Význam faktorů trhu práce pro návrat žen na trh práce po rodičovské dovolené

Blanka Plasová

Abstrakt

V této stati se věnuji okamžiku návratu žen z rodičovské dovolené, respektive okolnostem, které ovlivňují rozhodování o formě a načasování tohoto návratu. Cílem je objasnit, zda a jak vstupují vybrané faktory trhu práce, konkrétně význam zaměstnání, charakteristiky pracovních míst a chování zaměstnavatelů, do mechanismů rozhodování žen o návratu z rodičovské dovolené zpět na trh práce. Předpokládám, že ženy vnímají tyto faktory odlišně v závislosti na úrovni dosaženého vzdělání, což může mít vliv na konečnou podobu jejich strategií v oblasti harmonizace práce a rodiny. Analyzovaná data byla sebrána za účelem prozkoumání celého procesu rozhodování, což mi umožňilo sledovat i případné vazby zmíněných faktorů trhu práce s dalšími relevantními faktory, tedy genderově specifickými preferencemi, hodnotami a aspiracemi týkající se dělby placené a neplacené práce, s kulturními a sociálními normami, finanční situací domácností, celkovými podmínkami na trhu práce, nastavením a dostupností formálních i neformálních opatření směřujících k harmonizaci práce a rodiny, respektive institucionálním kontextem. Za tímto účelem bylo provedeno celkem 21 rozhovorů se ženami s různým stupněm vzdělání, které byly v dané době krátce před, v průběhu či po návratu z rodičovské dovolené na trh práce. Mezi další kritéria výběru patřilo soužití s partnerem, manželem ve společné domácnosti a zkušenost na trhu práce před rodičovskou dovolenou. Pro získání komunikačních partnerek byla použita technika sněhové koule.

Klíčová slova

chování zaměstnavatelů; hodnota zaměstnání; charakteristiky pracovních míst; rodičovská dovolená; návrat na trh práce

Plný Text: