Paradox vymístění: příspěvek k post-totalitní reflexi vztahů se sudetskými Němci a polsko-židovských vztahů

Marcel Tomášek

Abstrakt

Účelem textu je představit společenskou reflexi česko-sudetoněmeckých vztahů a polsko-židovských vztahů a genezi této reflexe, a to jak z hlediska její manifestace v širším veřejném povědomí (mediální obraz), tak i v úžeji akademicky vymezeném chápání, a průběh této reflexe nahlédnout sociologicky. Konceptem, který se analyticky nabízí pro tento účel, je kolektivní trauma, umožňující osvětlit specifickou dynamiku této reflexe v obou sledovaných případech. Vztahům česko-sudetoněmeckým je vzhledem k jejich vyhrocenosti a dlouhodobému přetrvávání v centru aktuálního politického dění věnováno více prostoru. Slouží zde za příklad převládající neschopnosti otevřené reflexe vztahů s vymístěnou menšinou a neschopnosti vypořádání se s kolektivním traumatem způsobeného násilí. Příklad polsko-židovských vztahů v tomto kontextu slouží jako ilustrace důsledků „odkrývající“ reflexe a procesu akceptace návratu vymístěné menšiny, i když mnohdy již jen v symbolickém rozměru.

Klíčová slova

komunismus; kolektivní trauma; vztahy Čechů a sudetských Němců; vymístění; polsko-židovské vztahy

Plný Text: