Příspěvky

Zaslat příspěvěk

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Psychoterapie?

Máte již uživatelské jméno/heslo pro Psychoterapie?
Jít na přihlášení

Potřebujete uživatelské jméno/heslo?
Jít na registraci

Registrace a přihlášení je zapotřebí pro online zasílání příspěvků a kontrolu jejich aktuálního stavu.

 

Pokyny pro autory

Časopis Psychoterapie publikuje texty v plném rozsahu z oblasti TEORIE, VÝZKUMU a PRAXE psychoterapie. Mezi publikované příspěvky patří originální výzkumné studie, shrnutí literatury, metaanalýzy, případové studie, shrnutí výzkumů pro využití v praxi nebo originální příspěvky k psychoterapeutické teorii. Vítány jsou příspěvky využívající jak kvalitativní, tak kvantitativní metodologie.

Časopis Psychoterapie publikuje také kratší texty, které přispívají k rozvoji psychoterapeutické diskuse v České republice, například recenze knih, diskusní příspěvky, zprávy z konferencí nebo eseje a krátká sdělení týkající se významných výročí.

Recenzní řízení

Všechny dlouhé příspěvky (sekce Teorie, Výzkum a Praxe) jsou recenzovány. Příspěvky v krátkých sekcích (Diskuse, Konference, Recenze, Krátce) jsou posuzovány pouze redakcí, nejsou recenzovány. Redakce má právo text odmítnout ještě před recenzním řízením z důvodu nedodržení pokynů pro autory.

Recenzní řízení je oboustranně anonymní. Příspěvky jsou posuzovány dvěma recenzenty. Recenzované příspěvky jsou publikovány v souladu se standardy publikačního manuálu Americké psychologické asociace (APA).

Pokyny pro formální podobu příspěvků

Redakce přijímá původní příspěvky v češtině, slovenštině nebo angličtině, které odpovídají odbornému profilu časopisu.

Délka a struktura příspěvků

Podívejte se na PRAVIDLA SEKCÍ časopisu pro přehled maximální délky a zaměření odesílaných příspěvků.

Výzkumné studie a jejich abstrakty strukturujte do oddílů: Problém, Metoda, Výsledky, Závěr.

Zajištění anonymity

Pro zajištění anonymity recenzního řízení autoři odevzdávají dvě verze (dva soubory) rukopisu: a) verzi obsahující všechny náležitosti uvedené v pokynech pro autory; b) anonymizovanou verzi, ve které jsou jména či iniciály autorů rukopisu, medailony autorů, jejich pracoviště a kontaktní informace nahrazeny slovem anonymizováno. Anonymizovaná verze nesmí obsahovat informace, které by mohly vést k identifikaci autorů, a to ani na úvodních stranách, ani v textu rukopisu.

Příspěvky zasílejte opatřeny

 1. Názvem v češtině (resp. slovenštině) a názvem v angličtině
 2. Klíčovými slovy v češtině (3–5) a key words v angličtině
 3. Abstraktem v rozsahu maximálně 1000 znaků v češtině a v angličtině
 4. Popisem rolí autorů (viz níže „Role autorů“)
 5. Seznamem literatury (viz níže „Pokyny pro citování“)
 6. Velmi stručným medailonem autorů v rozsahu maximálně 500 znaků
 7. E-mailovými kontakty na všechny autory, které budou uveřejněny
 8. Anglickým i českým názvem pracoviště všech autorů ve formátu: Název instituce, Město, Stát

Pokyny k formální stránce textů

 • Stránku textu tvoří 1800 znaků vč. mezer (30 řádků po 60 úhozech při dvojitém řádkování a velikosti písma 12).
 • Pro zdůraznění kapitol lze použít dva stupně členění (např. 1. Terapeutický přístup; 1.1. Dosavadní výzkumy).
 • Obrázky, tabulky, grafy a jiné přílohy posílejte zvlášť, neformátujte je do textu, v textu označte jejich umístění.
 • Klávesou „enter“ oddělujte pouze odstavce.
 • Stránky číslujte.

Role autorů, konflikt zájmů a poznámky

Před seznamem literatury na konci článku popište Role autorů při psaní textu (jak se autoři podíleli na vzniku článku) a Konflikt zájmů (např. finanční podpora vzniku článku). Pokud žádný konflikt zájmu není, napište "Bez konfliktu zájmů". Dobrovolně můžete uvést Poznámky (např. poděkování).

 • Příklad popisu Role autorů u Výzkumné studie: První autor a druhý autor provedli sběr dat a jejich analýzu a podíleli se na sepsání kapitol Metoda, Výsledky a Diskuse, třetí autor provedl rešerši literatury a podílel se na sepsání kapitol Úvod a Diskuse. Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.
 • Příklad popisu Role autorů u Teoretické studie nebo studie z praxe: První a druhý autor se podíleli na rešerši literatury a psaní kapitol 1 (Úvod), 2 (Teoretická konceptualizace) a 5 (Závěrečné shrnutí). Třetí autor je autorem komentářů z praxe (kapitoly 3 a 4). Všichni autoři přispěli ke vzniku textu článku a schválili jeho konečnou podobu.

Pokyny pro citování

 • V textu musí být odkazy na literaturu uváděny příjmením autora a rokem vydání práce, při více pracích jednoho autora v jednom roce rozlišujte písmeny malé abecedy (2007a; 2007b).
 • V případě dvou autorů uvádějte oba autory. Má-li práce tři a více autorů, uveďte pouze prvního autora a zkratku "et al." nebo „a kol.“ (zvolte vždy jen jednu zkratku a používejte ji v celém textu).
 • Dva letopočty (například Rosenzweig, 1936/2002) uvádějte, jen pokud je důležité zdůraznit rok první publikace textu.
 • Lze citovat i zdroje z internetu – vždy s uvedením internetové adresy a data přístupu.
 • Všechny odkazy použité v textu musejí být uvedeny také v závěrečném oddílu Literatura.
 • V seznamu literatury naopak neuvádějte knihy či články, na které se v textu neodkazujete.
 • Seznam literatury musí být uspořádán abecedně podle příjmení autorů.

V případě knih využívejte v závěrečném seznamu literatury následující formát:

 • Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok vydání). Název knihy, podtitul knihy. Místo vydání: Nakladatel.

V případě časopisů využívejte v závěrečném seznamu literatury následující formát:

 • Autor1, Autor2 a Autor3. (Rok publikace). Název článku. Název časopisu, Ročník(Číslo), Strany v časopisu.

Příklady citací v textu

 • Citace práce jednoho autora
  Rogers (1998) tvrdí, že... NEBO: … alespoň to tvrdí existenciálně zaměření psychoterapeuti (Yalom, 2006) NEBO (srov. Yalom, 2006) NEBO (viz Yalom, 2006)

 • Citace práce více autorů
  dva autoři: Fonagy a Target (2005) se ve své práci zabývají...
  tři a více autorů: Vodáčková a kol. (2002) poukazují na... NEBO Lambert et al. (2001) uvádějí, že… Zvolte vždy pouze jednu zkratku v celém článku.

 • Odkazy na několik zdrojů (jména autorů se uvádí v abecedním pořadí)
  Na této skutečnosti se shoduje více autorů (Polsterová, 2005; Yalom, 2006).

 • Přímá citace textu (uveďte stranu, kde se pasáž v původní práci nachází)
  Někdy se považuje za důležité připomínat, že „zakladatelé gestalt terapie měli osobní zkušenost… v rámci herectví a výrazového pohybu“ (Mackewn, 2004, s. 165) NEBO (Mackewn, 2004:165). Zvolte jednotně jeden typ uvedení strany v celém článku.

Příklady záznamů v závěrečném oddílu Literatura

 • Kniha (uvádějte i podtitul)
  Fonagy, P., Target, M. (2005). Psychoanalytické teorie: perspektivy z pohledu vývojové psychopatologie. Praha: Portál.

 • Článek v časopise
  Libiger, J. (2003). Placebo: klamání nemocného, nebo nástroj poznání? Psychiatrie, 7(4), 290–300.
  Rosenzweig, S. (1936/2002). Some implicit common factors in diverse methods of psychotherapy. Journal of Psychotherapy Integration, 12(1), 5–9.
  Seligman, M. (1995). The effectiveness of psychotherapy: The consumer reports study. American Psychologist, 50(12), 965–974.
 • Kapitola v knize nebo článek ve sborníku
  Polsterová, M. (2005). Gestalt terapie: vývoj a využití. In J. Zeig (Ed.), Umění psychoterapie (s. 516–533). Praha: Portál.

Publikační etika a řešení etických pochybení

Časopis Psychoterapie se přiklání k vodítkům, která pro etiku vědeckého publikování a řešení etických pochybení stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů, vydavatele, autorů i recenzentů vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

Povinnosti autorů

 • Schválení výzkumu etickou komisí
  Pokud článek popisuje pokusy na lidech, uveďte, zda studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu etické komise.
 • Právo pacientů/klientů na soukromí
  Pacienti/klienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient/klient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient/klient obeznámen s rukopisem.
 • Informovaný souhlas
  Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem/klientem musí být oznámeno v otištěném článku.
 • Dvojí publikování
  Odesláním rukopisu do časopisu Psychoterapie stvrzujete, že článek nebyl odeslán do další redakce a je určen k publikování výhradně v časopise Psychoterapie.
 • Instrukce ohledně plagiátorství
  Zasláním rukopisu zaručujete, že je Vaše práce zcela původní. Pokud jste vycházeli z prací nebo myšlenek jiných autorů, je nezbytné se na ně odkázat a důsledně je citovat.
 • Instrukce ohledně autorství
  Autorství práce by mělo být omezeno pouze na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci studie. Každý, kdo takto přispěl ke vzniku článku, by měl být uveden jako spoluautor.
 • Instrukce ohledně dostupnosti dat
  Autoři jsou povinni uchovávat záznamy dat souvisejících s jejich zaslaným rukopisem a v odůvodněných případech k nim poskytnout přístup.
 • Upozornění editorů v případě objevení závažné chyby
  Autoři jsou povinni včas upozornit editora časopisu Psychoterapie, pokud ve své práci objeví závažnou chybu. Zároveň jsou v takových případech povinni spolupracovat na její opravě.
 • Konflikt zájmů
  Pokud se nacházíte v potenciálním střetu zájmů, je potřeba takovou skutečnost uvést ve Vašem rukopisu. Je nezbytné zveřejnit všechny zdroje, které finančně přispěly ke vzniku studie, a upřesnit roli, jakou při vzniku studie hrály.

Povinnosti recenzentů

 • Objektivní a nezaujaté posuzování
  Recenzenti musí každý rukopis posuzovat nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit, bez ohledu na autorovu rasu, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.
 • Střet zájmů
  V případě, že recenzent usoudí, že se může nacházet v potenciálním střetu zájmů (např. finanční, institucionální, pracovní nebo jiný vztah s autorem, jehož rukopis recenzuje), musí na tuto skutečnost neprodleně upozornit editora časopisu Psychoterapie a odstoupit z recenzního řízení daného rukopisu.
 • Důvěrnost informací a autorská práva
  Recenzent je povinen zachovávat důvěrnost informací poskytnutých editorem časopisu nebo autory rukopisů. Recenzent nesmí pořizovat ani šířit kopie recenzovaných rukopisů.
 • Upozornění editorů časopisu na potenciální etická pochybení
  Recenzent by měl věnovat zvýšenou pozornost etickým otázkám v recenzovaném článku. Pokud usoudí, že došlo k pochybení, je povinen na něj upozornit editory časopisu Psychoterapie. Recenzenti jsou povinni upozornit editory časopisu, když usoudí, že je jakýkoli dříve publikovaný obsah výrazně podobný obsahu rukopisu, který je recenzován. V takových případech by měli své podezření podložit relevantní citací.

Povinnosti editorů a vydavatele

 • Role vydavatele a editora
  Vydavatel a editoři se zaměřují na identifikaci studií, které porušují etiku výzkumu, a vyhýbají se publikování takových studií. Časopis Psychoterapie a jeho editoři nepodporují jakékoliv porušování etiky výzkumu a vědomě nedovolí, aby se takové porušování odehrávalo.
 • Objektivní a nezaujaté rozhodování
  Editoři musí každý rukopis posuzovat nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit a vědeckého přínosu, bez ohledu na autorovu rasu, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.
 • Střet zájmů
  Editoři nesmí být zapojeni v rozhodovaní o pracích, které napsali oni sami, jejich rodinní příslušníci nebo kolegové. Jakékoli příspěvky tohoto typu musí projít standardními procedurami časopisu a recenzní řízení musí proběhnout nezávisle na osobě autora/editora.
 • Důvěrnost a ochrana osobních údajů
  Editoři nesmí zveřejňovat kopie rukopisů před publikací v časopise a nesmí zveřejňovat korespondenci nebo identitu recenzentů, pokud k tomu nedají recenzenti souhlas. Editoři nesmí čerpat z doposud nepublikovaných rukopisů informace pro vlastní výzkum, pokud není od autora získán výslovný souhlas.
 • Férové a objektivní recenzní řízení
  Editor je povinen zajistit, aby bylo recenzní řízení férové, nezaujaté a bez zbytečných časových prodlev. Editor by měl vybírat takové recenzenty, kteří mají odpovídající odborné znalosti v příslušné oblasti. Editor vyhodnocuje potenicální konflikty zájmu recenzentů, aby zajistil objektivní a nezaujaté posouzení rukopisů.
 • Umělé navyšování hodnocení časopisu
  Editoři se nesnaží uměle zvyšovat hodnocení časopisu a publikovaných studií. Editoři nesmí požadovat, aby byly do rukopisů zařazovány odkazy na články vydané konkrétním časopisem, konkrétními autory nebo vydavateli. Důvody pro doporučení, aby autoři přidali do rukopisu odkazy na další zdroje mohou být pouze akademické.

Postup řešení etických pochybení

Pakliže jsou vydavatel nebo editor časopisu upozorněni na možnost porušení etiky, například plagiátorství nebo podvržení dat, editor podezření konzultuje s členy redakční rady a určí, jaké kroky budou podniknuty (například publikace opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu). Tyto kroky jsou podniknuty co nejdříve poté, kdy je dosaženo rozhodnutí. Časopis Psychoterapie a jeho editoři jsou vždy připraveni publikovat opravy, vyjasnění, omluvy a stáhnout publikované texty, u nichž zjistí porušení výzkumné či publikační etiky.

 

Kontrolní seznam pro přípravu příspěvku

Jako součást procesu odesílání příspěvku je požadováno, aby autoři zaškrnutím potvrdili, že jejich příspěvek je v souladu se všemi následujícími položkami. Příspěvky, které nebudou v souladu s těmito pravidly, mohou být autorům vráceny.

 1. Využili jste návod pro vkládání nových příspěvků.
 2. Příspěvek nebyl dosud publikován a není zaslán do jiného časopisu pro posouzení (nebo bylo podáno vysvětlení níže v komentářích pro editora).
 3. Soubor příspěvku je ve formátu DOCX, DOC, RTF, nebo ODT.
 4. Formátování rukopisu odpovídá požadavkům v Pokynech pro autory. 
  - strany jsou číslovány
  - písmo má velikost 12
  - text má dvojité řádkování
  - jsou použity dvě úrovně členění kapitol
  - klávesa enter je použita pouze pro oddělení odstavců
  pro zdůraznění některých slov je použita kurzíva, nikoliv podtržení
 5. Formát zdrojů v textu a seznam literatury odpovídají požadavkům v Pokynech pro autory.
 6. Příspěvek je opatřen požadovanými náležitostmi.
  1. názvem v češtině (resp. slovenštině) a současně v angličtině
  2. klíčovými slovy v češtině (3–5) a key words v angličtině
  3. abstraktem v rozsahu maximálně 1000 znaků v češtině a v angličtině
  4. popisem rolí autorů
  5. seznamem literatury
  6. velmi stručným medailonem autorů
  7. e-mailovými kontakty na všechny autory
  8. českým i anglickým názvem pracoviště všech autorů
 7. Autory navrhované umístění tabulek a obrázků je označeno v textu, samotné tabulky a obrázky jsou umístěny na konci rukopisu nebo odeslány zvlášť.
 8. Dodrželi jste instrukce pro zajištění anonymního recenzního řízení.
  Pro zajištění anonymity recenzního řízení autoři odevzdávají dvě verze, tj. dva soubory, rukopisu: a. verzi obsahující všechny náležitosti uvedené v pokynech pro autory (tuto verzi vložte v kroku 4 jako doplňkový soubor); b. anonymizovanou verzi, ve které jsou jména či iniciály autorů, medailony autorů, jejich pracoviště a kontaktní informace nahrazeny slovem "anonymizováno".