O časopisu

Zaměření a záběr

Posláním časopisu Psychoterapie je rozvíjení psychoterapie jako odborné a vědecky podložené činnosti a profese. Časopis vytváří prostor pro dialog mezi reprezentanty psychoterapeutické teorie, praxe a výzkumu. Kromě toho věnuje pozornost etickým aspektům, psychoterapeutickému vzdělávání a postavení psychoterapie jako oboru v České republice.

Zaměření časopisu vychází z toho, že psychoterapie je kulturním fenoménem, který lze považovat za umění a vědu zároveň. Vzhledem k existenci mnoha teorií psychoterapie a jejich rozmanitým aplikacím v různých kontextech časopis usiluje o naplnění pluralitního pojetí psychoterapie. V tomto duchu je časopis také místem komunikace mezi reprezentanty různých oborů: adiktologie, psychologie, psychiatrie, psychosomatické medicíny, poradenství, péče o duševní zdraví, sociální práce, vzdělávání atd. Příkladem snahy o naplnění pluralitního pojetí a interdisciplinární komunikace jsou pravidelná sympozia o výzkumu a praxi v psychoterapii, na jejichž pořádání se časopis podílí.

Periodicita časopisu
Časopis vychází dvakrát ročně (od roku 2023). Jednotlivé příspěvky jsou vždy publikovány jako součást jednoho čísla.

Otevřený přístup
Jednotlivé ročníky časopisu jsou dostupné ve formátu otevřeného přístupu online ihned po zveřejnění.

Časopis Psychoterapie je zařazen v databázích
- EBSCO host
- ERIH PLUS (European Index for Humanities)
- SCOPUS

Publikační etika a řešení etických pochybení
Časopis Psychoterapie se přiklání k vodítkům, která pro etiku vědeckého publikování a řešení etických pochybení stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů, vydavatele, autorů i recenzentů vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

Copyright
Copyright k jednotlivým příspěvkům je duševním vlastnictvím autorů a další šíření jejich textů je možné jen s jejich souhlasem. Šířit celé číslo nebo větší ucelenou část časopisu nelze bez souhlasu vydavatele.

Poplatky za publikování
Poplatky za publikování nejsou časopisem Psychoterapie vyžadovány.

Vydavatel
Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10, Brno 602 00
Česká republika

e-mail redakce (příspěvky, autoři): psychoterapie@fss.muni.cz
e-mail administrativy (předplatné): psychoterapie.casopis@gmail.com

Historie časopisu
Časopis byl založen v září 1990 pod názvem Konfrontace. Do prosince 2006 vyšlo 66 čísel (17 ročníků), od ročníku 2007 vychází pod názvem Psychoterapie (ISSN 1802-3982). Od roku 2022 (16. ročník) vychází pouze v elektronické podobě (ISSN 2695-0200).

Redakční rada

Redakční rada se hlásí k těm trendům v současné psychoterapii, které podporují výzkum a které přispívají k inspirujícímu dialogu mezi jednotlivými psychoterapeutickými směry. Úkolem redakční rady je budovat autorské, recenzní a komunikační zázemí se členy mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie (SPR) a Společnosti pro zkoumání integrace v psychoterapii (SEPI). V časopisu jsou publikovány originální práce, výzkumné studie, přehledové články, diskusní příspěvky, recenze a jiná sdělení relevantní pro psychoterapii. Možnost publikovat mají nejen zkušení autoři a respektované osobnosti české psychoterapeutické scény, ale i začínající autoři a studenti magisterských a doktorských oborů a také zahraniční kolegové.

Výkonná redakce
Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D. (šéfredaktor)
e-mail: michal.cevelicek@gmail.com

PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (zástupce šéfredaktora)
Mgr. Klára Jonášová (editorka)

Redakční rada
PhDr. Kateřina Bartošová, Ph.D, soukromá praxe (Terapie Scala, Brno), PsÚ FF MU, Brno
PhDr. Michal Černík, Ph.D., Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje
Mgr. Petr Doležal, Ph.D., Narratio institut; soukromá praxe Brno a Zlín
Mgr. Barbara Ernest, soukromá psychoterapeutická praxe, Praha
Mgr. Lucie Hornová, Ambulance klinické psychologie, Rychnov nad Kněžnou
Mgr. Jan Hesoun, soukromá praxe, Praha
MUDr. David Holub, Ph.D., soukromá psychoterapeutická praxe, Praha
PhDr. Roman Hytych, Ph.D., soukromá praxe Brno, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Mgr. Daniel Krejcar, MBA, Psychiatrická nemocnice Bohnice
Mgr. Pavel Pařízek, #delamcomuzu, Terapie.cz, Praha
MUDr. Alena Večeřová Procházková, MS psychiatrie s.r.o; Soukromá praxe, Praha
Mgr. Bc. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D., Klinika adiktologie VFN, I. Lékařská fakulta UK, Praha
Doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (vedoucí redakční rady), soukromá praxe Havlíčkův Brod; Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Mgr. Petr Sakař, Ph.D., Brněnský institut psychoterapie z.s. a soukromá praxe, Brno
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU, Masarykův onkologický ústav
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D., Psychiatrická klinika FN Brno
Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (senior editor), Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Mgr. Nela Gruntová Wurmová, soukromá praxe (Terapeuti Brno)
Mgr. Leoš Zatloukal, Ph.D. et Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci (CMTF)

Mezinárodní poradní sbor
PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D., Evangelická teologická fakulta UK, Praha
Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D., Centrum pro neuropsychiatrický výzkum traumatického stresu a Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha
Prof. Louis Castonguay, Ph.D., The Pennsylvania State University (USA)
Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., Psychologický ústav AV ČR, Brno
PhDr. Petr Goldman, Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
PhDr. Šárka Gjuričová, Institut rodinné terapie, Praha
PhDr. Martin Hajný, Ph.D., psychoterapeutická praxe, Praha
Doc. Mgr. Júlia Halamová, Ph.D., soukromá psychologická a psychoterapeutická praxe, Institut aplikované psychologie, Fakulta sociálních a ekonomických věd, Komenského univerzita, Bratislava (SK)
MUDr. Vladislav Chvála, Středisko komplexní terapie, Liberec
Mgr. Radim Karpíšek, Psychosomatická klinika, Praha
Doc. PhDr. Jan Kožnar, CSc., Psychiatrická nemocnice, Praha–Bohnice
Doc. PhDr. Martin Lečbych, Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UP, Olomouc
Prof. PhDr. Petr Macek, CSc., Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
PhDr. Martin Mahler, psychoanalytik, Praha
Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Centrum adiktologie PK VFN a 1. LF UK, Praha 2
MUDr. Petr Možný, Psychiatrická léčebna, Kroměříž
MUDr. Karel Nešpor, CSc., Psychiatrická léčebna, Praha–Bohnice
Doc. PhDr. Ivo Plaňava, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií MU, Brno
Doc. PhDr. Jiří Růžička, Ph.D., Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
MUDr. David Skorunka, Ph.D., Lékařská fakulta UK, Hradec Králové
Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D., Katedra psychologie, Filozofická fakulta UK, Praha
MUDr. Gabriela Šivicová, Krizové centrum RIAPS, Praha
Doc. Mgr. Ladislav Timuľák, Ph.D., Trinity College, Dublin (IRL)