Kyberútok ako vnútorná informácia alebo kedy s pravdou von

Tomáš Abelovský

Abstrakt

Úvaha sa snaží zodpovedať na otázku, kedy a či vôbec má tuzemský emitent finančného nástroja uverejniť informáciu o kyberútoku na jeho informačný systém? Sú analyzované otázky notifikačnej povinnosti o vnútornej informácii. Úvaha smeruje k záveru, že emitent má povinnosť bezodkladne informovať o prebiehajúcom alebo dokonanom kyberútoku relevantnú verejnosť ak sú splnené niektoré podmienky kladené na kvalitu vnútornej informácie.

Bibliografická citace

ABELOVSKÝ, Tomáš. Kyberútok ako vnútorná informácia alebo kedy s pravdou von. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2017, č. 15, s. 33-49. [cit. 2021-01-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/6307

Klíčová slova

kyberútok; vnútorné informácie; oznamovacia povinnosť; emitent finančného nástroja

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

LITERATURA

 1. HONG, N. a Sidel, R., Hackers Breach Law Firms, Including Cravath and Weil Gotshal. The Wall Street Journal. Marec 2016. Dostupné z: http://www.wsj.com/articles/hackers-breach-cravath-swaine-other-big-law-firms-1459293504

 2. What lies behind the JPMorgan Chase cyber-attack. The Economist. November 2015. Dostupné z: http://www.economist.com/news/business-and-finance/21678214-criminal-economy-developing-faster-lawful-one-can-defend-itself-what-lies-behind

 3. Division of Corporation Finance, Securities and Exchange Commission, CF Disclosure Guidance. 2011. Dostupné z: https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/cfguidance-topic2.htm

 4. KOTÁSEK, Josef. Ochrana vnitřních informací. Brno: Tribun EU, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7399-355-9.

 5. SCHEPPELE, Kim Lane. "It's Just Not Right": The Ethics of Insider Trading. Law and Contemporary Problems, Vol. 56, No. 3, Modern Equity, Summer, 1993.

 6. BITGLASS. “Where’s your data?” experiment. Dostupné z: http://pages.bitglass.com/rs/bitglass/images/BR-Bitglass_Wheres_Your_Data.pdf

 7. PASSERI, Paolo. July 2016 Cyber Attacks Statistics. Dostupné z: http://www.hackmageddon.com/2016/08/18/july-2016-cyber-attacks-statistics/

 8. SEAL, Mark. An Exclusive Look at Sony's Hacking Saga. Vanity Fair. Retrieved February 4, 2015. Dostupné z: http://www.vanityfair.com/hollywood/2015/02/sony-hacking-seth-rogen-evan-goldberg

 9. Paul, Monica. Sony hack sends stock down 10 % in past week. Dostupné z: http://money.cnn.com/2014/12/15/investing/sony-stock-hack/

 10. Arcuri, Brogi a Gandolfi. The effect of information security breaches on stock returns: Is the cyber crime a threat to firms? Dostupné z: http://www.efmaefm.org/0EFMAMEETINGS/EFMA%20ANNUAL%20MEETINGS/2014-Rome/papers/EFMA2014_0408_fullpaper.pdf

 11. Kvochko, Elena. Why Data Breaches Don’t Hurt Stock Prices. Harvard Business Review. Dostupné z: https://hbr.org/2015/03/why-data-breaches-dont-hurt-stock-prices

 12. Swiss Re Corporate Solutions joins forces with IBM to offer cyber risk protection. Dostupné z: http://www.swissre.com/corporate_solutions/Swiss_Re_Corporate_Solutions_joins
  _forces_with_IBM_to_offer_cyber_risk_protection.html

POUŽITÉ PRÁVNE PREDPISY A SÚDNE ROZHODNUTIA

 1. Cal. Civ. Code 1798.82 and 1798.29. Dostupné z: http://www.leginfo.ca.gov/pub/01-02/bill/sen/sb_1351-1400/sb_1386_bill_20020926_chaptered.pdf

 2. Rozsudok SDEÚ vo veci C‑628/13 zo dňa 11.3.2015, Jean-Bernard Lafonta proti Autorité des marchés financiers,

 3. Úřední sdělení Č̌eské Národní Banky ze dne 18. prosince 2009 o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci. Věstník ČNB částka 21/2009 ze dne 23. prosince 2009.

 4. Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu.

 5. Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 6. Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.

 7. Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES.

 8. Zákon č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

 9. Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník.

 10. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.


https://doi.org/10.5817/RPT2017-1-3


Copyright (c) 2017 Tomáš Abelovský

Creative Commons License
Tato práce je licencována pod licencí Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.