K podání příspěvku je třeba Jít na přihlášení nebo se Registrovat.

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 • Soubor příspěvku je ve formátu DOCX, DOC, RTF, nebo ODT (nikoliv PDF).
 • Příspěvek nebyl dosud publikován a není zaslán do jiného časopisu (nebo bylo podáno vysvětlení v komentáři pro editora).
 • Formátování rukopisu odpovídá požadavkům požadavkům 7. edice publikačního manuálu APA viz pokyny pro autory.
 • Recenzovaný příspěvek obsahuje následující náležitosti (nerecenzované příspěvky musí obsahovat pouze body 1, 2, 3, 9):
  1. Název v češtině (resp. slovenštině) i angličtině
  2. Jména a e-maily všech autorů a české i anglické názvy jejich pracovišť
  3. Korespondenční poštovní adresa a e-mail hlavního autora
  4. Abstrakt v rozsahu maximálně 1500 znaků či 200 slov (česky i anglicky)
  5. Klíčová slova (3–5) v češtině a stejná key words v angličtině
  6. Popis potenciálního konfliktu zájmů autorů rukopisu
  7. Popis role autorů (viz „Role autorů“ v pokynech pro autory)
  8. Informace o grantovém financování a případně poděkování
  9. Seznam literatury (viz „Pokyny pro citování“ v pokynech pro autory)
  10. Stručné medailony autorů v rozsahu maximálně 750 znaků (100 slov)
 • Formát zdrojů v textu a seznam literatury odpovídají požadavkům 7. edice publikačního manuálu APA (viz pokyny pro autory).
 • Autory navrhované umístění tabulek a obrázků je označeno v textu, samotné tabulky a obrázky jsou umístěny na konci rukopisu.
 • Byly dodrženy instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení (jen u recenzovaných příspěvků).
  Pro zajištění anonymity recenzního řízení autoři odevzdávají dvě verze (soubory) rukopisu: 1. Verzi obsahující všechny náležitosti uvedené v pokynech pro autory (hlavní dokument); 2. Anonymizovanou verzi hlavního dokumentu, ve které jsou jména či iniciály autorů, medailony autorů, jejich pracoviště a kontaktní informace nahrazeny slovem "anonymizováno".

Pokyny pro autory

Časopis Psychoterapie publikuje texty v plném rozsahu z oblasti TEORIE, VÝZKUMU a PRAXE psychoterapie. Mezi publikované příspěvky patří originální výzkumné studie, shrnutí literatury, metaanalýzy, případové studie, shrnutí výzkumů pro využití v praxi nebo originální příspěvky k psychoterapeutické teorii. Vítány jsou příspěvky využívající jak kvalitativní, tak kvantitativní metodologie.

Časopis Psychoterapie publikuje také kratší texty, které přispívají k rozvoji psychoterapeutické diskuse v České republice, například recenze knih, diskusní příspěvky, zprávy z konferencí nebo eseje a krátká sdělení týkající se významných výročí.

Příspěvky jsou do časopisu odesílány výhradně prostřednictvím online redakčního systému. Pro odeslání příspěvku je třeba se přihlásit ke svému účtu na webu časopisu, případně si vytvořit nový účet. V případě odeslání příspěvku na e-mail redakce jsou autoři vyzváni, aby jej vložili do redakčního systému.

Autoři mohou využít návod pro odeslání příspěvku.

Recenzní řízení

Všechny dlouhé příspěvky (sekce Teorie, Výzkum a Praxe) jsou recenzovány. Příspěvky v krátkých sekcích (Diskuse, Konference, Recenze, Krátce) jsou posuzovány pouze redakcí, nejsou recenzovány. Redakce má právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodu nedodržení pokynů pro autory, například kvůli nedodržení formátu nebo chybějícím povinným součástem rukopisu.

Recenzované příspěvky jsou publikovány v souladu se standardy 7. edice publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA). Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Příspěvky jsou posuzovány dvěma recenzenty (jeden recenzent je obvykle odborník z praxe, druhý recenzent má blíže k akademické práci). Autoři jsou seznámeni s posudky recenzentů a pokud je příspěvek zhodnocen jako vhodný k publikaci, jsou požádáni o zapracování konstruktivních návrhů recenzentů do textu.

Autoři mohou využít návod pro odeslání revizí příspěvku.

Pokyny pro formální podobu příspěvků

Redakce přijímá původní příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu. Pokud se autoři seznámí s obsahem textů, které v časopise obvykle vychází, mohou lépe posoudit soulad svého příspěvku se zaměřením časopisu. Požadovaná formální podoba rukopisů odesílaných do časopisu odpovídá 7. edici publikačního manuálu APA.

Žádáme autory, aby využili při tvorbě rukopisu komentovanou šablonu ve formátu Word, která jim usnadní formátování a pomůže jim neopomenout žádné povinné součásti. Mohou se podívat také na ukázku článku odeslaného v požadované podobě a finální podobu toho stejného článku po publikaci.

Autoři mohou využít také vlastních šablon, nicméně musí dodržet pravidla publikačního manuálu APA a rukopis musí obsahovat všechny uvedené součásti. Příspěvky musí být odeslány v editovatelném formátu (doc, docx, odt), nikoliv jako PDF. Kvalita jazykové úpravy publikovaných textů je zodpovědností autorů, doporučujeme proto autorům provést kvalitní jazykové korektury textů před jejich odesláním do redakce.

Délka a struktura příspěvků

Podívejte se na pravidla jednotlivých sekcí časopisu pro přehled maximální délky a zaměření odesílaných příspěvků. Pokud je to odůvodněno přínosem příspěvku, je možné maximální požadovaný rozsah po domluvě s redakcí navýšit. Je nutné, aby autoři potřebu navýšení rozsahu zdůvodnili při odesílání příspěvku v komentáři pro editora.

Výzkumné studie strukturujte do oddílů Cíle studie, Metoda, Výsledky, Diskuse, Závěr. Příspěvky z praxe a teoretické texty se nemusí držet konkrétní struktury, členění do kapitol a přehledná prezentace myšlenek ale pomáhá úspěšnému průchodu recenzním řízením. Kratší příspěvky v nerecenzovaných rubrikách časopisu také nemají předem vyžadovanou strukturu, pro příklady obvyklého členění doporučujeme autorům, aby se seznámili s obsahem již publikovaných textů podobného typu.

Abstrakty výzkumných studií strukturujte do oddílů Cíle studie, Metoda, Výsledky, Závěr. (Příklad abstraktu výzkumné studie: "Cíle studie: Zde autor popisuje cíle výzkumné studie. Metoda: Zde autor popisuje design výzkumu. Výsledky: Zde autor popisuje výsledky výzkumu. Závěr: Zde autor popisuje závěry studie."). Abstrakty příspěvků z praxe a teoretických textů se nemusí držet konkrétní struktury. 

Zajištění anonymity recenzovaných příspěvků

Pro zajištění anonymity recenzního řízení autoři v případě recenzovaných sekcí časopisu odevzdávají dvě verze (tedy dva soubory) rukopisu. Vhodným postupem je dokončení práce na neanonymizované verzi rukopisu, vytvoření její kopie a odstranění všech identifikačních informací o autorech z této kopie. Autoři poté odesílají dva soubory:

 1. verzi obsahující všechny náležitosti uvedené v pokynech pro autory
 2. anonymizovanou verzi, ve které jsou jména či iniciály autorů, medailony autorů, pracoviště a kontaktní informace smazány anebo nahrazeny slovem anonymizováno

Anonymizovaná verze rukopisu nesmí obsahovat informace, jež by mohly vést k identifikaci autorů, a to ani na úvodních stranách, ani v textu rukopisu. V případě neodevzdání anonymizované verze rukopisu nebo neúplné anonymizace je příspěvek autorům vrácen k úpravám bez odeslání do recenzního řízení.

Recenzované příspěvky zasílejte opatřeny všemi následujícími součástmi

Texty odesílané do nerecenzovaných sekcí časopisu musí povinně obsahovat pouze body 1, 2, 3, a 9.

