Vytvoření etnokulturních minoritních identit a jejich sociální inkluze

Eleonóra Hamar, Csaba Szaló

Abstrakt

Článek se soustřeďuje na praktický význam etnicity jako konstitutivního prvku etnokulturních identit. Na podkladu sociologie Pierra Bourdieu tvrdíme, že je zásadní reflektovat způsob, jakým praktický význam etnicity přispívá k sociální realitě etnokulturních identit, jak praktické vědění sociálních aktérů o etnicitě přispívá k jejich etnokulturní identitě. Přestože se zdá, že procesy formování etnokulturní identity bývají obvykle spjaty primárně s menšinami, ukazujeme, že k tomu, abychom mohli analyzovat formování etnokulturních identit menšin, je vždy nezbytné hovořit také o formování dominantních etnokulturních identit. Komplexní vztahy mezi různými etnokulturními identitami konstituují "pole etnicity". Coby nástroj sociální orientace na tomto poli není vnímání etnicity pouze vnímáním etnokulturní difierence, ale je také vnímáním etnokulturní distinkce. Politické strategie sociální inkluze skrze integraci menšinových etnokulturních identit nevyhnutělně modifikuje celou strukturu pole etnicity. Až donedávna dominující vnímání etnicity v české společnosti, které pohlíželo na menšiny jako na etnokulturní kolektivity a chápalo kulturní diverzitu české společnosti ve formě etnokulturní diverzity, vede k etnokulturnímu vymezení české národní identity. Pojímáním české národní identity jako dominantní etnokulturní identity jsou všechny ostatní etnokulturní identity, coby nezamýšlený důsledek této formy sociální inkluze, vylučovány z pomyslného etnokulturního společenství českého národa. Otázkou je, zdali dominantní instituce a diskurzy budou upřednostňovat toto vnímání etnicity oproti jiným sociálním identitám.

Klíčová slova

Bourdieu; občanství; etnicita; národní identita; sociální inkluze

Plný Text: