Výkon práv duševného vlastníctva ako zneužitie dominantného postavenia na trhu – Rozsudok Huawei v ZTE

Katarína Kesselová

Abstrakt

Príspevok poskytuje stručný prehľad vplyvu súťažného práva na duševné vlastníctvo, predovšetkým na licencovanie predmetov priemyselného práva, ktoré sú súčasťou technického štandardu. Opísaný je postup tvorby štandardov a tzv. FRAND záväzky. Príspevok sa venuje okolnostiam, za ktorých držiteľ práva duševného vlastníctva nie je oprávnený uplatniť zdržovací nárok voči nelicencovanému používateľovi. Následne popisuje, ako sa princíp „osobitných okolností“ odlišne interpretoval v judikatúre ECJ (Magill, IMS Health), postupe Európskej Komisie (Microsoft, Samsung) a rozsudku SDEÚ vo veci Huawei v ZTE. V závere konštatujeme, že základné právo majiteľa patentu nevyhnutného pre normu (práva vylúčiť ostatných) môže byť obmedzené na základe článku 102 ZFEÚ v dôsledku legitímnych očakávaní vytvorených u tretích strán ochotných rokovať o licenčných podmienkach.

Bibliografická citace

KESSELOVÁ, Katarína. Výkon práv duševného vlastníctva ako zneužitie dominantného postavenia na trhu – Rozsudok Huawei v ZTE. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 16, s. 43-63. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/8166

Klíčová slova

patent nevyhnutný pre normu, zneužitie dominantného postavenia, predbežné opatrenie, stanovenie štandardov, licenčné poplatky, hospodárska súťaž

Plný Text:

https://doi.org/10.5817/RPT2017-2-3


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Veřejné zakázky v oblasti ICT a problém závislosti zadavatele na dodavateli
Jan Svoboda
Revue pro právo a technologie  ročník: 10,  číslo: 19,  první strana: 135,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/RPT2019-1-5Copyright (c) 2017 Katarína Kesselová

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.