Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Psychoterapie?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Psychoterapie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Délka příspěvků

 • Pro rubriky Teorie, Praxe a Výzkum v psychoterapii přijímáme texty do maximálního rozsahu 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer), u výzkumných studií 23 normostran. Maximální rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.
 • Pro rubriku K diskusi přijímáme texty do maximálního rozsahu 8 normostran (14 400 znaků včetně mezer).
 • Recenze knih přijímáme v maximálním rozsahu 5 normostran (9000 znaků včetně mezer).
 • Výzkumné studie a abstrakty strukturujte do oddílů: Problém, Metoda, Výsledky, Závěr.

Příspěvky zasílejte opatřeny

 1. Názvem v češtině (resp. slovenštině) a názvem v angličtině
 2. Klíčovými slovy v češtině (3–5) a key words v angličtině
 3. Abstraktem v rozsahu maximálně 1000 znaků v češtině a v angličtině
 4. Popisem rolí autorů (viz níže „Role autorů“)
 5. Seznamem literatury (viz níže „Pokyny pro citování“)
 6. Připojte velmi stručný medailon autora v rozsahu maximálně 500 znaků

Ke jménům všech autorů uveďte

 • anglický i český název pracoviště ve formátu Název instituce (v případě akademického pracoviště Název katedry/ústavu, Název univerzity), Město, Stát
 • e-mailové kontakty na všechny autory, které budou uveřejněny

Pokyny k formální stránce textů

 • Redakce přijímá původní příspěvky v českém jazyce, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu.
 • Stránku textu tvoří 1800 znaků včetně mezer (zpravidla 30 řádků při řádkování 2 po 60 úhozech a velikosti písma 12).
 • Pro zdůraznění kapitol lze použít dva stupně jejich členění (např. 1. Terapeutický přístup; 1.1. Dosavadní výzkumy).
 • Všechny obrázky, tabulky, grafy a jiné přílohy posílejte zvlášť, neformátujte je do textu. V něm jen označte místo jejich umístění.
 • Klávesou „enter“ oddělujte pouze odstavce.
 • Stránky číslujte.

Role autorů

Před seznamem literatury na konci článku popište Role autorů při psaní textu (jak se autoři podíleli na vzniku článku) a Konflikt zájmů (např. finanční podpora vzniku článku). Pokud žádný konflikt zájmu není, napište "Bez konfliktu zájmů". Dobrovolně můžete uvést Poznámky (např. poděkování).

Příklad popisu Role autorů:

 • Výzkumná studie: První autor a druhý autor provedli sběr dat a jejich analýzu a podíleli se na sepsání kapitol Metoda, Výsledky a Diskuse, třetí autor provedl rešerši literatury a podílel se na sepsání kapitol Úvod a Diskuse. Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.
 • Teoretická studie nebo studie z praxe: První a druhý autor se podíleli na rešerši literatury a psaní kapitol 1 (Úvod), 2 (Teoretická konceptualizace) a 5 (Závěrečné shrnutí). Třetí autor je autorem komentářů z praxe (kapitoly 3 a 4). Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.

Pokyny pro citování

Prosíme o dodržení následujícího vzoru při citování literatury v textu a sestavování seznamu literatury. Seznam literatury musí být uspořádán abecedně podle příjmení autorů a musí obsahovat všechny zdroje použité v textu. V textu musí být odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy (2007a; 2007b). V případě dvou autorů uvádějte oba autory. Má-li práce tři a více autorů, uveďte pouze prvního autora a zkratku "et al." nebo „a kol.“ (zvolte vždy jen jednu zkratku a používejte ji v celém textu).

 • Všechny odkazy použité v textu musejí být uvedeny také v závěrečném oddílu Literatura.
 • V seznamu literatury naopak neuvádějte knihy či články, na které se v textu neodkazujete.
 • V případě knih využívejte následující formát: Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok vydání). Název knihy, podtitul knihy. Místo vydání: Nakladatel.
 • V případě časopisů vždy využívejte následující formát: Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok publikace). Název článku. Název časopisu, Ročník(Číslo), Strany v časopisu.
 • Lze citovat i zdroje z internetu – vždy s uvedením internetové adresy a data přístupu.

Příklady citací v textu

Citace práce jednoho autora:

 • Rogers (1998) tvrdí, že... NEBO: … alespoň to tvrdí existenciálně zaměření psychoterapeuti (Yalom, 2006) NEBO (srov. Yalom, 2006) NEBO (viz Yalom, 2006)

Citace práce více autorů:

 • dva autoři: Fonagy a Target (2005) se ve své práci zabývají...
 • tři a více autorů: Vodáčková a kol. (2002) poukazují na... NEBO Lambert et al. (2001) uvádějí, že… Zvolte vždy pouze jednu zkratku v celém článku.

Odkazy na několik zdrojů (jména autorů se uvádí v abecedním pořadí):

 • Na této skutečnosti se shoduje více autorů (Polsterová, 2005; Yalom, 2006).

Přímá citace textu (uveďte stranu, kde se pasáž v původní práci nachází):

 • Někdy se považuje za důležité připomínat, že „zakladatelé gestalt terapie měli osobní zkušenost… v rámci herectví a výrazového pohybu“ (Mackewn, 2004, s. 165) NEBO (Mackewn, 2004:165). Zvolte jednotně jeden typ uvedení strany v celém článku.

Příklady záznamů v závěrečném oddílu LITERATURA

Kniha (uvádějte i podtitul)

 • Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie: perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál.

Článek v časopise

 • Libiger, J. (2003). Placebo: klamání nemocného, nebo nástroj poznání? Psychiatrie, 7(4), 290–300.
 • Rosenzweig, S. (1936/2002). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12(1), 5–9.
 • Seligman, M. (1995). The effectiveness of psychotherapy: The consumer reports study. American Psychologist, 50(12), 965–974.
 • Dva letopočty (tj., Rosenzweig, 1936/2002) uvádějte, jen pokud je důležité zdůraznit rok první publikace textu.

Kapitola v knize nebo článek ve sborníku

 • Polsterová, M. (2005). Gestalt terapie: vývoj a využití. In J. Zeig (Ed.), Umění psychoterapie (s. 516–533). Praha: Portál.

Publikační etika

Pokud článek popisuje pokusy na lidech, uveďte, zda studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu etické komise.

Odesláním rukopisu do časopisu Psychoterapie stvrzujete, že článek nebyl odeslán do další redakce a je určen k publikování výhradně v časopise Psychoterapie.

Pacienti/klienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient obeznámen s rukopisem. Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem musí být oznámeno v otištěném článku. (podle: International Committee of Medical Journal Editors ["Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals"] -- February 2006)

 

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Příspěvek nebyl dosud publikován, ani není v současnosti zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení v komentářích pro editora).
 2. Soubor příspěvku je ve formátu DOCX, DOC, RTF, nebo ODT.
 3. Text má dvojité řádkování; písmo má velikost 12; je použita spíše kurzíva a ne podtržení (kromě url adres); autory navrhované umístění tabulek a obrázků je označeno v textu, samotné tabulky a obrázky jsou umístěny na konci rukopisu nebo odeslány zvlášť.
 4. Text odpovídá stylistickým a bibliografickým požadavkům uvedeným v Pokynech pro autory, které se nachází na stránce O časopisu.
 5. Pokud je příspěvek zasílán do recenzované sekce časopisu, byly dodrženy instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení.