Legitimita automatizovaného zpracování judikatury

Roč.10,č.20(2019)

Abstrakt

Moderní metody zpracování velkých datových souborů umožňují mimo jiné provádět i detailní a sofistikované analýzy judikatury. Vedle základních vzájemných vazeb a odkazů lze analyzovat v prakticky neomezeném rozsahu i nejrůznější formální a obsahové aspekty soudních rozhodnutí v libovolně širokých souvislostech. Tento příspěvek se v kontextu aktuálního vývoje příslušných technologií zabývá informační kvalitou soudního rozhodnutí a jejím vztahem k informačním efektům užití judikatury v kontinentálně evropské právní kultuře. V diskusní části tohoto příspěvku pak je argumentována legitimita restriktivního regulatorního přístupu k analytickým nástrojům, jejichž užití by mohlo vést k omezení nezávislosti soudce.


Klíčová slova:
Judikatura; precedens; dělba moci; právní informatika; promulgace; prediktivní analýza; profilování

Stránky:
s. 41–63
Reference

Alexy, R. On the Structure of Legal Principles. Ratio Iuris. 2000, roč. 13, č. 3. https://doi.org/10.1111/1467-9337.00157

Baranetsky, V. Data Journalism and the Law, Tow/Knight Report, Columbia Journalism School, 2018, dostupné ze cjr.org.

Bobek, M., Kühn, Z. a kol. Judikatura a právní argumentace, 2. vyd. Praha: Auditorium 2013.

Bogoch, B., Peleg, A. Carping, Criticizing and Circumventing: Judges, the Supreme Court and the Media in Israel, in Davis, R., Taras, D. (eds.) Justices and Journalists, Cambdridge: Cambridge University Press, 2017.

Bradshaw, P. Data Journalism, in Zion, L. Craig, D. Ethics for Digital Journalists: Emerging Best Practices, New York: Routledge, 2015.

Cole, B. Shepardizing: A Comparison of the Printed Citators and On-Line Shepardizing Services. Legal Reference Services Quarterly. 1988, roč. 7, č. 2-4. https://doi.org/10.1300/J113v07n02_06

Colotková, Z. Rozvoj automatizovanej sústavy justičněj informatiky. Socialistické súdnictvo, roč. 37, č. 9, 1985.

Cotterrell, R. B. M., The Politics of Jurisprudence: A Critical Introduction to Legal Philosophy, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992.

Davis, R., Taras, D. (eds.) Justices and Journalists, Cambdridge: Cambridge University Press, 2017. https://doi.org/10.1017/9781316672228

Golecki, M. J. Between Nomos and Pathos: Emotions in Aristotelian Theory of Adjudication and the Dual Process Theory, in Huppes-Cluysenauer, L., Coelho, N. (eds.) Aristotle on Emotions in Law and Politics, Springer, 2018. https://doi.org/10.1007/978-3-319-66703-4_21

Harada, S. The „Uncomfortable Embrace“: The Supreme Court and the Media in Canada, in Davis, R., Taras, D. (eds.) Justices and Journalists, Cambdridge: Cambridge University Press, 2017.

Holländer, P. Filosofie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006.

Kelsen, H. Pure theory of Law, New Jersey: The Lawbook Exchange, 2005.

Knapp, V. O možnosti použití kybernetických metod v právu. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1963.

Knapp, V. Teorie práva. Praha: C.H. Beck, 1991.

Krittanawong, C. The rise of artificial intelligence and the uncertain future for physicians, European Journal of Internal Medicine, č. 48. https://doi.org/10.1016/j.ejim.2017.06.017

Langford, M. Madsen, M. R. France Criminalises Research on Judges, verfassungsblog.de, 22 červen 2019.

Miller, D. D., Brown, E. W. Artificial Intelligence in Medical Practice: The Question to the Answer? The American Journal of Medicine, roč. 131, č. 2. https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2017.10.035

Molek, P., Polčák, R. Poskytnout nebo chránit? Brno: Nejvyšší správní soud, 2017.

Neff, V. Filozofický slovník pro samouky aneb Antigorgias. Praha: Mladá fronta, 1993.

Paliwala, A. A History of Legal Informatics. Zaragoza : Prensas de Universitarias de Zaragoza, 2010.

Polčák, R. Informační teorie práva, in Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. Komunistické právo v Československu, Brno: Masarykova univerzita, 2009.

Polčák, R. Internet a proměny práva, Praha: Auditorium, 2012, str. 23.

Richman, W. M., Reynolds, W. L. Injustice on Appeal, Oxford: Oxford University Press, 2013. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195342079.001.0001

Schmidt, A. Radbruch in Cyberspace: About Law-System Quality and ICT Innovation. Masaryk University Journal of Law and Technology, 2009, č. 3(2).

Schrödinger, E. What is Life. Cambridge : Cambridge University Press, 1992.

Wiener, N. Cybernetics: Or the Control and Communication in the Animal and the Machine. Cambridge : MIT Press, 1961. https://doi.org/10.1037/13140-000

Metriky

0


500

Views

166

PDF views