 1. Název v češtině (resp. slovenštině) i angličtině
 2. Jména a e-maily všech autorů a české i anglické názvy jejich pracovišť
 3. Korespondenční poštovní adresa a e-mail hlavního autora
 4. Abstrakt v rozsahu maximálně 1500 znaků či 200 slov (česky i anglicky)
 5. Klíčová slova (3–5) v češtině a stejná key words v angličtině
 6. Popis potenciálního konfliktu zájmů autorů rukopisu
 7. Popis role autorů (viz „Role autorů“ v pokynech pro autory)
 8. Informace o grantovém financování a případně poděkování
 9. Seznam literatury (viz „Pokyny pro citování“ v pokynech pro autory)
 10. Stručné medailony autorů v rozsahu maximálně 750 znaků (100 slov)

Konflikt zájmů, role autorů a poznámky u recenzovaných příspěvků

Před seznamem literatury na konci článku popište konflikt zájmů (např. finanční podpora vzniku článku a nebo napojení na instituce, které mají finanční zisk z propagace určité terapeutické metody). Pokud žádný konflikt zájmu autoři nechtějí deklarovat, napíší "Bez konfliktu zájmů". Dále popište role autorů při psaní textu, tedy jak se podíleli na vzniku článku (příklady viz níže). Před seznamem literatury můžete dobrovolně uvést také další poznámky autorů, které mohou obsahovat například grantové financování, ze kterého byla studie podpořena nebo poděkování.

 • Příklad popisu Role autorů u Výzkumné studie: První autor a druhý autor provedli sběr dat a jejich analýzu a podíleli se na sepsání kapitol Metoda, Výsledky a Diskuse, třetí autor provedl rešerši literatury a podílel se na sepsání kapitol Úvod a Diskuse. Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.
 • Příklad popisu Role autorů u Teoretické studie nebo studie z praxe: První a druhý autor se podíleli na rešerši literatury a psaní kapitol 1 (Úvod), 2 (Teoretická konceptualizace) a 5 (Závěrečné shrnutí). Třetí autor je autorem komentářů z praxe (kapitoly 3 a 4). Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.

Popis role autorů dokumentuje, jakým způsobem každý ze spoluautorů přispěl ke tvorbě textu. Pro přiznání autorství například nestačí pouze participace na sběru dat a nebo diskuse o článku s autory textu, všichni autoři musí aktivně přispět při psaní textu. Autoři tímto prohlášením současně dávají najevo, že rukopis četli a souhlasí s jeho obsahem.

Pokyny pro citování

Citování v časopisu Psychoterapie odpovídá standardu 7. edice publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA). Pravidla citování podle manuálu v češtině najdou autoři shrnuta včetně řady příkladů například zde.

Příspěvky zaslané do recenzovaných i nerecenzovaných sekcí časopisu, jež nedodrží požadavky stylu APA, budou odmítnuty nebo v případě méně zásadních odchylek budou vráceny autorům k úpravě před obsahovým posouzením. Např. upozorňujeme, že všechny zdroje v seznamu literatury musí být účelně citovány v textu (tj. v těle článku musí být na tyto zdroje odkaz), naopak žádné zdroje citované v textu nesmí chybět v seznamu literatury. Seznam literatury a citace v textu musí mít předepsanou formu a strukturu.

Příklady citací v textu

 • Citace práce jednoho autora
  Rogers (1998) a další výzkumníci (Yalom, 2016)
 • Citace publikace dvou autorů
  Strauss a Lutz (2021) se ve své práci zabývají především
 • Citace práce tří autorů (použijte jen jednu zkratku v celém textu)
  Katz a kol. (2020) poukazují NEBO Lambert et al. (2001) uvádí 
 • Odkazy na několik zdrojů (zdroje uvádíme v abecedním pořadí, tj. stejném jako v seznamu literatury)
  Na tom se shoduje více autorů (Polsterová, 2005; Yalom, 2006).
 • Přímá citace textu (uveďte stranu, kde se pasáž v původní práci nachází)
  Je důležité připomínat, že „zakladatelé gestalt terapie...“ (Mackewn, 2004, s. 165)

Příklady záznamů v závěrečném oddílu Literatura

 • Odborná kniha
  Wampold, B. E., & Imel, Z. E. (2015). The great psychotherapy debate: The evidence for what makes psychotherapy work (2nd ed.). Routledge.
  Smith, M. L., Glass, G. V., & Miller, T. I. (1980). The benefits of psychotherapy. Johns Hopkins University Press. 
 • Články v odborných časopisech
  Telec, I. (2017). Psychoterapie a právo. Časopis zdravotnického práva a bioetiky, 7(2), 16-28. 
  Gomila, R., & Clark, C. S. (2022). Missing data in experiments: Challenges and solutions. Psychological Methods, 27(2), 143–155.
  Owen, J. J., Adelson, J., Budge, S., Kopta, S. M., & Reese, R. J. (2016). Good-enough level and dose-effect models: Variation among outcomes and therapists. Psychotherapy Research, 26(1), 22-30. https://doi.org/10.1080/10503307.2014.966346
 • Kapitola v knize nebo článek ve sborníku
  Wampold, B. E., & Owen, J. (2021). Therapist effects: History, methods, magnitude, and characteristics of effective therapists. In M. Barkham, W. Lutz, & L. G. Castonguay (Eds.), Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change: 50th anniversary edition (pp. 297–326). John Wiley & Sons. 

Sekce (rubriky) časopisu


Teorie

Sekce Teorie vítá příspěvky, které rozšiřují aktuální teoretické perspektivy jednotlivých psychoterapeutických směrů nebo se věnují teorii psychoterapie napříč orientacemi. Vítáme také příspěvky zaměřené na specifická témata (např. psychoterapie traumatu, psychoterapie poruch osobnosti nebo psychoterapie úzkostných poruch).

 • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Výzkum

Články zařazené do sekce Výzkum se věnují empirickému zkoumání oblastí relevantních pro praxi psychoterapie. Přijímány jsou články využívající kvalitativní i kvantitativní metodologie. Autoři mohou zasílat jak články věnující se oblastem, které jsou spojeny s porozuměním specifickým proudům psychoterapie (např. obranné mechanismy či kognitivní zkreslení), tak příspěvky zaměřené na obecnější proměnné, které mají pro psychoterapeutickou praxi význam (např. pracovní aliance, očekávání od psychoterapie nebo dodávání naděje).

 • Maximální délka příspěvků je 23 normostran (41 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Praxe

Rubrika Praxe je věnována příspěvkům, které ukazují na příkladech z psychoterapeutické praxe uplatnění rozmanitých metod a proměnných při práci s klienty. Jsou vítány také příspěvky, ve kterých psychoterapeuti popisují své zkušenosti s prací s různými skupinami klientů.

 • Maximální délka příspěvků je 18 normostran (32 400 znaků včetně mezer).
 • Rozsah zahrnuje také abstrakt v češtině a angličtině a seznam použité literatury.

Diskuse

Sekce Diskuse přijímá krátká zamyšlení a shrnutí rozmanitých oblastí, které jsou pro praktikování psychoterapie v České republice i ve světě významné. Příspěvky publikované v minulosti zahrnovaly například diskuse o vymezení psychoterapie jako mezioborové činnosti nebo součásti zdravotnictví, nebo zamyšlení nad úlohou snění v psychoterapeutickém procesu.

 • Maximální délka příspěvků je 8 normostran (14 400 znaků včetně mezer).

Konference

Rubrika slouží k uveřejňování příspěvků, které shrnují konferenční dění na českých i zahraničních odborných akcích.

 • Maximální délka příspěvků je 4 normostrany (7200 znaků včetně mezer).

Recenze

Rubrika Recenze slouží k uveřejňování recenzí nově vycházející psychoterapeutické literatury; vítány jsou jak recenze monografií, tak recenze ostatní odborné literatury (například sborníků nebo odborných periodik).

 • Maximální délka příspěvků je 5 normostran (9000 znaků včetně mezer).

Krátká sdělení

Rubrika je určena pro krátká sdělení, která nezapadnou nikam jinam. Mezi takové články patří například krátké eseje a zamyšlení, zprávy o významných výročích, nebo reflexe psychoterapie z pohledu klientů.