Publikační etika

Časopis Psychoterapie se přiklání k vodítkům, která pro etiku vědeckého publikování a řešení etických pochybení stanovuje Committee on Publication Ethics (COPE). Časopis od editorů, vydavatele, autorů i recenzentů vyžaduje, aby tato doporučení respektovali.

Povinnosti autorů

Schválení výzkumu etickou komisí
Pokud článek popisuje pokusy na lidech, uveďte, zda studie byla před zahájením schválena místní etickou komisí. U pokusů na zvířatech uveďte, zda byly dodrženy ústavní nebo národní předpisy a směrnice pro chov a experimentální používání zvířat nebo přiložte čestné prohlášení o souhlasu etické komise.

Právo pacientů/klientů na soukromí
Pacienti/klienti mají právo na soukromí, které nesmí být porušeno bez jejich informovaného souhlasu. Identifikační údaje nesmí být uvedeny v psaném textu, na fotografiích nebo v rodokmenech, pokud není tato informace nezbytná z vědeckého hlediska a pokud pacient/klient (nebo jeho rodič či opatrovník) neposkytl informovaný souhlas k uveřejnění těchto údajů. V tomto případě musí být pacient/klient obeznámen s rukopisem.

Informovaný souhlas
Poskytnutí informovaného souhlasu pacientem/klientem musí být oznámeno v otištěném článku.

Dvojí publikování
Odesláním rukopisu do časopisu Psychoterapie stvrzujete, že článek nebyl odeslán do další redakce a je určen k publikování výhradně v časopise Psychoterapie.

Instrukce ohledně plagiátorství
Zasláním rukopisu zaručujete, že je Vaše práce zcela původní. Pokud jste vycházeli z prací nebo myšlenek jiných autorů, je nezbytné se na ně odkázat a důsledně je citovat.

Instrukce ohledně autorství
Autorství práce by mělo být omezeno pouze na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, designu, provedení nebo interpretaci studie. Každý, kdo takto přispěl ke vzniku článku, by měl být uveden jako spoluautor.

Instrukce ohledně dostupnosti dat
Autoři jsou povinni uchovávat záznamy dat souvisejících s jejich zaslaným rukopisem a v odůvodněných případech k nim poskytnout přístup.

Upozornění editorů v případě objevení závažné chyby
Autoři jsou povinni včas upozornit editora časopisu Psychoterapie, pokud ve své práci objeví závažnou chybu. Zároveň jsou v takových případech povinni spolupracovat na její opravě.

Konflikt zájmů
Pokud se nacházíte v potenciálním střetu zájmů, je potřeba takovou skutečnost uvést ve Vašem rukopisu. Je nezbytné zveřejnit všechny zdroje, které finančně přispěly ke vzniku studie, a upřesnit roli, jakou při vzniku studie hrály.

Povinnosti recenzentů

Objektivní a nezaujaté posuzování
Recenzenti musí každý rukopis posuzovat nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit, bez ohledu na autorovu rasu, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.

Střet zájmů
V případě, že recenzent usoudí, že se může nacházet v potenciálním střetu zájmů (např. finanční, institucionální, pracovní nebo jiný vztah s autorem, jehož rukopis recenzuje), musí na tuto skutečnost neprodleně upozornit editora časopisu Psychoterapie a odstoupit z recenzního řízení daného rukopisu.

Důvěrnost informací a autorská práva
Recenzent je povinen zachovávat důvěrnost informací poskytnutých editorem časopisu nebo autory rukopisů. Recenzent nesmí pořizovat ani šířit kopie recenzovaných rukopisů.

Upozornění editorů časopisu na potenciální etická pochybení
Recenzent by měl věnovat zvýšenou pozornost etickým otázkám v recenzovaném článku. Pokud usoudí, že došlo k pochybení, je povinen na něj upozornit editory časopisu Psychoterapie. Recenzenti jsou povinni upozornit editory časopisu, když usoudí, že je jakýkoli dříve publikovaný obsah výrazně podobný obsahu rukopisu, který je recenzován. V takových případech by měli své podezření podložit relevantní citací.

Povinnosti editorů a vydavatele

Role vydavatele a editora
Vydavatel a editoři se zaměřují na identifikaci studií, které porušují etiku výzkumu, a vyhýbají se publikování takových studií. Časopis Psychoterapie a jeho editoři nepodporují jakékoliv porušování etiky výzkumu a vědomě nedovolí, aby se takové porušování odehrávalo.

Objektivní a nezaujaté rozhodování
Editoři musí každý rukopis posuzovat nezaujatě a pouze na základě jeho kvalit a vědeckého přínosu, bez ohledu na autorovu rasu, vyznání, národnost, pohlaví, věk nebo příslušnost k instituci.

Střet zájmů
Editoři nesmí být zapojeni v rozhodovaní o pracích, které napsali oni sami, jejich rodinní příslušníci nebo kolegové. Jakékoli příspěvky tohoto typu musí projít standardními procedurami časopisu a recenzní řízení musí proběhnout nezávisle na osobě autora/editora.

Důvěrnost a ochrana osobních údajů
Editoři nesmí zveřejňovat kopie rukopisů před publikací v časopise a nesmí zveřejňovat korespondenci nebo identitu recenzentů, pokud k tomu nedají recenzenti souhlas. Editoři nesmí čerpat z doposud nepublikovaných rukopisů informace pro vlastní výzkum, pokud není od autora získán výslovný souhlas.

Férové a objektivní recenzní řízení
Editor je povinen zajistit, aby bylo recenzní řízení férové, nezaujaté a bez zbytečných časových prodlev. Editor by měl vybírat takové recenzenty, kteří mají odpovídající odborné znalosti v příslušné oblasti. Editor vyhodnocuje potenicální konflikty zájmu recenzentů, aby zajistil objektivní a nezaujaté posouzení rukopisů.

Umělé navyšování hodnocení časopisu
Editoři se nesnaží uměle zvyšovat hodnocení časopisu a publikovaných studií. Editoři nesmí požadovat, aby byly do rukopisů zařazovány odkazy na články vydané konkrétním časopisem, konkrétními autory nebo vydavateli. Důvody pro doporučení, aby autoři přidali do rukopisu odkazy na další zdroje mohou být pouze akademické.

Postup řešení etických pochybení

Pakliže jsou vydavatel nebo editor časopisu upozorněni na možnost porušení etiky, například plagiátorství nebo podvržení dat, editor podezření konzultuje s členy redakční rady a určí, jaké kroky budou podniknuty (například publikace opravy, vyjasnění, omluvy, nebo stažení publikovaného textu). Tyto kroky jsou podniknuty co nejdříve poté, kdy je dosaženo rozhodnutí. Časopis Psychoterapie a jeho editoři jsou vždy připraveni publikovat opravy, vyjasnění, omluvy a stáhnout publikované texty, u nichž zjistí porušení výzkumné či publikační etiky.