Historické právní informace a jejich databázové zpřístupnění (východiska, obecné otázky a případová studie)

Roč.9,č.18(2018)

Abstrakt

Článek Historické právní informace a jejich databázové zpřístupnění zkoumá zpřístupňování výrazně specifického druhu právních informací – historických právních informací. V své první části se článek zabývá všeobecnými otázkami zpřístupňování historických právních informací a nakládání s nimi. Druhá část popisuje současnou českou situaci a zmiňuje současné praktické obtíže. Třetí část článku přináší kritický přehled aktivit, které byly dosud na poli digitalizace ve zkoumané oblasti uskutečněny. Čtvrtá část článku tyto projekty sumárně hodnotí na podkladu tohoto hodnocení formuluje optimální požadavky na podobu dalších aktivit. Z těchto požadavků vychází podoba vytvářeného projektu Národní právní dědictví, stručně popsaná částí pátou. Možnosti systému podrobně popisuje rozsáhlá část šestá o způsobech jeho využívání. Část část sedmá pak doplňuje část šestou přiblížením roviny vybraných technických parametrů řešení systému.


Klíčová slova:
právní historie; databáze; digitalizace; knihovny právnické; Česká republika

Stránky:
s. 93–140
Reference

Seznam literatury:

CVRČEK, F.; DONÁT, J.; NOVÁK, F. Informační systém o čs. právních předpisech – CS Legsys. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 1991, č. 5, s. 456-465. ISSN 0231-6625.

CVRČEK, F. Právní informatika. Praha; Plzeň: Aleš Čeněk, 2010, ISBN 978-80-87439-00-5, s. 35-38.

KOBER, J. Mezi Clio a Justitií: psaní o starší právní vědě a návrat jedné antologie. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR. 149 (2010), č. 4, s. 419, 429-430. ISSN 0231-6625.

KOBER, Jan; MATEJKA, Jan. Právněhistorická databáze Národní právní dědictví. In: SUCHOŽA, J.; HUSÁR, J.; HUČKOVÁ, R. (ed.). Právo, obchod, ekonomika VII. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, 2017, ISBN 978-80-8152-528-5, s. 225 a n.

RICHTER, T. Koho chléb jíš, toho píseň zpívej: konflikty vznikající při propojení právní praxe s právní teorií. Právník. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2013, č. 2, s. 124-137. ISSN 0231-6625.

Seznam online zdrojů:

Glassfish [online]. [cit. 12.12.2017]. Dostupné z: https://javaee.github.io/glassfish/

Javamelody [online]. [cit. 12.12.2017]. Dostupné z: https://github.com/javamelody/

Nginx [online]. [cit. 12.12.2017]. Dostupné z: http://nginx.org

PostGreSQL [online]. [cit. 12.12.2017]. Dostupné z: https://www.postgresql.org/.

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Moravská sbírka [online]. [cit. 15.11.2017]. Dostupné na: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/ms.html

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Říšský zákoník [online]. [cit. 15.11.2017]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/praf/ps09/dlibrary/web/rs.html

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. Digitální knihovna historického fondu [online]. [cit. 15.11.2017]. Dostupné z: https://library.law.muni.cz/content/cs/e-zdroje/digitalni-knihovna/

PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY. O projektu [online]. [cit. 23.12.2018]. Dostupné na: https://is.muni.cz/do/law/kat/kdsp/bibliografie/o_projektu.html

PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY. Historická sbírka knihovny Právnické fakulty UK [online]. [cit. 12.11.2017]. Dostupné z: http://digitool.is.cuni.cz/R/Y2K1NAKRBSHAKP4RHCLK7XKVG4QFCNS485EJDNSMNN98RGIT8U-00097?func=collections-result&collection_id=2847

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA. Databáze [online]. [cit. 22.11.2017]. Dostupné na: https://www.ilaw.cas.cz/sluzby-on-line-knihovna/databaze.html

ÚSTAV STÁTU A PRÁVA. Databáze CLAN [online]. [cit. 22.11.2017]. Dostupné z: https://data.ilaw.cas.cz/knihovna_vyhledavani.php

Metriky

0

Crossref logo

0


779

Views

261

PDF views