Tematická čísla

Tematická čísla časopisu Psychoterapie shrnují aktuální poznatky z vybraných oblastí významných pro praxi a teorii psychoterapie v České republice i ve světě. Každý rok vychází nejméně jedno tematické číslo, které je doplněno dalšími příspěvky. Dosud byla tematická čísla věnována například specifickým terapeutickým směrům (postmoderní přístupy, gestalt psychoterapie), potížím, na jejichž léčbu se psychoterapie zaměřuje (hraniční porucha osobnosti, trauma), metodologickým přístupům relevantním pro praxi (případové studie) a nebo specifickým skupinám klientů (psychoterapie dětí a dospívajících).

Hostující editoři tematických čísel jsou odborníci na dané téma, a tak mohou kvalitně posoudit úroveň příspěvků odeslaných do redakce v rámci výzvy (call for papers) a pracovat s autory při úpravách jejich textů na základě recenzních posudků. Editoři tematických čísel také aktivně oslovují potenciální autory, k čemuž jim pomáhá orientace v komunitě věnující se danému tématu. Každé tematické číslo má dva nebo více hostujících editorů, kteří spolupracují s redakcí časopisu.

Aktuální výzva (2023): Párová psychoterapie

Editoři čísla
Mgr. Pavel Rataj (e-mail: ravelus@seznam.cz)
Mgr. Petr Doležal, Ph.D. (e-mail: dolezal.cz@gmail.com)

Zaměření čísla
Číslo bude věnováno tématu párové psychoterapie jako svébytnému formátu výkonu psychoterapie. Párová psychoterapie se těší narůstajícímu zájmu jak ze strany veřejnosti, tak ze strany odborníků. V souvislosti s tím považujeme za důležité zahájit také v českém a slovenském kontextu aktivnější diskuzi o párové psychoterapii. S několika málo výjimkami totiž v Česku chybí odborné publikace nebo výzkumy, které by mapovaly nebo zkoumaly současný vývoj a praxi párové terapie u nás nebo ve světě. Potenciální autory chceme podpořit v odvaze a úsilí publikovat texty, které se k tématu vztahují.

Žánry přijímaných textů
Uvítáme texty, které budou hledat odpovědi na otázku o vymezení párové psychoterapie jako svébytné specializační psychoterapeutické disciplíny. Uvítáme teoretické texty, kazuistiky, přehledové studie nebo odborné eseje, rádi také zařadíme recenze odborných publikací. Otevřeni jsme ale i méně tradičním formátům, jako je rozhovor nebo text pojatý jako dialog.

Obsahové zaměření textů
Níže nabízíme několik okruhů otázek, které mohou posloužit jako inspirace pro vaše texty.

Termíny a postup odeslání příspěvku

(1) Červen 2023: Odeslání názvu a abstraktu a rozhodnutí o akceptaci
Zájemci o publikaci příspěvku v tematickém čísle do konce června 2023 odešlou název a abstrakt zamýšleného článku v celkovém rozsahu do 1500 znaků (200 slov) na e-mail editorům tematického čísla. Struktura a obsah abstraktu jsou popsány v pokynech pro autory. Editoři následně vyzvou autory k odevzdání plné verze článku ve formátu a délce podle pokynů pro autory.

(2) Srpen 2023: Odeslání rukopisu
Autoři nejpozději do konce srpna 2023 odevzdají plnou verzi textu. Odesílají ji vždy prostřednictvím redakčního systému časopisu.

(3) Říjen 2023: Recenzní posudky
Do konce října 2023 autoři obdrží dva recenzní posudky v rámci anonymního recenzní řízení (v případě recenzovaných článků), případně obdrží rozhodnutí o přijetí textu (v případě nerecenzovaných článků). Podrobnosti o recenzním řízení autoři naleznou na webových stránkách časopisu.

(4) Prosinec 2023: Finální verze článku
Do poloviny prosince 2023 autoři odevzdají finální verzi textu (opět prostřednictvím redakčního systému časopisu). Do konce roku bude tematické číslo publikováno.

Téma 2023/2024: KBT

Editoři čísla
(bude zveřejněno později)

Zaměření čísla
(bude zveřejněno později)

Typy přijímaných textů
(bude zveřejněno později)

Obsahové zaměření textů
(bude zveřejněno později)