Jazykové problémy právních informačních systémů a jejich řešení

Adam Ptašnik

Abstrakt

První část referátu se zabývá jazykovými problémy jako takovými.  Nejdříve  uvažuje  příčiny  problémů,  a  poté ty  nejčastější  pojmenovává  a  definuje.  Ve  druhé  části se  zabývá  různými  způsoby  jejich  řešení.  V  poslední, třetí,  části  ukazuje,  jak  jsou  tyto  způsoby  v  informač-ních systémech zapracovávány, a podle toho je rozděluje do  3  generací  řešení.  V  závěru  tyto  generace  srovnává a z historického vývoje dovozuje vývoj budoucí.

Bibliografická citace

PTAŠNIK, Adam. Jazykové problémy právních informačních systémů a jejich řešení. Revue pro právo a technologie. [Online]. 2010, č. 2, s. 17-19. [cit. 2020-04-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/revue/article/view/3987

Plný Text: