Československo a rodné město jako domov? Čeští Židé a jejich prožitek domova po šoa

Blanka Soukupová

Abstrakt

Cílem této studie je analýza pojetí domova u českých Židů (ve významu Židů žijících v českých zemích), v moderní době ideologickopoliticky strukturované menšiny asimilantů (česko- a německožidovských) a národních Židů – sionistů, přeživších šoa, jejichž biografická svědectví se dočkala uveřejnění. Tato data jsou zpracována metodou obsahové kvalitativní analýzy a metodou komparace. Jejich interpretace je uvedena představením jediného celostního etnologického výkladu časově proměnlivého pojetí domova.

Klíčová slova

Židé; domov; vlast; biografie; migrace; Československo

Plný Text:

Mobi ePub

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

BAUSINGER, Hermann. Heimat in einer offenen Gesellschaft. Begriffsgeschichte als Problemsgeschichte. In CREMER, Will, KLEIN, Ansgar (eds.). Heimat. Analysen, Themen, Perspektive. Schriftenreihe, Bd. 294/I. Bundeszentrale für politische Bildung: Bonn, 1990, s. 76-90. ISBN 3-89331-088-6.

BROD, Petr. Židé v poválečném Československu. In HOENSCH, Jörg K., BIMAN, Stanislav, LIPTÁK, Ľubomír. Emancipácia Židov – antisemitizmus – prenasledovanie v Nemecku, Rakúsku-Uhorsku, v českých zemiach a na Slovensku. Veda, Vydavateľstvo SAV: Bratislava, 1999, s. 177-189. ISBN 80-224-0600-7.

CZALÓ, Csaba. Domov a jiná místa/ne - místa. Formování kulturních identit. Sociální studia, 2006, roč. 3, č. 1. ISSN 1214-813X.

HANKOVÁ, Monika. Politická a světonázorová orientace českých židů po skončení II. světové války (1945-1953). In VANĚK, Miroslav, HOUDA, Přemysl, MŰCKE, Pavel (eds.). Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci 2002-2011. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Praha, 2011, s. 154-165. ISBN 978-80-87398-12-8.

HLAVAČKA, Milan. Co je to modernizace? In KLADIWA, Pavel, ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostrava, 2009, s. 13-19. ISBN 978-80-7368-688-8.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence. Touha a skutečnost. Mladá fronta: Praha, 1999. ISBN 80-204-0809-6.

KREJČOVÁ, Helena. Čechy na úsvitu nové doby. Český antisemitismus 1945-1948. In Antisemitismus v posttotalitní Evropě. Nakladatelství F. Kafky: Praha, 1993. ISBN 80-901456-0-4.

LOEWENSTEIN, Bedřich W. ANIMAL SYMBOLICUM? Historicko-antropologické úvahy. In My a ti druzí. Dějiny, psychologie, antropologie. DOPLNĚK: Brno, 1997, s. 99-132. ISBN 80-85765-64-0.

LUTHER, Daniel. Koncepty domova a vzťahy slovenských migrantov a emigrantov k domovine (postoje sprostredkované internetom). In LUTHER, Daniel (ed.). E/Migrácie a Slovensko. Zing Print: Bratislava, 2006, s. 95-113. ISBN 80-88997-32-1.

MAKAROVA, Elena, MAKAROV, Sergei, KUPERMAN, Victor. Univerzita přežití. Osvětová a kulturní činnost v terezínském ghettu 1941-1945. G plus G: Praha, 2002. ISBN 80-86103-54-4.

NOSKOVÁ, Jana, Biografická metoda a její využití v etnologii. Národopisný věstník, XX (62). Česká národopisná společnost: Praha, 2003, s. 144-150. ISSN 0323-2492.

PARGAČ, Jan, TOMANDL, Miloš. Žitý prostor a jeho subjektivizace u nositelů lokálního a regionálního vědomí. In ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE, PHILOSOPHICA ET HISTORICA, STUDIA ETHNOGRAPHICA X. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum: Praha, 1997, s. 57-70. ISBN 80-246-0054-4, ISSN 0567-8293.

PĚKNÝ, Tomáš. Historie Židů v Čechách a na Moravě. SEFER, Praha: 2001. ISBN 80-85924-33-1.

PEŠKOVÁ, Jaroslava. Role vědomí v dějinách a jiné eseje. Nakladatelství Lidové noviny: Praha, 1998. ISBN 80-7106-217-0.

