Automatizovaná podpora rozhodování v právu na úrovni gramatických vět

Roč.11,č.22(2020)

Abstrakt

Hypotézy norem složené z více podmínek jsou v právním řádu natolik rozsáhlé, že jejich sestavení je časově i intelektuálně náročné, a tudíž v řadě případů může jejich praktickou aplikaci podpora automatizovaného systému významně usnadnit, zlevnit a zkvalitnit. Takový systém ovšem vyžaduje nejprve model právních norem. V tomto článku explicitně formuluji hypotézy některých právních norem z oblasti práva na informace, a to konkrétně k hmotněprávním důvodům poskytování informací, poskytování utajovaných informací, poskytování informací o platech z veřejných prostředků a vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informace. Metodu v úvodu zasazuji do kontextu a dále ukazuji, jakou mají právní normy strukturu, definuji jejich funkční a strukturní vzorce na úrovni vět a navrhuji postup pro sestavení řetězce vyplývání a jeho pokrácení. Popisuji, jak se individualizací, prokázáním skutkového stavu a výběrem z alternativ tvoří z normy argument.


Klíčová slova:
právní norma, model právních norem, právo na informace, právní informatika
Reference

[1] ALLEN, Layman E.; ENGHOLM, C. Rudy. Normalized legal drafting and the query method. J. Legal Educ., 1977, 29: 380.

[2] BENCH-CAPON, T. J. M., ROBINSON, G. O., ROUTEN, T. W., SERGOT, M. J. Logic Programming for Large Scale Applications in Law: A Formalisation of Supplementary Benefit Legislation. In: Proceedings of the 1st international conference on Artificial intelligence and law. ACM, 1987. https://doi.org/10.1145/41735.41757

[3] BOGUSZAK, J., ČAPEK, J., a GERLOCH, A.: Teorie práva. Druhé, přepracované vydání. Praha: ASPI, 2004.

[4] CARNEGIE, D.: Jak získávat přátele a působit na lidi. Nakladatelství Dobrovský, Praha, 2012.

[5] CVRČEK, F.: Právní informatika. Plzeň: Ústav státu a práva AV ČR ve spolupráci s Vydava- telstvím a nakladatelstvím Aleš Čeněk, 2010.

[6] DVOŘÁK, J., ŠVESTKA, J., ZUKLÍNOVÁ, M.: Občanské právo hmotné 1. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

[7] FUREK, A., ROTHANZL, L.: Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 2. vyd. Praha: Linde, 2012.

[8] HAIDT, J.: Morálka lidské mysli. Nakladatelství dybbuk: Praha, 2013.

[9] KNAPP, V.: Teorie práva. Plzeň: Západočeská univerzita, 1994.

[10] KRECHT, J.: Normativní regulace. Praha: Ediční středisko PF UK, 1997.

[11] MICHÁLEK, J. Co je právo a jak ho můžeme modelovat. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva, 2020, 159.4: 321-341.

[12] ONDRÁČEK, T., ŠTĚPÁNEK, J.: Nástin koncepce adaptivních logik. Pro-Fil, vol. 17, no. 1 (2016). ISSN 1212-9097, s. 16–35. https://doi.org/10.5817/pf16-1-1451

[13] PELÁNEK, R.: Modelování a simulace komplexních systémů. Brno: Masarykova univerzita, 2011

[14] PÍŠA, R.: „Poskytování informací o platech - případová studie soudů na volném poli.Správní právo, číslo 8/2018.

[15] PRAKKEN, H., SARTOR, G. „The Role of Logic in Computational Models of Legal Argu- ment: A Critical Survey.“ Lecture Notes in Computer Science, 2002. https://doi.org/10.1007/3-540-45632-5_14

[16] ROSTAIN, T., SKALBECK, R., MULCAHY, K. G.: Thinking Like a Lawyer, Designing Like an Architect: Preparing Students for the 21st Century Practice. Chi.-Kent L. Rev., 2012, 88: 743.

[17] ŠPIRUDA, A.: Teorie právních norem. Dizertační práce. Brno: Masarykova univerzita, 2011.

[18] SERGOT, M. J., et al.: The British Nationality Act as a logic program. In: Communications of the ACM, 1986, 29.5: 370-386. https://doi.org/10.1145/5689.5920

[19] ŠTĚPÁN, J. Logika a právo. Praha: Beck, 2001, s. 25 a násl.

[20] WEISSTEIN, E. W. „Disjunctive Normal Form.“ From MathWorld – A Wolfram Web Re- source. Dostupný z: https://mathworld.wolfram.com/DisjunctiveNormalForm.html [cit. 2020- 10-25].


Metriky

0

0