Akceptace právní osobnosti v případě umělé inteligence

Roč.9,č.17(2018)

Abstrakt

Umělá inteligence je fenoménem prosazujícím se postupně čím dál více v právních vztazích. Ve většinovém chápání je umělá inteligence softwarem s nejrůznějšími schopnostmi, tedy objektem právního vztahu. Sílí však debaty nad tím, zda by umělá inteligence nemohla být subjektem právního vztahu. Poukazuje se na to, že umělá inteligence je schopna autonomně tvořit, učit se, řídit vozidla, ale je též je schopna získat trvalé bydliště, státní občanství, a dokonce sama sebe reprodukovat. Nicméně k tomu, aby umělá inteligence mohla být subjektem právního vztahu, je třeba jí přiznat právní osobnost jako základní právní status. Jen tak může být obdobně jako právnická osoba coby autonomní výtvor práva pasivním nositelem práv a může se s ní operovat v dalších fázích zkoumání při přiznávání autorství či trestní odpovědnosti.

Příspěvek si proto klade za cíl analyzovat podmínky přiznání právní osobnosti umělé inteligenci včetně důsledků z toho plynoucích. V úvodu příspěvku autor vymezí dosavadní vývoj na poli tvůrčí umělé inteligence s důrazem na kritickou revizi jejího místa na poli subjektu právního vztahu. Ve druhé části se autor zaměří na analytický rozbor samotného institutu právní osobnosti, jejího historického opodstatnění, podob, včetně nutných aplikačních kritérií pro její přiznání fyzickým a právnickým osobám. Třetí část příspěvku bude věnována relevantní a stěžejní tuzemské a zahraniční judikatuře na téma právní osobnosti, na což naváže část čtvrtá v podobě úvahy nad použitím případných alternativních modelů v případě umělé inteligence, jako je elektronická osoba, svěřenský fond apod. V závěru bude prostor věnován následkům plynoucím z přiznání právní osobnosti umělé inteligenci se zaměřením na aplikovatelnost předchozích závěrů.

Klíčová slova:
Autorství; Osoba; Právní osobnost; Právní subjektivita; Právní způsobilost; Subjekt; Umělá inteligence

Stránky:
s. 19–49
Biografie autora

Jan Zibner

Ústav práva a technologií

Ústav práva a technologií
Reference

Monografie

BERAN, Karel. Pojem osoby v právu: Osoba, morální osoba, právnická osoba. Praha: Leges, 2012, 224 s. ISBN 978-80-87576-06-9.

BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006, 191 s. ISBN 80-7201-598-2.

BREHM, Wolfgang. Allgemeiner Teil des BGB. 2. upravené vydání. Stuttgart etc: Boorberg, 1994, 380 s. ISBN 978-3415030671.

ELIÁŠ, Karel. Nový občanský zákoník s aktualizovanou zprávou a rejstříkem. Ostrava: Sagit, 2012, 1119 s. ISBN 978-80-7208-922-2.

FRINTA, Ondřej. Právnické osoby. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008, 176 s. ISBN 978-80-87146-07-1.

GERLOCH, Aleš. Teorie práva. 7. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 335 s. ISBN 978-80-7380-652-1.

GREENAWALT, Kent. Legal Interpretation: Perspectives from Other Disciplines and Private Texts. Oxford: Oxford University Press, 2010, 368 s. ISBN 9780199756131.

HARVÁNEK, Jaromír et al. Právní teorie. Plzeň: Aleš Čeněk, 2013. 439 s. ISBN 978-80-7380-458-9.

KNAPP, Viktor. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 1995, 247 s. ISBN 80-7179-028-1.

LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1-654). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2014, 2400 s. ISBN 978-80-7400-529-9.

PELC, Vladimír. Zákon o daních z příjmů. Komentář. 2. vydání. Praha: C.H. Beck, 2015, 1403 s. ISBN 978-80-7400-517-6.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition). 2009. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. 1152 s. ISBN 978-0136042594.

SIMONART, Valérie. La personnalité morale en droit privé comparé. 1995, Bruylant (Emile), 670 s. ISBN 2-8027-0680-2.

SPÁČIL, Jiří a kol. Občanský zákoník III. Věcná práva (§ 976-1474). Komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2013, 1276 s. ISBN 978-80-7400-499-5.

SVEJKOVSKÝ, Jaroslav; MAREK, Radan a kol. Správa cizího majetku v novém občanském zákoníku. Komentář. 1. vydání. Praha, C.H. Beck, 2015, 544 s. ISBN 978-80-7400-548-0.

ŠTĚDROŇ, Bohumír. Ochrana a licencování počítačového programu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 220 s. ISBN 978-80-7357-555-7.

TELEC, Ivo; TŮMA, Pavel. Autorský zákon: komentář. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007, 989 s. ISBN 978-80-7179-608-4.

WEYR, František. Teorie práva. Reprint původního vydání z roku 1936. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 420 s. ISBN 978-80-7552-000-5.

ZITELMANN, Ernst. Begriff und Wesen der sogenannten juristischen Person. Reprint původního vydání z roku 1873. Leipzig: Duncker & Humblot, 2013, 132 s. ISBN 3428166221.

Články, příspěvky ve sbornících

BERAN, Karel. Kdy a proč byla nahrazena „osoba“ prvním subjektem? Časopis pro právní vědu a praxi. 2011, roč. 19, č. 2, s. 108-117. ISSN 1210-9126.

BERAN, Karel. Význam pojmu „morální osoby“ v první polovině 19. století (pokus o systematickou historickou interpretaci „morální osoby“ ve Všeobecném občanském zákoníku). In: DVOŘÁK, Jan; MALÝ, Karel a kol. 200 let Všeobecného občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer, 2011, 688 s. ISBN 978-80-7357-753-7.

BODEN, Margaret A. Creativity and Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. 1998, roč. 103, č. 1-2, s. 347-356. ISSN 0004-3702.

HULEŠ, Jan. Quo vadis regulace účetnictví? Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 17, s. 601-604. ISSN 1210-6410.

HUMPHREYS, Lloyd G. The Construct of General Intelligence. Intelligence. 1979, roč. 3, č. 2, s. 105-120. ISSN 0160-2896. https://doi.org/10.1016/0160-2896(79)90009-6

HURDÍK, Jan. Pojem osoba a geneze jeho obsahu jako základ konstrukce osob v právním smyslu. Časopis pro právní vědu a praxis. 2000, č. 3, s. 306-313.

KOMÁREK, Jan; BOBEK, Michal. Koho vážou rozhodnutí ESD o předběžných otázkách? – 1. část. Právní rozhledy. 2004, roč. 12, č. 19, s. 697-706. ISSN 1210-6410.

KRAUSOVÁ, Alžběta. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní rozhledy. 2017, roč. 25, č. 20, s. 700-704. ISSN 1210-6410.

LUBER, Samantha. Cognitive Science Artificial Intelligence: Simulating the Human Mind to Achieve Goals. In: 3rd International Conference on Computer Research and Development. 2011, Shanghai, s. 207-210.

MYŠKA, Matěj; ŠAVELKA, Jaromír. Comparative Analysis. In: DONÁT, Josef; MAISNER, Martin; POLČÁK, Radim (eds.). Software Protection: A Comparative Perspective. München: Medien und Recht Verlag, 2011, 266 s. ISBN 978-3-939438-15-1.

TOTH, Gábor Attila. The Authority of Judgements of the European Court of Justice: Binding Force and Legal Effects. Yearbook of European Law. 1984, roč. 4, č. 1, s. 1-77. ISSN 0263-3264. https://doi.org/10.1093/yel/4.1.1

URBÁNIKOVÁ, Marína; SMEKAL, Hubert. Právní věda a právní psaní? Postačí vždy jako výzkumná metoda „číst, přemýšlet a psát“? Jurisprudence. 2017, roč. 26, č. 4, s. 37-41. ISSN 1802-3843.

Elektronické zdroje

BEHERA, Bibek. Chappie – A Semi-automatic Intelligent Chatbot [online]. In: cse.iitb.ac.in. Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, 2016. Dostupné z: https://www.cse.iitb.ac.in/~bibek/WriteUP_2016.pdf

GUADAMUZ, Andres. Artificial Intelligence and Copyright [online]. In: WIPO Magazine. WIPO, 2017. Dostupné z: http://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.
html

HARDING, Rosie. What Is Legal Capacity? [online]. In: Everyday Decisions. British Academy, 2017 [cit. 16. 3. 2018]. Dostupné z: http://www.legalcapacity.org.uk/everyday-decisions/what-is-legal-capacity/

MALMI, Eric; TAKALA, Pyry; TOIVONEN, Hannu; RAIKO, Tapani; GIONIS Aristides. DopeLearning: A Computational Approach to Rap Lyrics Generation [online]. In: SIGKDD. The Association for Computing Machinery, 2016. Dostupné z: http://www.kdd.org/kdd2016/
papers/files/adf0399-malmiA.pdf

MLADĚJOVSKÁ, Martina. Závaznost rozhodnutí Soudního dvora EU [online]. Brno, 2017. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 75 s. Dostupné z: https://is.
muni.cz/th/378325/pravf_m/ZAVAZNOST_ROZHODNUTI_SOUDNIHO_DVORA_EU.pdf

SCULLEN, John. Jukedeck: The Simple Way to Create a Soundtrack You Can Be Proud of [online]. In: JohnScullen.com. John Scullen, 2016. Dostupné z: https://johnscullen.com/
jukedeck-review/

WELLER, Chris. A Robot that Once Said It Would 'Destroy Humans' Just Became the First Robot Citizen. In: Business Insider [online]. Business Insider Inc., 2017. Dostupné z: http://www.businessinsider.com/sophia-robot-citizenship-in-saudi-arabia-the-first-of-its-kind
-2017-10

ZIBNER, Jan. Jedinečnost jako pojmový znak autorského díla [online]. Brno, 2017. Diplomová práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 126 s. Dostupné z: https://is.
muni.cz/auth/th/lk63n/Jedinecnost_jako_pojmovy_znak_autorskeho_dila.pdf

Evropský soud pro lidská práva

Rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva 14. ledna 2014. Spolek obětí rumunských soudců a ostatní (Association of Victims of Romanian Judges and Others) proti Rumunsku. Věc č. 47732/06. [online]. In: HUDOC. Dostupné z: https://hudoc.echr.coe.int/

Národní soudy

Nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 560/15.

Nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp zn. I.ÚS 563/11.

Nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV.ÚS 412/04.

Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1549/2000 (publikováno v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 2001, č. 8 jako C 643).

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 2. 11 2006, č. j. 5 A 35/2002-73(publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. 2007, č. 2 jako 1060/2007 Sb. NSS).

Stanovisko Nejvyššího soudu ze dne 22. 1. 1997, sp. zn. Plsn 2/96 (publikováno ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek. 1997, č. 4 jako R 11/1997 civ.).

Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 3. 2002, sp. zn. 30 Cdo 1093/2011 (publikováno v Souboru civilních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu. 2002, č. 8 jako C 1111).

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 11. 1996, sp. zn. 6 S 170/94.

Soudní dvůr Evropské unie

Stanovisko generálního advokáta Melchiora Watheleta přednesené dne 8. května 2014. Skandia America Corp. (USA), filial Sverige proti Skattever. Věc C-7/13 [online]. In: Curia. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=151976&page
Index=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=64406

Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 16. července 2015. Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG proti Finanzamt Nordenham (C‑108/14), Finanzamt Hamburg-Mitte proti Marenave Schiffahrts AG (C‑109/14). Spojené věci C‑108/14 a C‑109/14 [online]. In: Curia. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=165920&pageIndex=0&doclang=CS&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=64816

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 14. září 2017. Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements proti Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs. Věc C‑646/15 [online]. In: Curia. Dostupné z: http://curia.europa.eu/juris/
document/document.jsf?text=&docid=194425&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=65035

Stanovisko generální advokátky Juliane Kokott přednesené dne 21. prosince 2016. Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements proti Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs. Věc C-646/15 [online]. In: Curia. Dostupné z: http://curia.
europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186514&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=65213

Právní předpisy a jiné dokumenty

Císařský patent č. JGS Nr. 946/1811, Všeobecný zákoník občanský (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Österreichischen Monarchie).

Důvodová zpráva k zákonu č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k umělé inteligenci – dopady umělé inteligence na jednotný trh (digitální), výrobu, spotřebu, zaměstnanost a společnost (stanovisko z vlastní iniciativy) (2017/C 288/01) [online]. In: EUR-Lex. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IE5369&from=CS

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)) [online]. In: europarl.
europa.eu
. Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//CS

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů.

Metriky

0


1295

Views

623

PDF views