RATAJ, Jan. O autoritativní stát. Ideologické proměny české politiky v druhé republice 1938-1939. KAROLINUM: Praha, 1997. ISBN 80-7184-516-7.

SACHAR, Howard M. Dějiny Státu Izrael. REGIA: Praha, 1998. ISBN 80-902484-4-6.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Asanace a Velká Praha - symboly modernizace Prahy v posledním desetiletí 19. a v prvním desetiletí 20. století. In KLADIWA, Pavel, ZÁŘICKÝ, Aleš (eds.). Město a městská společnost v procesu modernizace 1740-1918. Ostravská univerzita v Ostravě: Ostrava, 2009a, s. 275-292. ISBN 978-80-7368-688-8.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Česká společnost před sto lety. Identita, stereotyp, mýtus. SOFIS: Praha, 2000. ISBN 80-902785-3-1.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Češi židé mezi Mnichovem a 15. březnem 1939. In POJAR, Miloš, SOUKUPOVÁ, Blanka, ZAHRADNÍKOVÁ, Marie (eds.). Židovská menšina za druhé republiky. Židovské muzeum v Praze: Praha, 2007, s. 84-98. ISBN 978-80-86889-52-8.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Češi-židé: židovství, češství a českoslovenství po vzniku Československé republiky. K identitě a mentalitě asimilující se menšiny. In MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří (eds.). Studie k sociálním dějinám, 9. Slezské zemské muzeum v Opavě: Opava, 2002, s. 179-198. ISBN 80-86224-26-0.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Juden und tschechische Deutsche in den böhmischen Ländern in der „posteuropäischen“ Zeit. In PILVOUSEK, Josef, PREU3, Elisabeth (eds.). Aufnahme - Integration - Beheimatung. Flüchtlinge, Vertriebene und ‚Ankunftsgesellschaft‘. Studien zur Kirchlichen Zeitgeschichte. Band 3. LIT Verlag Dr. W. Hopf, Berlin, 2009b, s. 43-59. ISBN 978-3-643-10264-5.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Praha v židovské krajině vzpomínání po šoa (K významům pamětních míst a míst v paměti). Léta 1945 až 1989. In SOUKUPOVÁ, Blanka (ed.). Neklidná krajina vzpomínání. Konkurenční společenství paměti ve městě. Urbánní studie, sv. 1. Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy: Praha, 2010, s. 9-56. ISBN 978-80-88997-47-4.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Velké a malé českožidovské příběhy z doby intenzivní naděje. ZING PRINT: Bratislava, 2005. ISBN 80-88997-24-0.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Vlast a domov u autochtonních národnostních menšin v českých zemích (Na příkladu strukturované židovské, německé a romské menšiny). In BITTNEROVÁ, Dana, HEŘMANSKÝ, Martin. Kultura českého prostoru, prostor české kultury. ERMAT: Praha, 2008a, s. 73-82. ISBN 978-80-87178-03-4.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Židé a židovská reprezentace v českých zemích v letech 1945-1948 (mezi režimem, židovstvím a judaismem). In SOUKUPOVÁ, Blanka, SALNER, Peter, LUDVÍKOVÁ, Miroslava (eds.). Židovská menšina v Československu po druhé světové válce. Od osvobození k nové totalitě. Židovské muzeum v Praze: Praha, 2009c, s. 55-80. ISBN 978-80-86889-90-0.

SOUKUPOVÁ, Blanka. Životní světy českých Židů po šoa - kompenzace ztracených jistot. Několik poznámek k životním strategiím ŽNO a židovské menšiny v bezprostředně poválečném období. In MACHAČOVÁ, Helena. První pražský seminář. Dopady holocaustu na českou a slovenskou společnost ve druhé polovině 20. století. Varius Praha s. r. o., Spolek akademiků - Židů o. s.: Praha, 2008b, s. 47-64. ISBN 80-902850-8-2.

URBAN, Otto. Česká společnost 1848-1982. Svoboda: Praha, 1982. ISBN nemá.

VOŠAHLÍKOVÁ, Pavla. Místo biografie v sociálních dějinách. In MACHAČOVÁ, Jana, MATĚJČEK, Jiří (eds.). Studie k sociálním dějinám, 8. Slezské zemské muzeum: Opava, 2001, s. 53-57. ISBN 80-86224-25-2.

Citované a použité prameny

Memoáry, rozhovory, deníky, romány

AUŘEDNÍČKOVÁ, Anna. Tři léta v Terezíně. Alois Hynek: Praha, 1945. ISBN nemá.

BATSCHA, Zwi. Ve stopách naděje. Vzpomínky olomouckého rodáka v Izraeli. VOTOBIA: Olomouc, 2002. ISBN 80-7198-541-4.

BONDYOVÁ, Ruth. Víc štěstí než rozumu. Argo: Praha, 2005 (dotisk vydání z roku 2003). ISBN 80-7203-547-9.

BOŘKOVCOVÁ, Hana. Píšu a sešit mi leží na kolenou. Deníky 1940 - 1946. Plus: Praha, 2011. ISBN 978-80-259-0055-0.

BROD, Toman. Ještě že člověk neví, co ho čeká. Života běh mezi roky 1929-1989. Edice Paměť. Academia: Praha, 2007. ISBN 978-80-200-1498-6.

DVOŘÁK, Ivan. Report. Příběh české židovské rodiny po druhé světové válce. Samuel, Biblická práce pro děti: Praha, 2005. ISBN 80-86849-18-X.

ELIAS, Ruth. Naděje mi pomohla přežít. Sfinga: Ostrava, 1994. ISBN 80-85491-65-6.

EMINGEROVÁ, Dana. Dva životy. Rozhovory s Viktorem Fischlem. G plus G: Praha, 2002. ISBN 80-86103-53-6.

ERBENOVÁ, Eva. Sen. G plus G: Praha, 2001. ISBN 80-86138-13-5.

FANTLOVÁ, Zdenka. Klid je síla, řek´ tatínek. PRIMUS: Praha, 1996. ISBN 80-85625-71-7.

FEDER, Richard. Židovská tragedie. Dějství poslední. Lusk. Literární a umělecké sbírky města Kolína: Kolín, 1947. ISBN nemá.

FISCHEROVÁ, Ela. Dopis přítelkyni. In Svět bez lidských dimenzí. Čtyři ženy vzpomínají. Státní židovské muzeum: Praha, 1991. ISBN 80-900750-7-X.

FRÝD, Norbert. Krabice živých. Československý spisovatel, SNKLHU, Ústřední vědecko-metodický kabinet knihovnictví Národní knihovny, 1956. ISBN nemá.

GISSINGOVÁ, Věra. Perličky dětství. Odeon: Praha, 1992. ISBN 80-207-0389-6.

GLAZAR, Richard. Treblinka, slovo jak z dětské říkanky. TORST: Praha, 1996. ISBN 80-85639-31-9.

GREENFIELDOVÁ, Hana. Z Kolína do Jeruzaléma. Střípky vzpomínek. Gefen Publishing House Ltd.: Jerusalem, 1992. ISBN 965-229-082-3.

HERMANN, Adolf. Mých prvních pět životů. Triáda, G plus G: Praha, 2000. ISBN 80-86138-13-5, 80-86103-40-4.

HERRMANN, Heinz J. Můj boj proti konečnému řešení. Z Opavy a Prostějova přes Terezín, Osvětim-Birkenau a Dachau do Izraele. Společnost pro odbornou literaturu Barrister & Principal: Brno, 2008. ISBN 978-80-87029-34-3.

IGGERS, Wilma und Georg. Zwei Seiten der Geschichte. Lebensbericht aus unruhigen Zeiten. Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen, 2002. ISBN 3-525-36265-X.

KANTOR, Alfred. Svědectví. Terezín - Osvětim - Schwarzheide prosinec 1941- květen 1945. TeMi CZ, s.r.o.: Velké Bílovice, 2007. ISBN 978-80-903873-2-4.

KAUFMANNOVÁ, Heda. Léta 1938/1945. Válečné vzpomínky. Svědectví o době a lidech, sv. 6. K vydání připravil Antonín Slavíček. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR: Praha, 1999. ISBN 80-85270-85-4.

KLÁNSKÝ, Josef. Přežil jsem Hitlera. Edice SVÍCEN. Magnet-Press: Praha, 1992. ISBN nemá.

KOSTA, Jiří. Život mezi úzkostí a nadějí. Paseka: Praha, Litomyšl, 2002. ISBN 80-7185-514-6.

KRAUS, Ota B. Země bez Boha. Nakladatelství Václava Petra: Praha, 1948. ISBN nemá.

KRAUS, Oto, SCHÖN, Erich. My mrtví žalujeme. Průlom. Vsetín, 1947. ISBN nemá.

KRAUS, Oto, SCHÖN, Erich. Továrna na smrt. Čin: Praha, 1946. ISBN nemá.

LEWISOVÁ, Helena. Přišel čas promluvit. Barrister & Principal: Brno, 1999. ISBN 80-85947-43-9.

LIEHM, Antonín J. Generace. Československý spisovatel: Praha, 1990. ISBN 80-202-0254-4.

LOTAR, Petr. … domov můj. Primus: Praha, 1993. ISBN 80-85625-15-6.

MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda. Na vlastní kůži. ACADEMIA: Praha, 1992. ISBN 80-200-1134-X.

MANNHEIMER, Max. Vzpomínky. Terezín, Osvětim, Varšava, Dachau. Obrys/Kontur - PmD: München, 1986. ISBN nemá.

MEROVÁ, Evelina. Opožděné vzpomínky. Životopis, který se nevešel na jednu stranu. Společnost pro odbornou literaturu Barrister & Principal: Brno, 2009. ISBN 978-80-87029-52-7.

MLYNÁŘ, Vladimír. Kosta. Rozhovor přes dvě generace. Respekt Publishing s. r. o.: Praha, 2008. ISBN 978-80-903766-6-3.

PICK, Miloš. Naděje se vzdát neumím. Doplněk: Brno, 2010. ISBN 978-80-7239-248-3.

PICK, Miloš. Přes Acherón zpátky to šlo hůř (Opožděná zpověď vnoučatům). Augusta: Litomyšl, 1997. ISBN 80-86048-02-0.

POSSELTOVÁ-LEDEREROVÁ, Hana. Máma a já. (Terezínský deník). G plus G: Praha, 1997. ISBN 80-86103-00-5.

REDLICH, Egon. Zítra jedeme, synu, pojedeme transportem. Deník Egona Redlicha z Terezína 1. 1. 1942 - 22. 10. 1944. K vydání připravil… Miroslav Kryl. Doplněk ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR: Brno, 1995. ISBN 1081-052-1995.

REISER, Arnošt. Útěk. Academia: Praha, 2003. ISBN 80-200-1060-2.

RODEN, Rudolf. Paměť naruby. Academia: Praha, 2003. ISBN 80-200-1102-1.

RODENOVÁ, Eva. Bylo mi patnáct. Deník z let 1939-1940. PROSTOR: Praha, 2010. ISBN 978-80-7260-222-3.

RODENOVI, Eva a Rudolf. Životy ve vypůjčeném čase. Nakladatelství Academia: Praha, 2009. ISBN 978-80-200-1511-2.

SEMECKÁ, Irma. Terezínské korso. Ant. Vlasák: Praha, 1946. ISBN nemá.

SCHEUEROVÁ, Líza. O smrti, která se nedostavila. Edice Paměti, sv. 2. SEFER: Praha, 1994. IBN 80-85924-00-5.

SOUČKOVÁ, Sylva. Psáno osudem a politikou. Academia: Praha, 2002. ISBN 80-200-0945-0.

STRÁNSKÁ, Hana. Co už se nikdy nedovím. Votobia: Olomouc, 1998. ISBN 80-7198-350-0.

STRÁNSKÝ, Oldřich. Není spravedlnosti na zemi. Uspořádal Teodor MARJANOVIČ. 2002. ISBN 80-86057-20-8.

TIGRID, Pavel. Marx na Hradčanech. K vydání připravil a rozhovor vedl Bohumil Pečinka. Barrister & Principal: Brno, 2001. ISBN 80-85947-76-5.

UTITZ, Emil. Psychologie života v terezínském koncentračním táboře. Dělnické nakladatelství: Praha, 1947. ISBN nemá.

VOKOLEK, Václav. Krajiny vzpomínek. Triáda: Praha, 2000. ISBN 80-86138-25-9.

WEISLITZOVÁ-LUSTIGOVÁ, Věra. Pes z Klagenfurtu. Adonai: Praha, 2001. ISBN 80-86500-28-4.

WEISSOVÁ, Helga. Deník 1938-1945. Příběh dívky, která přežila holocaust. JOTA: Brno, 2012. ISBN 978-80-7217-965-7.

https://doi.org/10.5817/SOC2014-4-71


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Home as a Conceptual Frame, a Topic and a Research Field: Review Article on Recent and Current Developments in the Study of Home
Petr Gibas
Czech Sociological Review  ročník: 53,  číslo: 2,  první strana: 241,  rok: 2017  
https://doi.org/10.13060/00380288.2017.53.2.315