Tematická čísla

Tematická čísla časopisu Psychoterapie shrnují aktuální poznatky z vybraných oblastí významných pro praxi a teorii psychoterapie v České republice i ve světě. Každý rok vychází nejméně jedno tematické číslo, které je doplněno dalšími příspěvky. Dosud byla tematická čísla věnována například specifickým terapeutickým směrům (postmoderní přístupy, gestalt psychoterapie), potížím, na jejichž léčbu se psychoterapie zaměřuje (hraniční porucha osobnosti, trauma), metodologickým přístupům relevantním pro praxi (případové studie) a nebo specifickým skupinám klientů (psychoterapie dětí a dospívajících).

Hostující editoři tematických čísel jsou odborníci na dané téma, a tak mohou kvalitně posoudit úroveň příspěvků odeslaných do redakce v rámci výzvy (call for papers) a pracovat s autory při úpravách jejich textů na základě recenzních posudků. Editoři tematických čísel také aktivně oslovují potenciální autory, k čemuž jim pomáhá orientace v komunitě věnující se danému tématu. Každé tematické číslo má dva nebo více hostujících editorů, kteří spolupracují s redakcí časopisu.

Téma 2024/2025: Kognitivně-behaviorální terapie

Editoři čísla
PhDr. Kateřina Koros Bartošová, Ph.D (katt.bartosova@gmail.com)

Zaměření čísla
Číslo bude věnováno aktuálním trendům v kognitivně behaviorální terapii a to jednak z pohledu 2., ale také 3. vlny KBT.

Žánry přijímaných textů
Uvítáme teoretické texty, kazuistiky, přehledové studie nebo odborné eseje, rádi také zařadíme recenze odborných publikací.

Obsahové zaměření textů
Témata pro příspěvky mohou zahrnovat (ale nejsou omezena na):

Termíny a postup odeslání příspěvku

(1) Září 2024: Odeslání názvu a abstraktu a rozhodnutí o akceptaci
Zájemci o publikaci příspěvku v tematickém čísle do konce září 2024 odešlou název a abstrakt zamýšleného článku v celkovém rozsahu do 1500 znaků (200 slov) na e-mail editorce tematického čísla. Struktura a obsah abstraktu jsou popsány v pokynech pro autory. Editoři následně vyzvou autory k odevzdání plné verze článku ve formátu a délce podle pokynů pro autory.

(2) Prosinec 2024: Odeslání hotového rukopisu
Autoři nejpozději do konce prosince 2024 odevzdají plnou verzi textu. Odesílají ji vždy prostřednictvím redakčního systému časopisu.

(3) Únor až březen 2025: Zaslání recenzních posudků autorům
Nejpozději v únoru až březnu 2025 autoři obdrží dva recenzní posudky v rámci anonymního recenzního řízení. Podrobnosti o recenzním řízení autoři naleznou na webových stránkách časopisu.

(4) Duben 2025: Odeslání upravené verze článku
Do konce dubna 2025 autoři odevzdají finální verzi textu (opět prostřednictvím redakčního systému časopisu). Do konce června bude tematické číslo časopisu publikováno.