Veřejné licence a kolektivní správa práv

Filip Horák

Abstrakt

Příspěvek se věnuje nedostatečně zpracovanému tématu vztahu kolektivních správců práv a veřejných licencí jako relativně novému fenoménu. Východiskem samotného tématu je analýza současného autorského práva včetně nástinu ekonomických otázek. Následuje rozbor dvou základních konstitučních prvků následného vztahu, tedy problematiky veřejných licencí se zaměřením na licence Creative Commons a poté fungování kolektivní správy s přihlédnutím k situaci ve Spolkové republice Německo. Výsledkem je syntéza těchto dvou celků, tedy představení možných variant vztahů kolektivního správce k dílům licencovaným veřejnými licencemi. Práci pak uzavírá rozbor konkrétního případu, kde je kladen důraz na úskalí vztahu kolektivního správce a uživatele díla licencovaného veřejnou licencí.

Bibliografická citace

HORÁK, Filip. Veřejné licence a kolektivní správa práv. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2013, č. 8, s. 96-117. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/5016

Plný Text: