Jaký je ideální model odpovědnosti za autonomní systém?

Roč.9,č.18(2018)

Abstrakt

Příspěvek se věnuje praktickým otázkám odpovědnosti za škody způsobené autonomními systémy, u nichž je obtížná předvídatelnost a prevence škod a rovněž obtížné určení příčiny vzniku konkrétní škody s ohledem na konstrukci systémů a množství datových vstupů. Na základě analýzy ideálního modelu odpovědnosti za takové systémy je diskutována stávající úprava odpovědnosti za provoz zvláště nebezpečný odpovědnosti za vady výrobku dle občanského zákoníku. Odpovědnost za provoz zvláště nebezpečný je vyhodnocena jako vhodný model odpovědnosti provozovatele systému a je navrhováno její doplnění systémem povinného pojištění. Ve vztahu k odpovědnosti za vady výrobku je pak navrhováno rozšíření liberačních podmínek a rozšíření odpovědnosti na vady softwarových autonomních systémů.


Klíčová slova:
umělá inteligence; odpovědnost; autonomní systém

Stránky:
s. 29–54
Reference

Právní předpisy a judikatura

 1. Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2009, sp. zn. 25 Cdo 2429/2007.

 2. Rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 31. 10. 1995, sp. zn. 6 Cdo 52/94.

 3. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové́ odpovědnosti pojištění.

 4. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Monografie a časopisecké články
 1. ALHEIT, K. The applicability of the EU product liability directive to software. Comparative and International Law Journal of Southern Africa [online]. 2001, roč. 34, č. 2, s. 188-209 [cit. 14. 8. 2018]. ISSN 0010-4051. Dostupné z: https://journals.co.za/content/cilsa/34/2/AJA00104051_212

 2. ALPAYDIN, E. Introduction to machine learning.Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 3. vydání, 2014, 605 s. ISBN 9780262028189.

 3. EVTIMOV, Ivan, a kol. Robust Physical-World Attacks on Deep Learning Models. arXiv.org [online]. Upraveno 10. 4. 2018 [cit. 14. 8. 2018]. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1707.08945

 4. HUBBARD, F. Patrick. "Sophisticated Robots": Balancing Liability, Regulation, and Innovation. Florida Law Review [online]. 2014, roč. 66, č. 5, s. 1803-1872 [cit. 14. 8. 2018].Dostupné z: https://scholarship.law.ufl.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://scholar.google.cz/scholar?hl=cs&as_sdt=0 %2C5&q=sophisticated+robots&btnG=&httpsredir=1&article=1204&context=flr

 5. KOLAŘÍKOVÁ, L. Odpovědnost (za) robota aneb právo umělé inteligence. In: Bulletin advokacie [online]. 2018, č. 3. s. 11-19. [cit. 14. 8. 2018]. Dostupné z: http://www.bulletin-advokacie.cz/odpovednost-za-robota-aneb-pravo-umele-inteligence?browser=full

 6. KRAUSOVÁ, A. Status elektronické osoby v evropském právu v kontextu českého práva. Právní rozhledy [online]. 2017, č. 20, s. 700 a násl. [cit. 14. 8. 2018] Dostupné v beck-online.cz: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=nrptembrg5pxa4s7giyf6427g4yda&groupIndex=0&rowIndex=0

 7. MIKEŠ, S. Právo ve věku inteligentních strojů. Bulletin advokacie. 2018, č. 4. s. 17-22. ISSN 1210-6348

 8. MIKEŠ, S. Vybrané otázky odpovědnosti za škodu způsobenou autonomním vozidlem. Právní rozhledy [online]. 2018, č. 13-14. s. 471. [cit. 14. 8. 2018] Dostupné v beck-online.cz: https://www.beck-online.cz/bo/chapterview-document.seam?documentId=nrptembrhbpxa4s7gezv6mjul5zv6nbxge&groupIndex=0&rowIndex=0

 9. MYŠKA, M., TOMÍŠEK, J. Práva k datům a software. In: POLČÁK, R. a kol. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018. s. 118-157. ISBN 978-80-7598-045-8.

 10. POLČÁK, R. Odpovědnost umělé inteligence a informační útvary bez právní osobnosti. In: V. ZOUFALÝ. XXVI. Karlovarské právnické dny. Praha: Leges, 2018. ISBN 978-80-7502-289-9, s. 535-554

 11. SCHERER, M. U. Regulating artificial intelligence systems: Risks, challenges, competencies, and strategies. Harvard Journal of Law & Technology [online]. 2016, roč. 26, č. 2 [cit. 14. 8. 2018]. Dostupné z: http://euro.ecom.cmu.edu/program/law/08-732/AI/Scherer.pdf

 12. Váchal, A. Česko dohání Německo a Kalifornii v autonomním řízení. Do sněmovny míří novela, která povolí samořiditelná auta. IHNED.cz [online]. 14. 6. 2018 [cit. 14. 8. 2018]. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66168060-cesko-dohani-nemecko-a-kalifornii-v-autonomnim-rizeni-do-snemovny-miri-novela-ktera-povoli-samoriditelna-auta

 13. VOJTEK, P. Náhrada újmy z provozních činností (vybrané otázky). Soudní rozhledy [online]. 2015, č. 6, s. 202 a násl. [cit. 14. 8. 2018]. Dostupné v beck-online.cz: https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seamdocumentId=nrptembrgvpxg4s7gzpxgxzsgaza&groupIndex=0&rowIndex=0

Ostatní
 1. Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. února 2017 obsahující doporučení Komisi o občanskoprávních pravidlech pro robotiku (2015/2103(INL)) Evropský parlament [online].[cit. 14. 8. 2018]. Europarl.europa.eu Dostupné z: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+XML+V0//CS

Metriky

0


1511

Views

513

PDF views