejich podpora. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi. Brno: Masarykova univerzita.

Píšová, M., Duschinská, K., Kargerová, J., Lampertová, A., Lukavská, E., Szimethová, D., & Tomková, A. (2011). Mentoring v učitelství. Praha: PedF UK.

Píšová, M., & Janík, T. (2011). On the nature of expert teacher knowledge. Orbis scholae, 5(2), 95–116. https://doi.org/10.14712/23363177.2018.103

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. (2006). Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wpcontentet/uploads/2009/12/RVP PV-2004.pdf

Řehulka, E. (1997). Sebereflexe náročných životních a profesionálních situací u učitelek ZŠ. Pedagogická orientace, 9(4), 7–11.

Saracho, O. N., & Spodek, B. (2007). Early childhood teachers’ preparation and the quality of program outcomes. Early Child Development and Care, 177(1), 77–91.

Shulman, L. B. (1987). Knowledge and teaching: Foundations of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j463w79r56455411

Schön, D. A. (1987). Educating the reϔlective practitioner: Toward a new design for teaching and learning in the professions. San Francisco: Jossey-Bass.

Slavík, J., & Janík, T. (2007). Fakty a fenomény v průniku didaktické teorie, výzkumu a praxe vzdělávání. Pedagogika, 57(3), 263–274.

Spilková, V. (2004). Současné proměny vzdělávání učitelů. Brno: Paido.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Albert.

Syslová, Z. (2013). Profesní kompetence učitele mateřské školy. Praha: Grada.

Syslová, Z., Borkovcová, I., & Průcha, J. (2014). Péče a vzdělávání v raném věku. Komparace české a zahraniční situace. Praha: Wolters Kluwer.

Šmelová, E. (2004). Práce s výukovými cíli při tvorbě třídního vzdělávacího programu v MŠ. In Profese učitele a současná společnost. Sborník příspěvků z 12. konference ČAPV. Ústí nad Labem: UJEP. [CD-ROM]

Štech, S. (1998). Dilemata a ambivalence učitelského povolání. In Učitelské povolání z pohledu sociálních věd (s. 42–59). Praha: PF UK.

Štech, S. (2007). Profesionalita učitele v neo-liberální době. Esej o paradoxní situaci učitelství. Pedagogika, 57(4), 326–337.

Švec, V. (2006). Od znalostí k pedagogické kondici: nový vhled do pedagogické přípravy studentů učitelství. Pedagogika, 56(1), 91–102.

Švec, V. (2012). Sdílení tacitních znalostí ve vzdělávání učitelů jako pohyb od teorie k praxi a zpět. In J. Kohnová (Ed.), Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání (s. 99–110). Praha: PdF UK.

Vašutová, J. (Ed.). (2004). Profese učitele v českém vzdělávacím kontextu. Brno: Paido.

Zeichner, K., & Liston, D. (1987). Teaching student teachers to reflect. Harvard Educational Review, 57(1), 1–22. https://doi.org/10.17763/haer.57.1.j18v7162275t1w3w

Zeichner, K. & Liston, D. (1996) Reflective Teaching: an introduction. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Metriky

0


2821

Views

1549

PDF views