Mezi solidaritou a konfliktem: Zkušenost pečujících dcer a synů

Marie Přidalová

Abstrakt

Text je pokusem o deskripci zkušenosti lidí pečujících o své stárnoucí rodiče. Na základě kvalitativní studie vycházející z 29 hloubkových rozhovorů s dospělými pečujícími dětmi autorka sleduje komplexnost, mnohovrstevnatost a rozporuplnost jejich prožívání této životní etapy. Ambivalence a dualita života pečujících je konkrétně dokumentována na vnímání motivů k péči, na dopadu pečovatelské zkušenosti na život pečujícího a při ukončení péče. Prostřednictvím analýzy vlastních dat vyslovuje autorka podporu relativně novému teoretickému konceptu intergenerační ambivalence, který považuje konflikt i solidaritu za simultánní a nikoliv vylučující se projevy příbuzenských vztahů. Výzvou pro budoucí výzkumy na toto téma zůstává otázka, zda je ambivalence univerzálním rysem vztahu rodič-dítě, anebo zda je podmíněna specifickým sociálně-historickým kontextem, který kontradikci mezi fungováním v privátním rodinném životě a ve veřejném životě mimo rodinu prohlubuje nebo naopak tlumí.

Klíčová slova

pečovatelství; intergenerační ambivalence; vztah rodič–dítě

Plný Text: